Aizkraukles pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000094

Adrese:

Kalna iela 20, Aizkraukle, Aizkraukles pag., Aizkraukles nov., LV-5101

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
65128120 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aija Melne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4090001640

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

25.09.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0277

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

27.11.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

417B

Akreditācijas datums:

23.10.2020

Akreditācijas termiņš:

23.10.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

Arhīva fonda "Izglītības ministrija" dokumentos- bibliotēkas lietā redzams, ka pirmā bibliotēka Aizkraukles pagasta nodibinātā 1923. g. pie Aizkraukles draudzes dziedāšanas biedrības. 1923.g. 29. februārī Aizkraukles draudzes dziedāšanas biedrības pilnvarotais Andrejs Bērziņš parakstījis Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēmis 506 grāmatas bibliotēkas dibināšanai. Bibliotēka atradusies Aizkraukles pagasta namā.

Darbība:

Aizkraukles pagasta bibliotēka - izglītojoša rakstura informācijas centrs. Aizkraukles novada centrālās bibliotēkas struktūrvienība, kas realizē noteiktas bibliotekārā darba funkcijas, kuru izpildi finansē Aizkraukles novada pašvaldība. Bibliotēka nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un informācijas pieejamību ikvienam iedzīvotājam, veicina sabiedrības izaugsmi un piedalās mūžizglītības procesā. Bibliotēka ir vietējās sabiedrības informācijas aprites vieta. Tās misija – padarīt savus un globālos informācijas resursus pieejamus un noderīgus iedzīvotājiem, rosināt bērnos un jauniešos interesi par grāmatu, kā arī saglabāt vietējas nozīmes kultūras mantojuma krājumu nākamajām paaudzēm.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 18:00 Pārtraukums 12:00 līdz 13:00
Otrdiena 08:00 17:00 Pārtraukums 12:00 līdz 13:00
Trešdiena 08:00 17:00 Pārtraukums 12:00 - 13:00
Ceturtdiena 08:00 17:00 Pārtraukums 12:00 - 13:00
Piektdiena 08:00 15:00
Sestdiena Brīvdiena
Svētdiena Brīvdiena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Materiālu izsniegšanai lasīšanai mājās Iespieddarbu un citu bibliotēku krājumos pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās.
2 Lasītavas pakalpojumi Uzziņu izdevumu - enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu, ceļvežu, statistisko datu krājumu u. c. izdevumu, tematisko datu mapju un kalendārā gada preses izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā.
3 Grāmatu un citu materiālu rezervēšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana pēc lasītāju pieprasījuma.
4 Bibliotēku datubāzes Informācijas avotu meklēšanas līdzekļu - elektroniskā kataloga, novadpētniecības datubāzes u. c. izmantošana.
5 Internets un citi datorpakalpojumi Datorpakalpojumu izmantošana
6 Bezvadu internets Iespēja pieslēgties bibliotēkas bezvadu internetam ar savu klēpjdatoru, viedtālruni, planšetdatoru.
7 Uzziņas Tematisku, bibliogrāfisku un fotogrāfisku uzziņu sniegšana.
8 Konsultēšana par elektronisko katalogu un datu bāzu izmantošanu Konsultēšana, informācijas meklēšana datu bāzēs Letonika, News un Elektroniskā kopkataloga izmantošana.
9 Pasākumi un izstādes Bibliotēku, literatūru un lasīšanas popularizējošu, kā arī tematisku pasākumu un izstāžu organizēšana.
10 Starpbibliotēku abonements Bibliotēka krājumā neesošu grāmatu un citu materiālu pasūtīšana no citām bibliotēkām starpbibliotēku abonentu (SBA) kārtā.
11 e- grāmata 3td e - grāmatu bibliotēka
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
11
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

18476

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

115

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

199

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

62

Pārējie:

137

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3161

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2237

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

924

Virtuālais apmeklējums:

11

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3952

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1034

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2855
Seriālizdevumi 1097
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 1034

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 13
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 13

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

906

Izslēgto dokumentu kopskaits:

496

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

11585

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 392 160 9999
Seriālizdevumi 514 336 1578
Audiovizuālie resursi 2
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 6
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 103 1936

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2022.gada beigās:

0