Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012887

Adrese:

Skolas iela 1, Ļaudona, Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64860906 @
Bibliotēkā 27056562 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Ļaudonas vidusskola
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Nadīne Jefimova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4413900129

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

17.09.2012

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1339

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3879

Akreditācijas datums:

02.12.2020

Akreditācijas termiņš:

02.11.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1950

Sākums:

Īsti precīzs Ļaudonas vidusskolas bibliotēkas dibināšanas gads nav zināms. Bet pēc bijušo skolas skolotāju un darbinieku apjautāšanas, par skolas bibliotēkas dibināšanas gadu pieņēmām 1950. gadu, jo jau tad ir bijuši vērojami skolas bibliotēkas aizsākumi. Lai gan pirmais ieraksts inventāra grāmatā veikts 1956. gada 15. augustā. No 2012.gada 1.septembra skolai piešķirts novadnieka, dzejnieka Andreja Eglīša vārds.

Darbība:

Līdzdalība skolas licencēto un akreditēto izglītības programmu īstenošanā; izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo iespieddarbu, dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, uzglabāšana; bibliogrāfisko un bibliotekāro pakalpojumu sniegšana; līdzdalība izglītojošo pasākumu organizēšanā; skolēnu informācijas meklēšanas prasmju pilnveidošana; intereses par grāmatu lasīšanu veicināšana. Skolas bibliotēkā ir radīta mājīga, draudzīga, atbalstoša, pozitīva un arī rotaļīga gaisotne.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 12:00 16:00
Trešdiena 10:00 16:00
Ceturtdiena 12:00 16:00
Piektdiena 8:30 14:30
Papildu informācija:

Mēneša pēdējā trešdiena - sanitārā diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
2. Ekskursijas Ekskursijas bibliotēkā.
3. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējas, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.
4. Mācību stundas Skolas bibliotēkā notiek dažādu mācību priekšmetu stundas, iepriekš skolotāji par to vienojas ar bibliotekāru.
5. Bibliotekārās stundas Skolas bibliotēkā notiek bibliotekārās stundas - dažādas tematikas atbilstoši vecuma grupām.
6. Krājums Grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošana uz vietas bibliotēkā.
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

36,89

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

30

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

162

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

146

Pārējie:

16

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

942

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 942
Pieaugušie 135
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 807

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1145

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1129

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 1142
Grāmatas 1124
Audiovizuālie resursi 17
Pārējās krājuma vienības 1
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 3
E-grāmatas 3
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 1032
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 25
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 7
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 18

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2539

Izslēgto dokumentu kopskaits:

521

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

6071

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 2539 521 6049
Grāmatas 2520 510 5994
Audiovizuālie resursi 19 11 54
Pārējās krājuma vienības 1
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 22
E-grāmatas 22
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1693 1191 2884

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1