Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012886

Adrese:

Krasta iela 6, Lubāna, Madonas nov., LV-4830

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64860862 26186397 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Madonas un Varakļānu novadu bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Santa Solovjeva

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1338

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2014

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

AI_2762

Akreditācijas datums:

20.02.2023

Akreditācijas termiņš:

18.04.2029

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1965

Sākums:

1965. gadā Lubānas vidusskola sāka darboties pašreizējā ēkā. To var uzskatīt arī par bibliotēkas dibināšanas gadu.

Darbība:

Bibliotēkas darbības mērķis ir līdzdarboties licencēto izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanai atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām. Izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanai, uzskaitei, apstrādei, uzglabāšanai, kataloģizēšanai un klasificēšanai. Bibliogrāfisko un bibliotekāro pakalpojumu sniegšana. Nodrošināt brīvu pieeju informācijai, lai uzlabotu lasītāju zināšanu kvalitāti un celtu kultūras līmeni. Attīstīt skolēnu informācijprasmes, patstāvīgas mācīšanās iemaņas, prasmi kritiski vērtēt iegūto informāciju. Atbalstīt un piedalīties izglītojošos un ārpusstundu pasākumos, vajadzības gadījumā ierosināt šādu pasākumu organizēšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00 12:30- 13:00- pusdienu pārtraukums
Otrdiena 08:30 16:00 12:30- 13:00- pusdienu pārtraukums
Trešdiena 08:30 16:00 12:30- 13:00- pusdienu pārtraukums
Ceturtdiena 08:30 13:00 12:30- 13:00- pusdienu pārtraukums
Piektdiena 08:30 15:00 12:30- 13:00- pusdienu pārtraukums

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets. Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana.
2. Apmācība un konsultācija. Apmācība un konsultācija darbam ar datoru un internetu.
3. Uzziņas un konsultācija. Konsultācija par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, dažādu uzziņu izpilde.
4. Grāmatas, CD. Mācību un metodiskā literatūra.
5. Laikraksti un periodika. Bibliotēkā ir pieejami 3 laikraksti un 5 žurnāli, e-žurnāls
6. Bibliotēku elektroniskais katalogs. htpp://biblioteka.madona/Alise/lv/home.aspx
7. Kopētājs, printeris, TV. Iespēja izmantot kopētāju, printeri un TV.
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

232

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

229

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

157

Pārējie:

72

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

2637

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 2637
Pieaugušie 1164
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 1473

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3669

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1704

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 3669
Grāmatas 3646
Audiovizuālie resursi 14
Kartogrāfiskie materiāli 4
Pārējās krājuma vienības 5
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 3030
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 35
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 25
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 10

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

289

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1377

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

16000

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 289 1377 15964
Grāmatas 289 1377 15752
Seriālizdevumi 8
Audiovizuālie resursi 192
Kartogrāfiskie materiāli 3
Nošizdevumi 1
Attēlizdevumi 2
Pārējās krājuma vienības 6
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 36
Citi digitāli resursi 36
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 289 256 4958

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1