Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012697

Adrese:

"Ābeļu pamatskola", Ābeļi, Ābeļu pag., Jēkabpils nov., LV-5212

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28836426 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas mājaslapa
Sociālie tīkli Ābeļu pamatskolas Facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Valda Bērziņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

1012900267

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.02.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0191

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

15.11.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas datums:

17.09.2020

Akreditācijas termiņš:

17.09.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1841

Darbība:

Savu uzplaukumu bibliotēka piedzīvo direktores Ņ.Pūcītes laikā, kad bibliotēkai veidojas savas pastāvīgas telpas, dokumentācija. Par bibliotekāriem skolas bibliotēkā strādājusi Dzintra Veigure, Paulīna Eglīte, Ausma Bērziņa, Valda Bērziņa. Darbs radoši turpinās pašreizējā direktora J.Gaigala vadībā, tiek piešķirti līdzekļi, tiek atbalstīti lasīšanas veicināšanas pasākumi skolā, pagastā. Populārākie- Bērnu žūrija( sadarbībā ar pagasta bibliotēku un personīgi I.Survillo un "Lasītprieks". Skola 100% nodrošina ar mācību grāmatām un skolotājus ar jaunāko metodisko literatūru. Skolotāja Valda Bērziņa ir visu LASĪTPRIEKU darba grupā, kas no 2003.g. rīko konkursus un pasākumus Jēkabpils, Salas, Viesītes, Aknīstes, Krustpils novadu skolu lasītājiem. Bibliotēkas telpas(kopš 2011.g.rudens jaunās telpās) tiek izmantotas dažādiem pasākumiem, arī mācību stundām. 2013.g.nogalē bibliotēka saņem jaunas mēbeles- jaunus plauktus, arī konferenču galdus. 2014.g. turpinās bibliotēkas labiekārtošana. Lai papildinātu bibliotēkas krājumus skolas pēdējā dienā notiek grāmatu ziedošanas koncerts "Uzdāvini bibliotēkai grāmatu!" Skolas bibliotēka radoši sadarbojas ar Ābeļu pagasta bibliotēku(grāmatu apmaiņa, pasākumi, ekskursijas, BŽ darbs). Korekcijas bibliotēkas darbā ienesa Covid 19 laiks, kad skolas darbs noritēja attālināti un bibliotēka daļēji pārtrauca darbu, izsniedzot mācību grāmatas un iegādājoties jaunas mācību grāmatas. 2022./2023.m.g. skolu darbs ,,normālā režīmā'' rada atkal bibliotēkas atdzimšanu- skolēni lasa, arvien vairāk izmanto bibliotēkas pakalpojumus, notiek pasākumi.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 13:00 15:00
Otrdiena 12:20 15:00
Trešdiena 14:10 15:00
Ceturtdiena 12:20 15:00
Piektdiena 08:20 09:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Mācību grāmatu, daiļliteratūras izsniegšana Bibliotēka nodrošina skolēnus ar visām mācību grāmatām, ir plašs daiļliteratūras klāsts, vārdnīcas, enciklopēdijas, interaktīvie materiāli. Sadarbībā ar pagasta bibliotēku un citu skolu bibliotēkām ir iespēja sagādāt tādas grāmatas, kādu nav skolas bibliotēkā, arī mācību grāmatas, kurām nav pietiekams skaits. Jaunākā daiļliteratūra tiek piegādāta arī no Jēkabpils novada Ābeļu bibliotēkas.
2. Informācijas meklēšana internetā Mācību procesā palīdz atrast informāciju, mācību materiālus internetā, jaunumus, ziņas. Ja nepieciešams, bibliotekārs palīdz materiālus kopēt, konsultē, kā veidot prezentācijas, izmantojot IT, rakstīt referātus, atlasot informāciju. Ļoti ērti ir tas, ka bibliotēkas telpām blakus atrodas datorklase.
3. Lasītveicināšanas pasākumi Bibliotēka organizē bibliotēkas stundas un pasākumus, kuri saistīti ar lasītveicināšanu- Dzejas dienas, Bērnu žūrijas darbu (sadarbībā ar Jēkabpils novada Ābeļu bibliotēku), Ziemeļvalstu literatūras dienas, Jāņa Akuratera daiļradei veltītas aktivitātes u.c., konkursus, iepirkto jaunumu un rakstnieku jubilāru darbu izstādes. Regulāri jaunāko un vidējo klašu grupā notiek bibliotēkas stundas, katru otrdienu par grāmatām uzzina pirmskolas grupas bērni.
4. Izglītojošie pasākumi Pēc skolotāju pasūtījuma tiek organizētas bibliotekārās stundas, 1.klases un 5,6 gadīgo bērnu uzņemšana lasītājos, iepazīšanās ar bibliotēku. Bibliotekārs sniedz informāciju skolas metodiskajās komisijās.
5. Telpu izmantošana Bibliotēkā notiek dažādi ārpusstundu pasākumi, daži skolotāji praktizē mācību un klases stundu vadīšanu bibliotēkā. Telpas izmanto korekcijas stundām nelielam bērnu skaitam, individuālām nodarbībām, kā arī pasākumu gatavošanai, pasākumiem, metodisko komisiju sēdēm, interešu izglītības pulciņiem. Telpas ir ļoti noslogotas. Bibliotekā atrodas gan galda spēles, gan grīdas paklāji spēlēm (,,Cirks ", ,,Riču raču''), kuras skolēni labprāt spēlē brīvajā laikā.
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

75

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

35

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

184

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

155

Pārējie:

29

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

3264

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 3264
Pieaugušie 204
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 3060

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1584

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1580

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 1584
Grāmatas 1524
Audiovizuālie resursi 20
Kartogrāfiskie materiāli 15
Nošizdevumi 25
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 1170
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 28
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 24
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 4

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

255

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

9375

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 255 9375
Grāmatas 255 9257
Audiovizuālie resursi 64
Kartogrāfiskie materiāli 15
Nošizdevumi 39
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 255 7427

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1