Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas “RISEBA” bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Augstākās izglītības iestādes bibliotēka >> Augstskolu

ISIL kods:

LV-BIB-013428

Adrese:

Meža iela 3, Rīga, LV-1048

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67500259 25618632 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Riseba Bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gita Komarova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

0003090010

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

09.09.1992

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0528

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

15.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

SIA

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

869

Akreditācijas datums:

17.06.2016

Akreditācijas termiņš:

17.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1993

Darbība:

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas „RISEBA” bibliotēka nodrošina studiju procesu un pētniecisko darbību ar izcilas kvalitātes informācijas resursiem un pakalpojumiem, kā arī sniedz studējošiem un akadēmiskajam personālam nepieciešamo informatīvo atbalstu zinātniskās darbības īstenošanai. Lai nodrošinātu studējošo patstāvīgā darba iespējas un mācībspēku zinātnisko darbību, bibliotēka piedāvā augstskolas abonētās datu bāzes: Ebsco, WOS, Emerald, Leta.lv, Nozare.lv, arī attālināti. RISEBA bibliotēkā ir vairāk kā 25 000 informācijas avotu – monogrāfiju, uzziņu literatūras, preses izdevumu latviešu valodā un svešvalodās, lasāmatmiņas ciparvideodisku krājums. 60% bibliotēkas grāmatu un citu informācijas vienību ir angļu valodā, 15% - latviešu un 25% krievu valodā. Bibliotēkā tiek piedāvāti žurnāli angļu valodā - Harvard Business Review, Blumberg Business Week, The Economist, Forbes, Frame, DETAIL, A10 u.c. Pārstāvēta periodika latviešu un krievu valodā. Bibliotēkai ir noslēgts sadarbības līgums ar Harvard Business Publishing. Mācībspēkiem ir iespēja pasūtīt studiju programmas apguvei nepieciešamos resursus (cases, online courses, simulations, video u.c.). Bibliotēkas krājums tiek regulāri papildināts un veidots atbilstoši RISEBA apgūstamajām specializācijām. Bibliotēka veic arī augstskolas studentu izstrādāto nobeiguma darbu un mācībspēku lekciju materiālu arhīva funkcijas.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 15:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdienā bibliotēka slēgta - spodrības diena. No 1.jūlija līdz 31.augustam bibliotēka slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Saņemt informāciju par bibliotēkas krājuma sastāvu, informācijas meklēšanas sistēmu un datu bāžu izmantošanas iespējām.
2. Patstāvīgi meklēt nepieciešamo literatūru katalogā un datu bāzēs (EBSCO, EMERALD, Leta-arhīvs+Nozare.lv, WOS), kā arī izmantot uz vietas pieejamo literatūru.
3. Saņemt studijām nepieciešamo literatūru pēc bibliotēkas noteiktā termiņa, to saskaņojot ar bibliotekāru. Izsniegto informācijas avotu lietošanas termiņš var tikt pagarināts, lietotājam personīgi atnākot uz bibliotēku, vai ar e-pasta bibl@riseba.lv starpniecību.
4. Bibliotēkā ir iespējams izmantot internetu un Wi Fi bezmaksas.
5. Bibliotēkā ir pieejams Starpbibliotēku un Starptautiskais Starpbibliotēku abonements.
6. Bibliotēka ir pieejami iepriekšējo gadu bakalaura un maģistra darbi, kā arī disertācijas.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Bibliotēkā ir iespējams iesiet bakalaura un maģistra darbus Tikai RISEBA studentiem 14.70 (komplekts)
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
www vietne
RISEBA Bibliotēka
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Juridisko personu īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1910

Teritorijas kopējā platība (m2):

3759

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

483

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

32

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

1560

Pārējie:

1560

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

12653

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

12653

Virtuālais apmeklējums:

7009

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

54699

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 53580
Seriālizdevumi 508
Audiovizuālie resursi 611

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 28
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 27
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

240

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

23016

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 21633 234 21867
Seriālizdevumi 26 26
Audiovizuālie resursi 775 5 780
Nepublicētie dokumenti 337 337
Elektroniskie resursi 5 1 6

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 9
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALEPH

Datubāžu kopskaits:

7

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 6
Pašu veidotās 1
Printeru kopskaits:

2

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda
Krievu valoda
Angļu valoda

Vietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

12