Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012518

Adrese:

Skolas iela 37, Iecava, Iecavas nov., LV-3913

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63960752 @ 63941575
Bibliotēkā 29483197 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Iecavas vidusskola
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inga belinska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000057174

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

14.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1110

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

23.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2676

Akreditācijas datums:

21.05.2013

Akreditācijas termiņš:

22.05.2019

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Ziņas par Iecavas vidusskolas bibliotēkas pirmsākumiem ir atrodamas no 1944. gada. Grāmatas tika dāvinātas. Dāvinātāji bija šīs skolas skolēni un skolotāji. Bibliotēka atradās Sarkanās skolas (tautskolas) telpās - Baldones ielā 65. 1968. gadā 987 skolēni uzsāk mācības jaunajā ēkā (Baltajā skolā) Skolas ielā 37. Arī bibliotēka tiek pārvietota uz jauno skolu. Telpa ir plaša, gaiša - 60 m2. 1971. gadā bibliotēka uzsāk mācību grāmatu iegādi.

Darbība:

Bibliotēkas funkcijas: izglītības veicināšana, lasītāju apkalpošana, literatūras popularizēšana, lasīšanas veicināšana, informācijas sniegšana un apkopošana. Skolas bibliotēkas darbības pamatvirzieni: izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību grāmatu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, sistematizēšana, kataloģizēšana, klasificēšana un uzglabāšana; skolotāju un skolēnu informacionālā un bibliotekārā apkalpošana. Darba formas: reģistrē un apkalpo lasītājus, pēc lietotāju pieprasījuma meklē uzziņas elektroniskajā katalogā, konsultē lasītājus grāmatu izvēles procesā, nodrošina starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojumus, organizē literāros pasākumus, izstādes un konkursus, nodrošina jauno grāmatu apskatus ( vienu reizi mēnesī), organizē bibliotekārās stundas, veic aptaujas un intervijas par skolēnu attieksmi pret grāmatu lasīšanu, nodrošina skolēnu apmācību abonēto datu bāzu izmantošanā, regulāri strādā ar fondu: piekomplektē un attīra to no nolietotās, novecojušās un dubletu literatūras, iegādājas mācību līdzekļus un mācību grāmatas. 2001. gadā bibliotēkas rīcībā tiek iedalīts dators, iegādāts printeris. Tiek abonēta datu bāze „Letonika’’, "Soma". No 2008. gada piedalās lasīšanas veicināšanas programmā Bērnu žūrija.2017.gada oktobrī uzsākta elektroniskā kataloga veidošana (Skolu Alise).

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Lasītāju apkalpošana Lasītāju informacionālā apkalpošana abonementā, lasītavā.
2. Informācijas sniegšana un apkopošana Pēc lietotāju pieprasījuma tiek sniegta un apkopota nepieciešamā informācija skolēniem, skolotājiem, vecākiem.
3. Literatūras popularizēšana, lasīšanas veicināšana Izstādes, pasākumi, "Bērnu un jauniešu žūrija", bibliotekārās stundas, darbs projektā "Mūsu mazā bibliotēka", skaļās lasīšanas pasākums.
4. Izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību grāmatu un citu dokumentu komplektēšana Oktobrī un martā notiek mācību priekšmetu skolotāju aptauja par nepieciešamo literatūru, regulāra sadarbība ar mācību priekšmetu MK.
5. Skolotāju un skolēnu informacionālā un bibliotekārā apkalpošana Skolēni un skolotāji saņem sev vajadzīgo literatūru, materiālus, informāciju.
6. Uzziņu sniegšana Pēc lietotāju pieprasījuma meklē uzziņas elektroniskajā katalogā,LNB datu bāzēs, bibliotēkas krājumā.
7. Konsultācijas grāmatu izvēles procesā Gan skolēniem, gan skolotājiem bibliotekārs palīdz izvēlēties nepieciešamo literatūru- brīvā laika pavadīšanai, ieskaitēm, eksāmeniem, ZPD, skolotāju izglītībai.
8. Literārie pasākumi, izstādes un konkursi Pasākumi, konkursi tiek plānoti, notiek sadarbojoties ar mācību priekšmetu metodiskajām komisijām
9. Jauno grāmatu apskati Jauno grāmatu izstādes bibliotēkā, apskati klasēs bibliotekāro stundu ietvaros.
10. Bibliotekārās stundas Bibliotekārās stundas notiek pēc bibliotēkas darba plāna vai pēc mācību priekšmetu skolotāju pieprasījuma.
11. Skolēnu un skolotāju apmācība abonēto datu bāzu izmantošanā Skolas bibliotēka ir abonējusi datu bāzes "Letonika", "Soma", laikraksta "Izglītība un Kultūra"elektroniskos pielikumus. Regulāri vai pēc pieprasījuma notiek konsultācijas šīs informācijas izmantošanā.
12. Datora, printera, kopētāja izmantošana Tikai mācībām vai ar izglītību saistītas informācijas meklēšanā, kopēšanā.
13. Preses izdevumi Bibliotēkā brīvi pieejami pasūtītie preses izdevumi. Pasūtot preses izdevumus, notiek skolotāju kolektīva aptauja.
14. Elektroniskā kataloga veidošana Notiek BIS"Skolu Alise"elektroniskā kataloga veidošana, lasītāju saraksta veidošana.
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
www vietne
Iecavas vidusskola
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1968

Teritorijas kopējā platība (m2):

6492

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

82

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

30

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

796

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

665

Pārējie:

131

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

15430

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2130

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

13300

Virtuālais apmeklējums:

0

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

23738

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

13300

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 23711
Audiovizuālie resursi 27
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 7960
Bērnu grāmatas 19950

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1496

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1131

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

23711

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1469 1131 23711
Audiovizuālie resursi 27
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1283 981 15378
Bērnu grāmatas 100 150 1548

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

1

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 1
Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda