Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012893

Adrese:

Vesetas iela 6, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov., LV-4860

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26174723 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Madonasun Varakļānu novadu bibliotēku elektroniskais katalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Astrīda Eiduka

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

1612900122

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.12.1999

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1334

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3765

Akreditācijas datums:

13.05.2019

Akreditācijas termiņš:

12.05.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

2004

Darbība:

Izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību grāmatu un citu dokumentu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, sistematizēšana, kataloģizēšana, uzglabāšana. Skolotāju un skolēnu bibliotekārā apkalpošana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 13:00 15:40
Otrdiena 14:30 15:50

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori ar interneta pieslēgumu apmeklētāju vajadzībām. Apmeklētāji izmanto bibliotēkas darba laikā, meklējot informāciju, veicot mājas darbus uzdevumi.lv, letonikā un veidojot projektdarbus.
2. Sadarbība ar Kalsnavas pagasta bibliotēku, realizējot skolēnu iesaisti lasīšanas veicināšanas programmā " Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2023". Skolēni apmeklē pagasta bibliotēku un lasa žūrijas grāmatas, saņem balvas. 1.klases skolēni, sākoties mācību gadam, tiek iepazīstināti ar skolas un pagasta bibliotēkām.
3. Sadarbībā ar sākumskolas skolotājiem 1.-3.klašu tiek iesaistīti grāmatu un bērnu žurnālu lasīšanā. Sadarbībā ar latv. val. skolotāju obligāto literatūru lasa 4.-9.klašu skolēni. Tiek atlasītas skolēniem saistošas grāmatas un piedāvātas lasīšanai. Pēcpusdienās skolēni uzkavējas bibliotēkā, spēlējot galda spēles un lasot enciklopēdijas.
4. Latvijas valsts gadadienā skolēniem tiek piedāvāts konkurss par Latvijas vēsturi, ģeogrāfiju, dabu. Konkurss ir vecuma grupās ( 1.-3.kl., 4.-6.kl., 7.-9.kl.).
5. Dambretes turnīri. Gada garumā bibliotēkā notiek dambretes pulciņa spēles un skolas dambretes turnīrs 1.- 6.kl. skolēniem.
6. Mācību grāmatu, mācību līdzekļu un daiļliteratūras izsniegšana un saņemšana. Pakalpojums visa gada garumā. Apkalpoti vajadzības gadījumā tiek arī citi interesenti ( pagasta iedzīvotāji, bijušie skolēni).
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

71,8

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

139

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

117

Pārējie:

22

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

471

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 471
Pieaugušie 91
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 380

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2067

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

992

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 2067
Grāmatas 2067
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 1831
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 31
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 31

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

140

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

5168

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 140 5158
Grāmatas 140 5131
Seriālizdevumi 1
Audiovizuālie resursi 21
Attēlizdevumi 2
Pārējās krājuma vienības 3
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 10
Citi digitāli resursi 10
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 136 2319

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1