Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012688

Adrese:

Akmeņu iela 1, Jelgava, LV-3004

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63028857 29136051 @ 63029555
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Jelgavas 4. vidusskolas bibliotēka
Iestādes vietne Jelgavas 4. vidusskola
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inta Brantevica

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

BIB1161

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.04.2004

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1161

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

02.04.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

Nr.2603

Akreditācijas datums:

18.03.2013

Akreditācijas termiņš:

18.03.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1960

Sākums:

Precīzu datumu nav. No atmiņu stāstījumiem - mācību grāmatas reģistrēja un izsniedza jau 1960 gadā, toreizējā 2. astoņgadīgajā skolā , pēc tam, kad 1964 gadā uzcēla jauno skolu, ko nosauca par Jelgavas 4. vidusskolu bibliotēkai ierādīja telpas vienā kabinetā. No tā laika ir pierādījumi, ka skolas bibliotēka ir darbojusies.

Darbība:

Darbība: Bibliotēka - izglītojoša un kultūras institūcija, struktūrvienība, kura veic Bibliotēku likumā noteiktās funkcijas un ir reģistrēta šajā likuma noteiktajā kārtībā. Bibliotēkas darbības mērķi: 1. līdzdalība skolas licenzēto un akreditēto izglītības programmu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām; 2.iekļaušanās kopējā bibliotēku informācijas sistēmā. Skolas bibliotēku darbībaspamatvirzieni: 1.izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite,sistematizēšana, kataloģizēšana, klasificēšana un uzglabāšana; 2.skolotāju un skolēnu informacionālā un bibliotekārā apkalpošana. Bibliotēkas galvenie uzdevumi: 1.nodrošināt bibliotēkas lietotājiem brīvu pieeju dažāda veida informācijai; 2. attīstīt skolēnu informācijas atrašanas, iegūšanas, kritiskas izvērtēšanas un lietošanas prasmes; 3.veicināt skolēna pastāvīgās mācīšanās prasmes un iemaņas; 4.īstenot skolēnu lasīšanas veicināšanas programmas un projektus; atbalstīt skolotāju mācību priekšmetu programmu īstenošanā un audzināšanas darbā. Bibliotēkas lietotājs varbūt fiziska persona - skolas pedagogi, skolnieki, absolventi skolas darbinieki un skolēnu vecāki, kuri izmanto skolas pakalpojumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:30 15:00 Lasītāju apkalpošana
Otrdiena 09:30 15:00 Lasītāju apkalpošana
Trešdiena 09:30 15:00 Lasītāju apkalpošana
Ceturtdiena 09:30 15:00 Lasītāju apkalpošana
Piektdiena 09:30 15:00 Lasītāju apkalpošana
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā piektdiena metodiskā diena. Bibliotēkas darba laiks 8:00 līdz 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Uzziņas skolotājiem, skolēniem: 1. tematiskās uzziņas, 2. faktogrāfiskās uzziņas, 3. adresālās uzziņas, 4. precizējošās uzziņas, 5. digitālās uzziņas, 6. tīkla uzziņas. Skolēniem pētniecisko darbu izstrādes laikā sniedzam: 1.ieteicošās konsultatīvās uzziņas, 2.pētnieciskās ievirzes uzziņas, 3.precizējošās uzziņas. Uzziņu sniegšanai izmantojām savas bibliotēkas resursus, BIS ALISE, ALEF datu bāzes, citu bibliotēku datu bāzes un informacionālos resursus, kā arī JPB labi organizētās datu bāzes un novadpētniecības kartotēku.
2. Bibliotēku zinību stundas sākumskolas skolēniem 1.-2 klašu grupām Tēmas: 1.stunda "Kā atrast man vajadzīgo grāmatu bibliotēkā? "(alfabētiskais un sistemātiskais grāmatu kārtojums. 2. stunda "Informācijas meklēšana uzziņu literatūrā", uzziņu literatūras veidi; sniegt iemaņas to lietošanā. 3. stunda "Periodiskie izdevumi bibliotēkā
3. Bibliotēku zinību stundas skolēniem 3.-4. klašu grupām Tēmas: 1.stunda "Kā atrast man vajadzīgo grāmatu bibliotēkā? "(alfabētiskais un sistemātiskais grāmatu kārtojums. 2. stunda "Informācijas meklēšana uzziņu literatūrā", uzziņu literatūras veidi; sniegt iemaņas to lietošanā. 3. stunda "Periodiskie izdevumi bibliotēkā
4. Bibliotēku zinību stundas skolēniem 5.-6. klašu grupām Tēmas: 1. -2. stunda Bibliotēku zinību stunda "Paplašināt zināšanas par informācijas meklēšanas iespējām bibliotēkā", 3. stunda "Informācijas meklēšana un informācijas veidi. E-katalogi: Skolas bibliotēkas ALISE; Bērnu bibliotēkas Zinītis katalogs" 4. stunda "Informācijas meklēšana uzziņu literatūrā- novada vēsture", prasme lietot bibliogrāfisko uzziņu aparātu ,http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-jelgavu/novadpetnieciba/ 5. stunda "Periodiskie izdevumi bibliotēkā un elektroniskajā katalogā", http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-jelgavu/jelgavas-avizes/
5. Bibliotēku zinību stundas skolēniem 7.-9. klašu grupām Tēma: 1.-2. stunda "Informācijas meklēšana bibliotēkās - iepazīšanās ar publisko bibliotēku elektroniskajiem katalogiem" Jelgavas zinātniskās bibliotēkas e-katalogu, Latvijas bibliotēku kopkatalogu, 3. 4.-stunda. Elektroniskie katalogi. Bibliogrāfiskās kartotēkas,novadpētniecības datu bāzēs http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-jelgavu/novadpetnieciba/ http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-jelgavu/zudusi-un-musdienu-jelgava http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-jelgavu/ieverojami-cilveki-jelgava/ 5.-6. stunda "Informācijas meklēšana uzziņu resursos" datubāzēs, digitālā bibliotēkā, https://lnb.lv/lv/izdevejiem/nacionalas-bibliografijas-raditajs-periodikas-raditajs, Rokasgrāmata "Latvijas periodika portālā Europeana Newspapers" Saites uz Letonika.lv; Nacionālā enciklopēdija; Britannica Library u.c.
6. Lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu žūrija - 2016 un ""Bērnu žūrija - 2017" 5+ vecuma grupa ungrupa 9+ Lasīšanas veicināšanas stunda: 1.stunda "Vērtēšanas laiks klāt" interaktīva stunda uz planšētēm. 2. stunda "Manuprāt labākā 2017 bērnu žūrijas grāmata" apkopo izlasīto un nobalso LNB aptajas anketā.Prezentēt izlasīto. 3. Grāmatu svētki Jelgavas 4. vidusskolā. Īpašie viesi M. Viška un U. Daugaviņš. Teātra grupas iestudējums "Baltā lāča ceļojums". 6. Ekskursija čaklākajiem lasītājiem: 7. stunda "Bērnu žūrija-2018"- Lasi un vētē! 5+. lasīšanas veicināšanas stunda, prezentācija, skatāmies un darbojamies uz planšētēm. 9+ grupām Lasīšanas veicināšanas stunda: 1.stunda "Bērnu žūrija-2017"- Lasi un vērtē! 9+. interaktīva lasīšanas veicināšanas stunda 2. stunda "Manuprāt labākā 2017. gada bērnu grāmata" Izlasīto novērtē! . Vērtējam LNB aptaujas anketā.! 3. Grāmatu svētki Jelgavas 4. vidusskolā. īpašie viesi M. Višķa un U. Daugaviņš grām. "Baltais lācis "autori Darbojas radošās laboratorijas: *Karameļu garšas laboratorija "Acis uz kātiņiem" * Krāsošanas laboratorija "Baltais lāčis" * Spēļu laboratorija , Zinīšu laboratorija; *Balto kreklu varavīksne" Grāmatu laboratorija "Zvaigznes ABC"un "Liels un Mazs" 4. Ekskursija čaklākajiem lasītājiem: * Baldones Observatorija; *Ķīmijas , fizikas eksperimenti, * Zvaigsnes ABC tipogrāfija "Grāmatu tapšanas ceļš" * Prāta mežģi"- spēle valodas attīstībai
7. Lasīšanas veicināšanas programma "Jauniešu zūrija - 2017 un ""Jauniešu žūrija - 2018" 11+ vecuma grupa Un 15+ grupa Lasīšanas veicināšanas stunda: 1. stunda "Mana jauniešu žūrijas grāmata"skolēni mācās analizēt izlasīto un veido stāstījumu. Darbs ar planšetēm" 2. stunda "Manuprāt labākā grāmata Jauniešu žūrijā - 2017", novērtē un balso par grāmatām. 3. stunda Lasīšanas veicināšanas noslēgums " GRĀMATU SVĒTKI", atzinība čaklākajiem lasītājiem. 4. Skaļās Nacionālās lasīšanas sacensības . 1. kārta skolā; 2. kārta. pilsētas bibliotēkā , 3. kārta kultūras namā. 5. Ekskursija čaklākajiem lasītājiem: * Baldones Observatorija; *Ķīmijas , fizikas eksperimenti, * Zvaigsnes ABC tipogrāfija "Grāmatu tapšanas ceļš" 6.Prāta mežģi"- spēle valodas attīstībai 7. "Jaunā Jauniešu žūrijas kolekcija- 2018 ir klāt. Lasi un vērtē!", virtuālā prezentācija . Lasīšanas veicināšanas stunda 15+ grupai: 1. stunda "Jauniešu žūrijas 2017. vērtēšana"Novērtē izlasīto! 2. stunda "Jaunā Jauniešu žūrijas kolekcija- 2018 ir klāt. Lasi un vērtē!" virtuālā prezentācija par kolekciju. 8. Prāta mežģi stunda valodas attīstībai.
