Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012697

Adrese:

Laši 1, Laši, Ābeļu pag., Jēkabpils nov., LV-5212

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65236835 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Valda Bērziņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

1012900267

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.02.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0191

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

15.11.2003

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1841

Darbība:

Savu uzplaukumu bibliotēka piedzīvo direktores Ņ.Pūcītes laikā, kad bibliotēkai veidojas savas pastāvīgas telpas, dokumentācija. Par bibliotekāriem skolas bibliotēkā strādājusi Dzintra Veigure, Paulīna Eglīte, Ausma Bērziņa, Valda Bērziņa. Darbs radoši turpinās pašreizējā direktora J.Gaigala vadībā, tiek piešķirti līdzekļi, piesaistīti sponsori, tiek atbalstīti lasīšanas veicināšanas pasākumi skolā, pagastā.Populārākie- Bērnu žūrija( sadarbībā ar pagasta bibliotēku) un "Lasītprieks". Skola 100% nodrošina ar mācību grāmatām un skolotājus ar jaunāko metodisko literatūru. Skolotāja Valda Bērziņa ir visu LASĪTPRIEKU darba grupā, kas no 2003.g.(jau 10 gads!) rīko konkursus un pasākumus Jēkabpils, Salas, Viesītes, Aknīstes, Krustpils novadu skolu lasītājiem. Bibliotēkas telpas(kopš 2011.g.rudens jaunās telpās) tiek izmantotas dažādiem pasākumiem, arī mācību stundām. 2013.g.nogalē bibliotēka saņem jaunas mēbeles- jaunus plauktus, arī konferenču galdus. 2014.g. turpinās bibliotēkas labiekārtošana. Lai papildinātu bibliotēkas krājumus skolas pēdējā dienā notiek grāmatu ziedošanas koncerts "Uzdāvini bibliotēkai grāmatu!" Skolas bibliotēka radoši sadarbojas ar Ābeļu pagasta bibliotēku(grāmatu apmaiņa, pasākumi, ekskursijas, BŽ darbs).

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 14:30 15:30
Otrdiena 13:30 15:30
Trešdiena 12:30 15:30
Piektdiena 08:30 09:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Mācību grāmatu, daiļliteratūras izsniegšana Bibliotēka nodrošina skolēnus ar visām mācību grāmatām, ir plašs daiļliteratūras klāsts, vārdnīcas, enciklopēdijas, CD materiāli, video kasetes. Sadarbībā ar pagasta bibliotēku un citu skolu bibliotēkām ir iespēja sagādāt tādas grāmatas, kādu nav skolas bibliotēkā.
Informācijas meklēšana internetā Mācību procesā palīdz atrast informāciju, mācību materiālus internetā, jaunumi, ziņas. Ja nepieciešams, bibliotekārs palīdz materiālus kopēt, konsultē, kā veidot prezentācijas, izmantojot IT.
Lasītveicināšanas pasākumi Bibliotēka organizē pasākumus, kuri saistīti ar lasītveicināšanu- Dzejas dienas, Bērnu žūrijas darbu, sadarbībā ar pagasta pārvaldi, Lasītprieka, Jāņa Akuratera daiļradei veltītas aktivitātes u.c., konkursus, iepirkto jaunumu un rakstnieku jubilāru darbu izstādes.
Izglītojošie pasākumi Pēc skolotāju pasūtījuma tiek organizētas bibliotekārās stundas, 1.klases un 5,6 gadīgo bērnu uzņemšana lasītājos, iepazīšanās ar bibliotēku. Bibliotekārs sniedz informāciju skolas metodiskajās komisijās.
Telpu izmantošana Bibliotēkā notiek dažādi ārpusstundu pasākumi, daži skolotāji sāk praktizēt stundu vadīšanu bibliotēkā. Telpas izmanto korekcijas stundām nelielam bērnu skaitam, individuālām nodarbībām, kā arī pasākumu gatavošanai, pasākumiem, metodisko komisiju sēdēm.
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

2011

Papildu informācija par infrastruktūru:

2011.gada pavasarī Ābeļu pamatskolai tika atklāta jauna 2 stāvu piebūve ar jaunu sporta zāli. plašu vestibilu, kabinetiem, sanitārajām telpām, datorklasi, arī telpām bibliotēkai.

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

75

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

35

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

144

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

123

Pārējie:

21

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

7100

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3000

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

4100

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5805

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

4958

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 5760
Audiovizuālie resursi 20
Nošizdevumi 25

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 32
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 32

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

244

Izslēgto dokumentu kopskaits:

621

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

7833

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 8092 244 621 7715
Audiovizuālie resursi 64 64
Kartogrāfiskie materiāli 15 15
Nošizdevumi 39 39
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 3931 244 621 3554
Bērnu grāmatas 1754 1754

Informācijas tehnoloģijas

Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

9

Tematiskie pasākumi:

11

Projektizstrāde:

1