Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012518

Adrese:

Skolas iela 37, Iecava, Iecavas nov., LV-3913

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63960752 @ 63941575
Bibliotēkā 29483197
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iecavas vidusskolas
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inga Belinska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1110

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

24.03.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3774

Akreditācijas datums:

20.05.2019

Akreditācijas termiņš:

19.05.2025

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Ziņas par Iecavas vidusskolas bibliotēkas pirmsākumiem ir atrodamas no 1944. gada. Grāmatas tika dāvinātas. Dāvinātāji bija šīs skolas skolēni un skolotāji. Bibliotēka atradās Sarkanās skolas (tautskolas) telpās - Baldones ielā 65. 1968. gadā 987 skolēni uzsāk mācības jaunajā ēkā (Baltajā skolā) Skolas ielā 37. Arī bibliotēka tiek pārvietota uz jauno skolu. Telpa ir plaša, gaiša - 60 m2. 1971. gadā bibliotēka uzsāk mācību grāmatu iegādi.

Darbība:

Bibliotēkas funkcijas: izglītības veicināšana, lasītāju apkalpošana, literatūras popularizēšana, lasīšanas veicināšana, informācijas sniegšana un apkopošana. Skolas bibliotēkas darbības pamatvirzieni: izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību grāmatu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, sistematizēšana, kataloģizēšana, klasificēšana un uzglabāšana; skolotāju un skolēnu informacionālā un bibliotekārā apkalpošana. Darba formas: reģistrē un apkalpo lasītājus, pēc lietotāju pieprasījuma meklē uzziņas elektroniskajā katalogā, konsultē lasītājus grāmatu izvēles procesā, nodrošina starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojumus, organizē literāros pasākumus, izstādes un konkursus, nodrošina jauno grāmatu apskatus ( vienu reizi mēnesī), organizē bibliotekārās stundas, veic aptaujas un intervijas par skolēnu attieksmi pret grāmatu lasīšanu, nodrošina skolēnu apmācību abonēto datu bāzu izmantošanā, regulāri strādā ar fondu: piekomplektē un attīra to no nolietotās, novecojušās un dubletu literatūras, iegādājas mācību līdzekļus un mācību grāmatas. 2001. gadā bibliotēkas rīcībā tiek iedalīts dators, iegādāts printeris. Tiek abonēta datu bāze „letonika.lv’’, "soma.lv", "maconis.zvaigzne.lv", "skolasvards.lv No 2008. gada piedalās lasīšanas veicināšanas programmā Bērnu žūrija.2017.gada oktobrī uzsākta elektroniskā kataloga veidošana (Skolu Alise).

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Lasītāju apkalpošana. Lasītāju informacionālā apkalpošana abonementā, lasītavā.
2. Informācijas sniegšana un apkopošana. Pēc lietotāju pieprasījuma tiek sniegta un apkopota nepieciešamā informācija skolēniem, skolotājiem, vecākiem.
3. Literatūras popularizēšana, lasīšanas veicināšana. Izstādes, pasākumi, "Bērnu un jauniešu žūrija", bibliotekārās stundas, darbs projektā "Mūsu mazā bibliotēka", skaļās lasīšanas pasākums.
4. Izglītības programmu realizēšanai nepieciešamo mācību grāmatu, darba burtnīcu iegāde, citu informācija līdzekļu un materiālu iegāde. Oktobrī un martā notiek mācību priekšmetu skolotāju aptauja par nepieciešamo literatūru, regulāra sadarbība ar mācību priekšmetu MK.
5. Pedagogu un izglītojamo informacionālā un bibliotekārā apkalpošana. Skolēni un skolotāji saņem sev vajadzīgo literatūru, materiālus, informāciju.
6. Uzziņu sniegšana. Pēc lietotāju pieprasījuma meklē uzziņas elektroniskajā katalogā,LNB datu bāzēs, bibliotēkas krājumā.
7. Konsultācijas grāmatu izvēles procesā. Gan skolēniem, gan skolotājiem bibliotekārs palīdz izvēlēties nepieciešamo literatūru- brīvā laika pavadīšanai, ieskaitēm, eksāmeniem, ZPD, skolotāju izglītībai.
8. Literārie pasākumi, izstādes un konkursi. Pasākumi, konkursi tiek plānoti, notiek sadarbojoties ar mācību priekšmetu metodiskajām komisijām, saskaņā ar bibliotēkas darba plānu, budžeta plānu.
9. Jauno grāmatu apskati. Jauno grāmatu izstādes bibliotēkā, apskati klasēs bibliotekāro stundu ietvaros.
10. Bibliotekārās stundas. Bibliotekārās stundas notiek pēc bibliotēkas darba plāna vai pēc mācību priekšmetu skolotāju pieprasījuma.
11. Pedagogu un izglītojamo apmācība abonēto datu bāzu izmantošanā. Skolas bibliotēka ir abonējusi datu bāzes "Letonika", "Soma", "Maconis.lv", "skolasvards.lv", laikraksta "Izglītība un Kultūra"elektroniskos pielikumus. Regulāri vai pēc pieprasījuma notiek konsultācijas šīs informācijas izmantošanā.
12. Datora, kopētāja, printera izmantošana. Tikai mācībām vai ar izglītību saistītas informācijas meklēšanā, kopēšanā.
13. Preses izdevumi Bibliotēkā brīvi pieejami pasūtītie preses izdevumi. Pasūtot preses izdevumus, notiek skolotāju kolektīva aptauja.
14. Elektroniskā kataloga izveide Notiek BIS"Skolu Alise"elektroniskā kataloga veidošana, lasītāju saraksta veidošana.
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Iecavas vidusskola Skolas iela 37, Iecava Pašvaldības īpašums 1968

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

82

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

30

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

879

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

781

Pārējie:

98

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

8790

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

980

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

7810

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

10137

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

7704

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 10127
Audiovizuālie resursi 10
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 9000
Bērnu grāmatas 1127

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1502

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1473

Krājumu kopskaits 2020.gada beigās:

25394

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1502 1473 25341
Audiovizuālie resursi 53
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1246 828 17129
Bērnu grāmatas 256 645 1904

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Pašapkalpošanas grāmatu izsniegšanas/ nodošanas sistēma

Pašapkalpošanas grāmatu izsniegšanas/ nodošanas sistēma:

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1