8. Lasīšanas veicināšanas pasākumi Vecāku žūrija - 2017 un 2018 Jau piekto gadu skolas bibliotēka apkalpo vecākus, kuri lasa kopā ar bērniem Bērnu, jauniešu žūrijā , lai rosinātu skolēnus un vecākus lasīt, tadejādi uzlabojot lasīšanas kultūru un velmi lasīt.
9. Jaunumu dienas un virtuālās prezentācijas Jauno grāmatu dienas bibliotēka organizē uzsākot mācību gadu - septembrī un katra semestra beigās - decembrī un maijā. Grāmatu izstādes visām vecuma grupām. Notiek grāmatu apskati, skaļā priekšā lasīšana, skolotājiem jaunumu dienas ir skolas brīvlaikos. jaunumus publicējam bibliotēkas blogā http://4vskbiblioteka.blogspot.com/ Šogad veidojām virtuālos grāmatu apskatus, ko raidām uz ekrāna skolas gaiteņos un pie bibliotēkas. Arī sagatavoti tematiski apskati par Bērnu, jauniešu un vecāku žūriju, Latvijas dzimšanas dienai, Enciklopēdijas- lasītavā, Grāmata ziemas priekam. To visu var redzēt arī bibliotēkas blogā http://4vskbiblioteka.blogspot.com/ un draugos http://www.draugiem.lv Facebook https://www.facebook.com/pages/category/Education/Jelgavas-4-vidusskolas-bibliot%C4%93ka-330289070793357/
10. Izziņas stundas- viktorīnas - interaktīvās nodarbības"Latvijas -100" Interaktīvā stunda "Četri diži Zemgalieši" no cikla "LatvijaI - 100"- 3.-5. kl.grupām. Interaktīvā stunda "Barikāžu laiks Latvijā"no cikla "LatvijaI - 100"- 4-6.kl. grupām. viktorīna - spēle "Ko es zinu par Latviju"- 2-3 klase Interaktīva viktorīna ""Tava+ Mana= Mūsu Latvija" 4. -6. klasei Baltu dienās piedalījāmies Lietuviešu projektā ar izzinoša stunda "Mūsu kaimiņi - lietuvieši" Baltu valstu literatūras nedēļa bibliotēkā 3.-5. klašu grupām. Interaktīvā izziņas stunda "Personīgā informācijas tiešsaitē", spēle, video, grupu darbs. Izziņas stunda par ārstniecības augiem 3.-5. klašu skolēniem Interaktīvā stunda"Riski un apdraudējumi" Drošs interneta mēnesī 4-6. kl. gr. Virtuālā stunda " Vai Tu pazīsti sagrozītu informāciju internetā" 2-3.kl.gr. Fotokonkurss " Esi detektīvs" 4.-5 klašu grupām. Izziņas interaktīvā stunda, par Zemgales prezidentiem, izmantojot uzziņu literatūru un planšetes. Stunda izveidota www. nearpod.com vietnē. Interaktīvā stundā par izmantoti video materiāli un grāmatas un foto materiāli . Darbs uz planšetēm Uzziņas stunda 2-3. klasei. viktorīna - spēle "Ko es zinu par Latviju" izmantojot I. Bergas grāmatu "Kā radās Latvija", kā skolēniem iemācīt Latvijas vēsturi ar spēles elementiem. Izziņoša stunda "Mūsu kaimiņi - lietuvieši" Baltu valstu literatūras nedēļa bibliotēkā, projekts kopā ar lietuviešiem, no mūsu puses prezentācija izveidota Googles pārlūkā. Interaktīva viktorīna 4. -6. klasei"Kā radās Latvija" par pamatu I. Bergas grāmatu "Kā radās Latvija",spēle sagatavošanā izmantota vietne www.nearpod.com Droša interneta lietošanā, stundas sagatavošanā izmantoti materiāli no www.drossinternets.lv resursiem, zināšanu novērtēšanā izmantota vietne spēles sagatavošanā www.getkahoot.com, POWER-POINR prezentācija un www.nearpod.com video materiāli no YuoTubes Informatīvā stunda "Bibliotēka sociālajos tīklos" iepazīstas ar Jelgavas 4. vidusskolas blogu un bilžu galeriju, interaktīvā spēle izveidota vietnē Kathoot Droša interneta lietošanas stundas izveidotas vietnē www. nearpod.com. izmantojot uzdevumu veidošanai vietnes www.Learning Apps.org un www.drossinternets.lv mājas lapu. www.drossinternets.lv
