Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012884

Adrese:

Madonas iela 1, Cesvaine, Cesvaines nov., LV-4871

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26478225 @
Skolā 64852231 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ilze Brante

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

44139900133

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

04.09.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0995

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

15.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3777

Akreditācijas datums:

09.05.2019

Akreditācijas termiņš:

08.05.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1919

Darbība:

Cesvaines vidusskolas bibliotēkas darbības mērķi: līdzdarboties skolas licencēto un akreditēto izglītības programmu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām; organizēt darbu atbilstoši valstī noteiktajām bibliotēku nozares standartu prasībām; iekļauties kopējā bibliotēku informācijas sistēmā. Skolas bibliotēkas darbības uzdevumi: bibliotēkas lietošanas noteikumos noteiktajā kārtībā nodrošināt lietotājiem bibliotēkas krājuma pieejamību un izmantošanu; veicināt skolēnu prasmi iegūt, kritiski izvērtēt un lietot no dažādiem avotiem iegūtu informāciju; veicināt skolēnu patstāvīgās mācīšanās iemaņu veidošanos; atbalstīt skolotājus mācību priekšmetu programmu īstenošanā un audzināšanas darbā; veidot un nostiprināt skolotāju spēju atrast, izmantot un demonstrēt dažādos datu formātos uzglabātu informāciju; organizēt bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošus pasākumus, kā arī atbalstīt un piedalīties skolas rīkotajos pasākumos; uzkrāt, sistematizēt, kataloģizēt, bibliogrāfiski apstrādāt un saglabāt izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās mācību grāmatas, elektroniskās publikācijas un citus iespieddarbus; veikt starpbibliotēku abonementa funkcijas.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu izmantošana
2. Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās Iespieddarbu un citu bibliotēkas krājumos esošo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās
3. Uzziņas Tematisku un faktoloģisku uzziņu sniegšana
4. Konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām
5. Kopēšana Kopēšana
6. Pasākumi un izstādes Literatūru un lasīšanu popularizējošu pasākumu un izstāžu organizēšana
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

6500

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

166,3

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

688

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

467

Pārējie:

221

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3000

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1720

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1280

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4335

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3172

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4309
Audiovizuālie resursi 21
Elektroniskais krājums (summa) 5
Citi elektroniskie resursi 5
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 2946
Bērnu grāmatas 26

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 57
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 10
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 47

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

350

Izslēgto dokumentu kopskaits:

192

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

11679

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 349 192 11617
Audiovizuālie resursi 1 45
Kartogrāfiskie materiāli 2
Nošizdevumi 2
Elektroniskais krājums (summa) 13
Citi elektroniskie resursi 13
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 280 118 3857
Bērnu grāmatas 21 152

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1