Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Specializētais muzejs (arī personībām veltītie memoriālie un piemiņas muzeji)

Adrese:

Pulka iela 8, Rīga, LV-1007

Vadītājs/ direktors:

Iveta Ruskule

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Iveta Ruskule 67216430 26416680 @
Personāla lietu pārzine Sintija Kvēpa 67216425 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

1925

Sākums:

1925. gadā, kad skolotāji ar J.Gresti priekšgalā Pedagoģiskajā muzejā iekārto "rakstnieku stūrīšus" - pirmo latviešu literatūras ekspozīciju. 1931.g. H.Kaupiņš atver Teātra muzeju. 1929.g. Durbē atver muzeju Rainim. Uz šo muzeju bāzes izveido Rakstniecības un teātra muzeju, ko 1940.g. pārdēvē par Valsts literatūras muzeju. 1940.g. dibina Raiņa literāro fondu, ko 1946.g. pārveido par Tautas dzejnieka Raiņa muzeju. 1951.g. to apvieno ar Valsts literatūras muzeju, ierādot tam pagaidu telpas Pils (toreiz Pionieru) lauk. 3. Jau kopš Pedagoģiskā muzeja laikiem pamazām vākti arī mūzikas vēstures materiāli. Šis darbs īpaši aktivizējās 1989.g., kad nodibināta Mūzikas nodaļa. Lai nosaukums precīzāk izteiktu muzeja būtību, 2001.g. to pārdēvē par Rakstniecības, teātra un mūzikas muzeju. 2009.gadā muzejs reorganizēts, atdalot izcilām personībām veltītus memoriālos muzejus VA "Memoriālo muzeju apvienība" un izveidojot VA "Rakstniecības un mūzikas muzejs". 2012.gada 18.decembrī mainīts iestādes statuss - Kultūras ministrijas tiešās pārvaldes iestāde.

Misija:

Rakstniecības un mūzikas muzeja misija ir iedvesmot rakstniecības un mūzikas nacionālā mantojuma laikmetīgai izpratnei un veicināt priekšstatu par muzeju kā telpu jaunai pieredzei un nozīmīgām sarunām.

Darbība:

RMM īsteno divus galvenos darbības virzienus: 1) pēc iespējas plašākai auditorijai pieejamā formā interpretē Latvijas rakstniecības un mūzikas vēsturi savās izstādēs un pasākumu programmās; 2) auditorijai ar padziļinātām zināšanām un interesi nodrošina pieeju muzeja krājuma oriģināliem lasītavā. RMM pārziņā atrodas centralizētais rakstniecības, teātra un mūzikas krājums, ko veido un atbilstoši savai politikai izmanto RMM, Memoriālo muzeju apvienība un LKA E.Smiļģa Teātra muzejs

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

2019.gadā RMM piedāvā lasītājiem mūsdienīgu, ērti pārskatāmu mājaslapu. Kamēr muzejs atrodas pagaidu telpās, mājaslapa ir ļoti nozīmīga platforma komunikācijā ar sabiedrību. RMM muzeja mājaslapas galvenās izvēlnes ir “Apmeklē”, “Atklāj”, “Mācies un izpēti”, “Sadarbībai”, “Bērniem” un “Par mums”. “Apmeklē” izvēlnes sadaļās “Ceļojošais muzejs”, “Pasākumi” publicēta informācija par muzeja izstādēm un pasākumiem. Izvēlnes “Atklāj” sadaļā “Jaunumi” tiek publicētas muzeja aktualitātes, intervijas ar kultūras personībām, Interneta žurnālā “Stāstnesis” tiek publicēti raksti, kuros muzejā glabātās kultūrvēsturiskās vērtības tiek saistītas ar šī brīža aktuālajām norisēm – mākslinieciskām, ikdienišķām un sociālām. Rubrikā “Mēneša priekšmets” gada garumā tiek publicēti 12 izcilām kultūras personībām veltīti priekšmeti ar muzeja speciālistu stāstījumu par to nozīmi vēstures un mūsdienu kontekstā. Rubrikas “Lasītāju klubs” galvenais mērķis ir labas literatūras popularizēšana, īpaši pievēršoties latviešu literatūras pērlēm. “Runā muzejs” ir blogs, kam raksta RMM darbinieki par aktuālām tēmām. Sadaļā “Krājums” publicēti apraksti par RMM krātuvi, rakstniecības, mūzikas, teātra un kino vēstures krājumiem, mākslas, grāmatu, audio un video ierakstu krājumu, foto negatīvu un kinofilmu krājumu un restaurācijas darbnīcu. “Mācies un izpēti” izvēlnē pieejama informācija par RMM lasītavu, ceļojošajām nodarbībām, ceļojošajām izstādēm, metodiskajiem mācību materiāliem, muzeja piedāvātajām lekcijām un pētījumiem. “Sadarbībai” izvēlnē atrodama muzeja atbalsta biedrības apraksts un kontaktinformācija. Zem izvēlnes “Bērniem” atrodama atsevišķa interneta lapa “Zinzinītis”, kurā Zinzinītis, Rakstniecības un mūzikas muzeja rūķis, stāsta par dažādiem muzeja priekšmetiem un ļauj ar tiem spēlēties, kā arī atbild uz bērnu jautājumiem. “Par mums” sadaļā publicēta muzeja vēsture, misija, vērtības, publiskie iepirkumi, informācija medijiem, dokumenti, vakances, kontakti.

