Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012882

Adrese:

Skolas iela 10, Madona, Madonas nov., LV-4801

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64807334 @
Bibliotēkā @
Bibliotēkā @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne madvg.lv
Elektroniskais katalogs Madonas un Varakļānu novadu bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gita Eiduka

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900005151

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.03.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0993

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

15.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3406

Akreditācijas datums:

12.04.2023

Akreditācijas termiņš:

13.03.2029

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

2003.gads

Darbība:

Bibliotēkas darbības galvenais mērķis ir līdzdalība Madonas Valsts ģimnāzijas licencēto izglītības programmu noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām. 1. Bibliotēkas darbības pamatvirzieni : 1.1.izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, uzglabāšana, kataloģizēšana un klasificēšana; 1.2. bibliogrāfisko un bibliotekāro pakalpojumu sniegšana. 2. Bibliotēkas galvenie uzdevumi: 2.1. audzināt skolotājos un skolēnos apziņu par intelektuālās brīvības un informācijas pieejamības nozīmi demokrātijas attīstībā, veidot un nostiprināt skolēnu pilsonisko apziņu, piederības izjūtu Latvijas valstij un sabiedrībai; 2.2. nodrošināt brīvu pieeju informācijai, lai uzlabotu skolēnu un skolotāju zināšanu kvalitāti un celtu kultūras līmeni; 2.3. attīstīt skolēnu informācijprasmes; 2.4. veicināt skolēnu patstāvīgas mācīšanās iemaņu veidošanos; 2.5.veicināt skolēnu prasmi kritiski izvērtēt no dažādiem avotiem iegūtu informāciju; 2.6. darboties kā līdzvērtīgai partnerei Madonas, Madonas novada un valsts mēroga bibliotēku un informācijas tīklā; 2.7. atbalstīt un piedalīties izglītojošos pasākumos un programmās, vajadzības gadījumā ierosināt šādu pasākumu organizēšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Bibliotēkas krājums, datori, internets Jaunu lietotāju reģistrācija, autorizācijas datu izsniegšana bibliotēkas elektroniskā kataloga lietotājiem. Grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošanai uz vietas bibliotēkā.
2. Uzziņas un konsultācijas Uzziņas un konsultācijas par bibliotēkas un elektroniskā kataloga izmantošanu
3. Bibliotekārās stundas Bibliotekārās stundas 7.-12.klasēm atbilstoši mācību un audzināšanas procesa vajadzībām
4. Starpbibliotēku abonements Iespēja izmantot Madonas Valsts ģimnāzijas bibliotēkas fondu grāmatas uz noteiktu laiku
5. Kopēšana un drukāšana Kopēšana un drukāšana mācību procesa nodrošināšanai
6. Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve datubāzei Letonika.lv, mācību platformām Soma.lv, Maconis.zvaigzne.lv
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

4745

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

149,5

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

18

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

445

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

293

Pārējie:

152

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

9678

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 9678
Pieaugušie 5310
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 4368

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6715

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

4646

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 6715
Grāmatas 5854
Seriālizdevumi 656
Audiovizuālie resursi 1
Kartogrāfiskie materiāli 15
Attēlizdevumi 2
Pārējās krājuma vienības 187
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 2829
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 133
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 99
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 34

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

749

Izslēgto dokumentu kopskaits:

896

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

14633

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 749 896 14593
Grāmatas 736 896 13547
Seriālizdevumi 781
Audiovizuālie resursi 1 101
Kartogrāfiskie materiāli 82
Nošizdevumi 4
Attēlizdevumi 3 8
Pārējās krājuma vienības 9 70
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 40
Citi digitāli resursi 40
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 460 420 4506

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 10
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1