Kontaktinformācija

Nozare:

Pārvaldes institūcijas >> Pašvaldību kultūras pārvaldes institūcija

Adrese:

Dobeles iela 30, Daugavpils, LV-5404

Vadītājs/ direktors:

Ināra Mukāne

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja Ināra Mukāne 65476832 29191840 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:
Tīmekļvietne
Daugavpils novada dome

Padotība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apraksts

Darbība:

1.Novada attīstības plānam atbilstošas kultūras politikas izstrāde un īstenošana. 2.Novada iedzīvotāju jaunrades attīstība, to iesaistīšana amatiermākslas kolektīvos, kultūras pasākumos un mūžizglītības procesā. 3.Organizatoriskās un metodiskās palīdzības sniegšana novada kultūras iestādēm, amatierkolektīviem, kultūras darbinieku profesionālās pilnveides nodrošinājums. 4.Novada kultūras institūciju un amatierkolektīvu līdzdalības nodrošināšana Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos un to sagatavošanas procesā . 5.Kultūrizglītības procesa nodrošināšana. 6.Kultūras mantojuma saglabāšana un kultūras pieminekļu aizsardzība.

Institūcijas pārziņā ir visa novada kultūras darbs

Ir visa novada kultūras darba koordinators:

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Partneri

Sadarbības partneri:

Biedrība "Dienvidlatgales pašvaldību mācību centrs"
Latgales centrālā bibliotēka
Biedrība "Teātris un izglītība"
Biedrība "Latvijas bibliotekāru izglītības apvienība"
Latvijas Kultūras koledža
Daugavpils teātris
Latvijas Nacionālais kultūras centrs
Kultūras informāciju sistēmu centrs
Daugavpils Universitāte
Sabiedrības integrācijas fonds

Atbalstītāji:

Laikraksts "Latgales Laiks"
Nacionālā ziņu apvienība LETA
Laikraksts "Latvijas Avīze"
A/S "Latgales Piens"
A/S "Aldaris"

Starptautiskā sadarbība:
Projekta nosaukums Sadarbības norise, rezultāts Sākums Līdz Valsts Pārējās sadarbības valstis
"Pilsētu un vecpilsētu tēla atjaunošana" ES programma "Eiropa pilsoņiem" 01.08.2013 01.11.2014 Malta Lietuva, Itālija
"Pārrobežu aizsargājamās dabas teritorijas “Augšdaugava-Braslavas ezeri” izveide un priekšnoteikumu radīšana tās integrētai pārvaldībai" Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 01.07.2013 01.12.2014 Lietuva Baltkrievija
"Amatniecība bez robežām" Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam Projekta realizēšanas laikā tiks veicināta amatniecības attīstība, sekmējot jaunu kopīgu produktu un pakalpojumu radīšanu, izmantojot pieejamos vietējos resursus un tradicionālās prasmes, kā arī tiks atbalstīti amatnieki uzņēmējdarbības uzsākšanai Latgalē un Pleskavas reģionā. Projekta ietvaros Raiņa mājas Berķenelē klētī tiks ierīkota radošā amatniecības telpa. 01.06.2019 31.05.2021 Latvija Krievija
“Zarasu rajona un Daugavpils novada mazaktīvo teritoriju iedzīvotāju radošuma un uzņēmējdarbības aktivitātes atbalstīšana, izmantojot sociālkultūras pasākumus ("Radītu, lai paliktu") LV-LT pārrobežu sadarbības projekti Projekta mērķis: Uzlabot dzīves apstākļus mazāk attīstītajās kopienās un teritorijās izmantojot sociālkultūras pasākumus. Mērķa grupa: vietējo kopienu iedzīvotāji lauku teritorijās, amatnieki. 01.07.2018 30.11.2019 Lietuva Latvija
"DigitAll" ES programma “Erasmus+: Jaunatne darbībā” “Mēs vēlējamies izveidot projektu, kas sniegtu iespējas visiem jauniešiem radoši izpausties izmantojot foto un video sniegtās iespējas, darbojoties kopā ar jauniešiem ar īpašām vajadzībām, vai jauniešiem, kas ir saskarē ar cilvēkiem ar kustību traucējumiem, respektīvi, kas šo pasauli redz savādāk.” 13.09.2019 23.09.2019 Itālija Latvija, Ungārija, Rumānija, Slovākija, Lietuva
“Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei" ("Seno amatu jaunā dzīve”) Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam Projekta mērķis: izpētīt un saglabāt Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālās amatuprasmes un nodot tās nākamajām paaudzēm, izmantojot muzeju izglītojošās programmas, radošās darbnīcas, izstādes, kā arī inovatīvas izglītojošās metodes. 01.06.2019 17.02.2021 Latvija Baltkrievija

Darbība pārskata periodā iestādē

Iestāde darbojās 2019.gadā:

Norišu skaits pavisam:

0

Maksas norišu skaits pavisam:

0

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

0

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

0

Maksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

0

Bezmaksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

0

Ar iestādi saistīto kolektīvu raksturojums Latvijas Digitālajā KULTŪRAS KARTĒ