11. Pasākumi, literāras pēcpusdienas, dzejas stundas, Grāmatu svētki, tikšanās dzejniekiem un rakstniekiem, tikšanās ar radošiem cilvēkiem, ekskursijas, pārgājieni utt. Dzejas dienas Nacionālās skaļās lasīšanas sacensība"- konkurss organizē LNB Gadskārtējos grāmatu svētkos piedalās pazīstami cilvēki un pasākumu atbalstītāji, grāmatu izdevēji un tirgotāji. Visi pasākumi ir bezmaksas. Par pasākumiem informācija atrodama Grāmatu svētki Jelgavas 4. vidusskolā. īpašie viesi M. Višķa un U. Daugaviņš grām. "Baltais lācis "autori Darbojas radošās laboratorijas: *Karameļu garšas laboratorija "Acis uz kātiņiem" * Krāsošanas laboratorija "Baltais lāčis" * Spēļu laboratorija , Zinīšu laboratorija; *Balto kreklu varavīksne" Grāmatu laboratorija "Zvaigznes ABC"un "Liels un Mazs" Jelgavas 4. vidusskolas bibliotēkas blogā : http://4vskbiblioteka.blogspot.com/ Draugos http://www.draugiem.lv/http4vskbiblioteka.blogspot un arī Facebook https://www.facebook.com/pages/category/Education/Jelgavas-4-vidusskolas-bibliotēka Ekskursija čaklākajiem bibliotēkas lasītājiem Baldones observatorija: *Izziņas stunda 'Brīnišķā debesu pasaule", * izziņas stunda Brīnumu pasaulē"Fizikas un ķīmijas ekperimenti, *Zvaigznes ABC tipogrāfija "Grāmatu tapšanas ceļš" Septembra dzejas dienās tikšanās ar dzejdari , Jelgavnieci Rasmu Urtāni pasākumā "Par zemi vismīļāko" 5-7. klasū skolēniem. Ekskursija ar 3.c uz Kuldīgu, Kuldīgas muzeju. Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības skolas mērogā 1. kārta. Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības skolas mērogā 2. kārta. jelgavas pilsētas bibliotēkā Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības skolas mērogā fināls Jelgavas k/n
12. Lasīšanas veicināšanas stundas 1.Lasīšanas stunda, lasīšanas režģi, valodas attīstības stunda. 2.Zibakcija "Mēs visi lasām dzeju" dzejas dienu aktivitātes bibliotēkā 3.Dzejas dienas aktivitātes Jelgavas pilsētas bibliotēkā, tikšanās ar Inesi Zanderi 4. Lasīšanas veicināšanas stunda par Inesi Zanderi 3.-4. klasei , darbs ar planšetēm
13. Radošās nodarbības: rudens, ziema, pavasaris 1."Ar mīlestību gatavots " Valentīdienai apsveikuma kartīti ar sirsniņām. 2."Lieldieniņas braukšu brauca, asnus veda vezumā" , Lieldienu grozīņi. 3."Rudens krāsu prieks" lapu eži. 4. "Sniegpārslas krīt un paliek Tev rokās", cimdiņu parāde. 5. Radošā nodarbība Kuldīgas radošajā mājā "Plaberis"
14. Bibliotēkas stunda "Iepazīšanas ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem" 5-6. grupām , bērnu dārza audzēkņi, Jelgavas 4. vidusskolas 1. klašu audzēkņiem. 1.klašu grupām. "Iepazīšanās ar skolas bibliotēku, ceļojums grāmatu pasaulē"
15. Latvijas 100-gades pasākumi: *konkursi, *spēles, *radošās nodarbības *interaktīvās stundas (skat. pie interaktīvām stundām), * uzziņas stunda, * pārgājieni. "Faktu spēle Latvija" komandas spēle starp 6.-7. klasēm Interaktīvā stunda "Cetri diži Zemgalieši" Spēle "600 jautājumi par Latviju" 3-7. klašu grupām Skolotāji piedalās 4. pārgājienu pasākumi 100 km. gar jūras krastu ""Jūras gājēji - Latvijai - 100" Radošā nodarbība Balto galdautu svētkos "Latvju zīmes"- akmeņu apgleznošana.
16. Nodarbības ārpus skolas citu organizētos pasākumos: Nodarbības skolotājiem "Spēka darbnīca pedagogiem" Nodarbība bibliotekāriem LNB "LNB lasīšanas veicināšanas programmu inovāciju seminārs bibliotekāriem" ZRKAC vadām nodarbības interaktīvo stundu veidošanā. Lasīšanas veicināšanas programmās. "Labā prakse ceļā uz jauno mācību saturu' Interaktīvās stundas bibliotēkās, jauns pasākuma veids lasīšanas veicināšanā. Skolas bibliotekāru pieredze Šauļu Universitātes bibliotēkā.
17. Bibliotēkas organizētie semināri skolas pedagogiem 1. Dabas zinību grāmatu prezentācija 1.-4. klašu skolotājiem. Lielvārds pārstāvji. grāmatu autore I. Jonušaite 2. Par skolas somas lietošanu , Lieklvārds prezentācija 1.-12. klašu skolotājiem., dir. vietn. V. Šķēle 3. OXford prezentācija par Solution izdevumu ieviešanu angļu valodas stundās, Oxford menedžere D. Mišķa.
18. Vasaras skoliņas pasākumi. 1-4. kl. grupas 1. Radošā nodarbība "Latviju zīmes akmenī" 3-4. kl. 2. "Skaļā lasīšanas stunda" 3. Karjeras stunda, tikšanās ar kinologiem "Profesija kinologs", Valsts robežsargi ar suņiem. 1.-4. kl. grupām. 4. Vasaras diena Ragaciemā - sporta aktivitātes pie jūras. 5. Spēļu stunda "Prāta režģi" valodas attīstībai
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1964

