Laucesas pagasta Mirnija bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000264

Adrese:

Miera iela 26, Mirnijs, Laucesas pag., Daugavpils nov., LV-5461

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
65476867 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Laucesas pagasta pārvalde
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Elektroniskais katalogs Daugavpils novada elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Larisa Daņilova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000030447

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

04.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0083

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.10.2003

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

768A

Akreditācijas datums:

20.10.2016

Akreditācijas termiņš:

20.10.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1956

Darbība:

Laucesas pagasta Mirnija ciema bibliotēka ir Laucesas pagasta pārvaldes kultūras, izglītības un informācijas centrs, kura darbības mērķis ir attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskas saskarsmes centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, nodrošināt pilnvērtīgu un kvalitatīvu krājumu attīstību un komplektēšanu, pilnveidot un attīstīt tradicionālo un elektronisko resursu izmantošanu, kas ir saskaņā ar pārvaldes apstiprināto bibliotēkas nolikumu. Bibliotēkai ir kultūras, informācijas, izglītības, sociālās, kā arī izklaidējošās funkcijas.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 18:00
Otrdiena 08:00 16:45
Trešdiena 08:00 16:45
Ceturtdiena 08:00 16:45
Piektdiena 08:00 15:30
Papildu informācija:

pārtraukums 12:00-12:45

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika un Lursoft
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tas izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu izpilde
Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav pieejami Laucesas pagasta Mirnija ciema bibliotēkā, var pasūtīt izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
Kopkatalogs http://naujene.biblioteka.lv/alise/
Izdevumu rezervēšana, nodašanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošānas termiņu pagarināšana pa tālruni 65476867
Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1988

Teritorijas kopējā platība (m2):

2000

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

75

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

202

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

83

Pārējie:

119

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3758

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1298

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2460

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8069

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1303

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4848
Seriālizdevumi 3221
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1105

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 14
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 6
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 8

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

403

Izslēgto dokumentu kopskaits:

611

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

5255

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 4756 141 371 4526
Seriālizdevumi 702 262 240 724
Audiovizuālie resursi 5 5
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 500 37 47 490

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

28

Tematiskie pasākumi:

20