Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas “RISEBA” bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Augstākās izglītības iestādes bibliotēka >> Augstskolu

ISIL kods:

LV-BIB-013428

Adrese:

Meža iela 3, Rīga, LV-1048

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67500259 25618632 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Riseba Bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gita Mikuda

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

0003090010

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

09.09.1992

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0528

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

15.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

SIA

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

869

Akreditācijas datums:

17.06.2016

Akreditācijas termiņš:

17.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1993

Darbība:

Bibliotēkas darbības pamatā ir tās pakalpojumu pieejamība ikvienam lietotājam, nodrošinot vienādu pakalpojumu klāstu un kvalitāti visām studiju programmām, departamentiem un struktūrvienībām. Piedāvātie pakalpojumi, bibliotēkas telpu plānojums un tās darba laiki ir cieši saistīti ar lietotāju informācijas un informatīvo vajadzību nodrošināšanu. Lai nodrošinātu studējošo patstāvīgā darba un petniecības iespējas, kā arī mācībspēku zinātnisko darbību, bibliotēka piedāvā augstskolas abonētās datu bāzes: Ebsco, WOS, Emerald, Leta.lv, Nozare.lv, lokāli un attālināti. RISEBA bibliotēkā ir vairāk kā 20 000 informācijas avotu – monogrāfiju, uzziņu literatūras, preses izdevumu latviešu valodā un svešvalodās, e-grāmatas. 60% bibliotēkas grāmatu un citu informācijas vienību ir angļu valodā, 15% - latviešu un 25% krievu valodā. Bibliotēkā tiek piedāvāti žurnāli angļu valodā - Harvard Business Review, Blumberg Business Week, The Economist, Forbes, Frame, DETAIL, A10 u.c. Pārstāvēta periodika latviešu un krievu valodā. Bibliotēkai ir noslēgts sadarbības līgums ar Harvard Business Publishing. Mācībspēkiem ir iespēja pasūtīt studiju programmas apguvei nepieciešamos resursus (cases, online courses, simulations, video u.c.). Bibliotēkas krājums tiek regulāri papildināts un veidots atbilstoši RISEBA apgūstamajām specializācijām.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 15:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdienā bibliotēka slēgta - spodrības diena. No 1.jūlija līdz 31.augustam bibliotēka slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Saņemt informāciju par bibliotēkas krājuma sastāvu, informācijas meklēšanas sistēmu un datu bāžu izmantošanas iespējām.
2. Patstāvīgi meklēt nepieciešamo literatūru katalogā un datu bāzēs (EBSCO, EMERALD, Leta-arhīvs+Nozare.lv, WOS), kā arī izmantot uz vietas pieejamo literatūru.
3. Saņemt studijām nepieciešamo literatūru pēc bibliotēkas noteiktā termiņa, to saskaņojot ar bibliotekāru. Izsniegto informācijas avotu lietošanas termiņš var tikt pagarināts, lietotājam personīgi atnākot uz bibliotēku, vai ar e-pasta bibl@riseba.lv starpniecību.
4. Bibliotēkā ir iespējams izmantot internetu un Wi Fi bezmaksas.
5. Bibliotēkā ir pieejams Starpbibliotēku un Starptautiskais Starpbibliotēku abonements.
6. Bibliotēka ir pieejami iepriekšējo gadu bakalaura un maģistra darbi, kā arī disertācijas.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Bibliotēkā ir iespējams iesiet bakalaura un maģistra darbus Tikai RISEBA studentiem - 14.70 (komplekts)
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
RISEBA Bibliotēka
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

3759

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

483

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

40

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

1380

Pārējie:

1380

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

16520

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

16520

Virtuālais apmeklējums:

9046

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

50509

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 49340
Seriālizdevumi 480
Audiovizuālie resursi 689

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 23
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 19
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 4
Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA):
SSBA Skaits
Kopējais starptautisko SBA skaits
No ārvalstu bibliotēkām saņemtie dokumenti 0
Uz ārvalstu bibliotēkām nosūtītie dokumenti 0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

278

Izslēgto dokumentu kopskaits:

80

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

23260

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 162 22049
Seriālizdevumi 26
Audiovizuālie resursi 780
Nepublicētie dokumenti 116 80 398
Elektroniskie resursi 7

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 18
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 16
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALEPH

Datubāžu kopskaits:

6

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 6

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda
Krievu valoda
Angļu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google