Papildu informācija par infrastruktūru:

Bibliotēka atrodas Jelgavas 4. vidusskolas jaunajā piebūvē. Telpas plašas, gaišas. Bibliotēkā pasākumu organizēšanai izmanto skolas koncertzāli 450(vietas);gaišās plašās foajē telpas, lekciju zāli un skolas zāli.

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

194

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

30

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

1570

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1379

Pārējie:

191

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

27088

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2882

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

24206

Virtuālais apmeklējums:

9520

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

29845

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

22036

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 26859
Seriālizdevumi 2190
Audiovizuālie resursi 445
Mikroformas 0
Kartogrāfiskie materiāli 34
Nošizdevumi 292
Attēlizdevumi 4
Rokraksti 0
Nepublicētie dokumenti 0
Pārējie dokumenti 11
Elektroniskie resursi 10
Sīkiespieddarbi 0
Braila raksta dokumenti 0
Patenti 0
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 18127
Bērnu grāmatas 2927

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 20
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 3
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 17

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

3259

Izslēgto dokumentu kopskaits:

3380

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

45342

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 3015 3115 43346
Seriālizdevumi 0 19 665
Audiovizuālie resursi 129 200 645
Mikroformas 0 0
Kartogrāfiskie materiāli 0 16 39
Nošizdevumi 107 30 618
Attēlizdevumi 3 0 5
Rokraksti 0 0 0
Nepublicētie dokumenti 0 0 0
Pārējie dokumenti 5 0 9
Elektroniskie resursi 0 0 15
Sīkiespieddarbi 0 0 0
Braila raksta dokumenti 0 0 0
Patenti 0 0 0
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2672 2894 26970
Bērnu grāmatas 193 21 2765

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 1
Pašu veidotās 1
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Vietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google