Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012881

Adrese:

Valdemāra bulvāris 6, Madona, Madonas nov., LV-4801

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64860148 @ 64860148
Bibliotēkā @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Madonas pilsētas vidusskolas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku elektroniskais katalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Regīna Cirvele

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4413903190

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.07.2017

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1340

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.04.2018

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3470

Akreditācijas datums:

04.09.2017

Akreditācijas termiņš:

25.01.2023

Vispārīgs raksturojums

Darbība:

Bibliotēkas darbības mērķis ir piedalīties (līdzdarboties) skolas licencētajās izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām. To īstenošanai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, uzglabāšana, kataloģizēšana un klasificēšana; bibliogrāfisko un bibliotekāro pakalpojumu sniegšana. Nodrošināt brīvu pieeju informācijai, lai uzlabotu skolēnu un skolotāju zināšanu kvalitāti un celtu kultūras līmeni; attīstīt skolēnu informācijprasmes; veicināt skolēnu patstāvīgas mācīšanās iemaņu veidošanos; veicināt skolēnu prasmi kritiski izvērtēt no dažādiem avotiem iegūtu informāciju; īstenot skolēnu lasīšanas veicināšanas programmas un projektus; darboties kā līdzvērtīgai partnerei vietējā, rajona un valsts mēroga bibliotēku tīklā; atbalstīt un piedalīties izglītojošos pasākumos un programmās, vajadzības gadījumā ierosināt šādu pasākumu organizēšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Informācijpratība. Bibliotekārās stundas. Kolektīva un individuāla pamatprasmju apmācība pēc pieprasījuma. Pamatprasmju apmācība informācijas meklēšanā u.c. Bibliotekārās stundas atbilstoši mācību un audzināšanas procesa vajadzībām.
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācība darbā ar kopkatalogiem, konsultācijas darbā ar datoru un internetu. Lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par bibliotēkas krājumiem un citiem informācijas resursiem, katalogiem, kartotēkām un citām informācijas meklēšanas sistēmām un to izmantošana.
3. Ekskursijas Jauno skolēnu-pirmklasnieku ekskursija pa bibliotēku, iepazīstinot ar bibliotēkā pieejamo.
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.
5. Krājuma izsniegšana un starpbibliotēku abonements Iespieddarbu un citu bibliotēkas krājumā pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās uz noteiktu laiku. Kā arī iespēja izmantot bibliotēkas fondu (bibliotēkas mācību un pamatfondu) starpbibliotēku abonomentu.
6. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datubāzēm internetā - Letonika.
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

96

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

1333

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1100

Pārējie:

233

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

145785

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

99848

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

45937

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

17959

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

8202

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 16837
Seriālizdevumi 751
Audiovizuālie resursi 96
Kartogrāfiskie materiāli 135
Nošizdevumi 20
Attēlizdevumi 5
Pārējie dokumenti 76
Elektroniskais krājums (summa) 39
Citi elektroniskie resursi 39
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 8831
Bērnu grāmatas 776

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 209
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 59
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 150

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1133

Izslēgto dokumentu kopskaits:

619

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

36981

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1114 549 33895
Seriālizdevumi 70 2510
Audiovizuālie resursi 1 267
Kartogrāfiskie materiāli 10 145
Nošizdevumi 31
Attēlizdevumi 1 8
Pārējie dokumenti 5 55
Elektroniskais krājums (summa) 2 70
Citi elektroniskie resursi 2 70
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 713 302 12242
Bērnu grāmatas 70

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1