Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012882

Adrese:

Valdemāra bulvāris 2A, Madona, Madonas nov., LV-4801

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64807334 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne madvg.lv
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gita Eiduka

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0993

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

15.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3406

Akreditācijas datums:

11.04.2017

Akreditācijas termiņš:

12.04.2023

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

2003.gads

Darbība:

Bibliotēkas darbības galvenais mērķis ir līdzdalība Madonas Valsts ģimnāzijas licencēto izglītības programmu noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām. 1. Bibliotēkas darbības pamatvirzieni : 1.1.izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, uzglabāšana, kataloģizēšana un klasificēšana; 1.2. bibliogrāfisko un bibliotekāro pakalpojumu sniegšana. 2. Bibliotēkas galvenie uzdevumi: 2.1. audzināt skolotājos un skolēnos apziņu par intelektuālās brīvības un informācijas pieejamības nozīmi demokrātijas attīstībā, veidot un nostiprināt skolēnu pilsonisko apziņu, piederības izjūtu Latvijas valstij un sabiedrībai; 2.2. nodrošināt brīvu pieeju informācijai, lai uzlabotu skolēnu un skolotāju zināšanu kvalitāti un celtu kultūras līmeni; 2.3. attīstīt skolēnu informācijprasmes; 2.4. veicināt skolēnu patstāvīgas mācīšanās iemaņu veidošanos; 2.5.veicināt skolēnu prasmi kritiski izvērtēt no dažādiem avotiem iegūtu informāciju; 2.6. darboties kā līdzvērtīgai partnerei Madonas, Madonas novada un valsts mēroga bibliotēku un informācijas tīklā; 2.7. atbalstīt un piedalīties izglītojošos pasākumos un programmās, vajadzības gadījumā ierosināt šādu pasākumu organizēšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 08:00 16:30
Ceturtdiena 08:00 16:30
Piektdiena 08:00 16:30
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums 13:00 - 13:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Bibliotēkas krājums, datori, internets Jaunu lietotāju reģistrācija, autorizācijas datu izsniegšana bibliotēkas elektroniskā kataloga lietotājiem. Grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošanai uz vietas bibliotēkā.
2. Uzziņas un konsultācijas Uzziņas un konsultācijas par bibliotēkas un elektroniskā kataloga izmantošanu
3. Bibliotekārās stundas Bibliotekārās stundas 7.-12.klasēm atbilstoši mācību un audzināšanas procesa vajadzībām
4. Starpbibliotēku abonements Iespēja izmantot Madonas Valsts ģimnāzijas bibliotēkas mācību grāmatas uz noteiktu laiku
5. Kopēšana un drukāšana Kopēšana un drukāšana mācību procesa nodrošināšanai
6. Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve datubāzei Letonika
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

397,2

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

65,1

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

426

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

279

Pārējie:

147

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5861

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3887

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1974

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7178

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3552

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 6733
Seriālizdevumi 354
Audiovizuālie resursi 34
Kartogrāfiskie materiāli 7
Nošizdevumi 1
Attēlizdevumi 2
Pārējie dokumenti 33
Elektroniskais krājums (summa) 14
Citi elektroniskie resursi 14
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 3174

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 40
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 25
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 15

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

519

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1650

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

14910

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 344 1369 13929
Seriālizdevumi 147 258 702
Audiovizuālie resursi 5 103
Kartogrāfiskie materiāli 16 23 83
Nošizdevumi 4
Attēlizdevumi 5
Pārējie dokumenti 6 53
Elektroniskais krājums (summa) 1 31
E-grāmatas 1 1
Citi elektroniskie resursi 30
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 246 399 4709

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2