Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012881

Adrese:

Valdemāra bulvāris 6, Madona, Madonas nov., LV-4801

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64860148 @ 64860148
Bibliotēkā @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Regīna Cirvele

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4413903190

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.07.2017

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1340

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.04.2018

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

AI_2129

Akreditācijas datums:

14.12.2022

Akreditācijas termiņš:

13.12.2028

Vispārīgs raksturojums

Darbība:

Bibliotēkas darbības mērķis ir piedalīties (līdzdarboties) skolas licencētajās izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām. To īstenošanai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, uzglabāšana, kataloģizēšana un klasificēšana; bibliogrāfisko un bibliotekāro pakalpojumu sniegšana. Nodrošināt brīvu pieeju informācijai, lai uzlabotu skolēnu un skolotāju zināšanu kvalitāti un celtu kultūras līmeni; attīstīt skolēnu informācijprasmes; veicināt skolēnu patstāvīgas mācīšanās iemaņu veidošanos; veicināt skolēnu prasmi kritiski izvērtēt no dažādiem avotiem iegūtu informāciju; īstenot skolēnu lasīšanas veicināšanas programmas un projektus; darboties kā līdzvērtīgai partnerei vietējā, rajona un valsts mēroga bibliotēku tīklā; atbalstīt un piedalīties izglītojošos pasākumos un programmās, vajadzības gadījumā ierosināt šādu pasākumu organizēšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Informācijpratība un medijpratība Bibliotekārās stundas. Kolektīva un individuāla pamatprasmju apmācība pēc pieprasījuma. Pamatprasmju apmācība informācijas meklēšanā u.c. Bibliotekārās stundas atbilstoši mācību un audzināšanas procesa vajadzībām un pieprasījumam.
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācība darbā ar kopkatalogiem, konsultācijas darbā ar datoru un internetu. Lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par bibliotēkas krājumiem un citiem informācijas resursiem, katalogiem, kartotēkām un citām informācijas meklēšanas sistēmām un to izmantošana.
3. Ekskursijas Jauno skolēnu-pirmklasnieku ekskursija pa bibliotēku, iepazīstinot ar bibliotēkā pieejamo.
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.
5. Krājuma izsniegšana un starpbibliotēku abonements Iespieddarbu un citu bibliotēkas krājumā pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās uz noteiktu laiku. Kā arī iespēja izmantot bibliotēkas fondu (bibliotēkas mācību un pamatfondu) starpbibliotēku abonomentu.
6. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datubāzēm internetā - Letonika.
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

96

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

1369

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1085

Pārējie:

284

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

18172

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 18172
Pieaugušie 4219
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 13953

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

21130

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

14232

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 21115
Grāmatas 20291
Seriālizdevumi 544
Audiovizuālie resursi 54
Kartogrāfiskie materiāli 44
Attēlizdevumi 7
Pārējās krājuma vienības 175
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 15
Citi digitāli resursi 15
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 8719
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 236
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 118
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 118

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1819

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1231

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

38828

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 1817 1231 38760
Grāmatas 1795 1218 34815
Seriālizdevumi 3420
Audiovizuālie resursi 13 251
Kartogrāfiskie materiāli 16 160
Nošizdevumi 31
Attēlizdevumi 8
Pārējās krājuma vienības 6 75
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 2 68
Citi digitāli resursi 2 68
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1208 902 20312

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1