Izveides (un pārveides) gads:

2009
2018

Kas aktualizē informāciju:

Rakstniecības un mūzikas muzeja redaktors

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

19568

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

113A

Akreditācijas datums:

10.10.2017

Muzejs akreditēts līdz:

09.10.2022

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Valsts, KM pārziņā

Juridiskais statuss:

Kultūras ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde

Padotība/piederība:

Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Papildu informācija:

Muzeja lasītava slēgta no 12.08.2019. līdz 2020. gada rudenim

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Iepazīšanās ar krājuma materiāliem RMM Lasītavā Pakalpojums pieejams visiem interesentiem ar iepriekšēju pieteikšanos. Sīkāka informācija mājaslapā http://rmm.lv/atklaj/lasitava/
2 Ceļojošās izstādes Pieejamas bez maksas interesentiem, nodrošinot pašiem transportu. Vairāk: http://rmm.lv/category/celojosais-muzejs-2018/ http://rmm.lv/category/celojosas-izstades/
3 Metodiskie palīglīdzekļi http://rmm.lv/study-material/
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Muzeja krājuma izmantošanas pakalpojumi (digitālās kopijas; materiālu atlase; konsultācijas utt.) Saskaņā ar muzeja pakalpojumu cenrādi. http://rmm.lv/cenradis/
2 Muzeja sagatavotas izglītojošas nodarbības Dažādām vecuma grupām, saskaņā ar muzeja pakalpojumu cenrādi. http://rmm.lv/category/celojosas-nodarbibas/
3 Lekcijas Dažādām vecuma grupām, saskaņā ar muzeja pakalpojumu cenrādi. http://rmm.lv/lecture/
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Saskaņā ar iestādes nolikumu Rakstniecības un mūzikas muzejam ir šādas funkcijas: 1. rakstniecības, teātra un mūzikas kolekciju centralizētā krājuma (turpmāk – krājums) saglabāšana un tā pieejamības nodrošināšana; 2. ar rakstniecību un mūziku saistīto muzejisko priekšmetu komplektēšana un muzeja priekšmetu apstrāde; 3. krājumā iekļauto ar rakstniecību un mūziku saistīto muzeja priekšmetu zinātniskā izpēte; 4. sabiedrības izglītošana un krājumā iekļauto ar rakstniecību un mūziku saistīto muzeja priekšmetu izmantošana komunikācijā ar sabiedrību.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Rakstniecības un mūzikas muzeja nolikums 18.12.2012 930
2. Noteikumi par krājumu Krājuma veidošanas, papildināšanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtība; Saskaņots ar LR Kultūras ministriju 14.07.2017 14.07.2017 5-18/3
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Krājuma veidošanas, papildināšanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtība; Saskaņots ar LR Kultūras ministriju 14.07.2017 14.07.2017 5-18/3
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi 03.07.2017
5. Darba drošības u.c. noteikumi Ugunsdrošības instrukcija 01.06.2016
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Attīstības padomes nolikums 25.08.2016
2 Muzeja maksas pakalpojumu cenrādis 15.09.2015
3 Metodika darba vides riska novērtēšanai 28.05.2013
4 Kārtība izlietotā papīra, nolietoto iekārtu un bateriju savākšanai un nodošanai pārstrādei 17.02.2011
6 Nolikums par RMM Iepirkumu komisiju 28.05.2013
7 RMM Ziedojumu pieņemšanas un izlietošanas nolikums 28.05.2013
8 Kārtība fotogrāfiju uzņemšanai RMM publicitātes mērķiem 28.05.2013
9 Iekšējie personas datu aizsardzības noteikumi 23.05.2013
10 Elektroniski parakstīto dokumentu aprites kārtība 04.06.2013
11 RMM reglaments. Muzeja struktūra un darba organizācija 01.07.2017
12 RMM Ētikas kodekss 16.02.2018 Nr. 2
13 Dokumentu pārvaldības kārtība 25.01.2016
14 Nolikums Gada vērtīgākais darbinieks 10.11.2015
15 DARBINIEKU ATLĪDZĪBAS, PIEMAKSU, PRĒMIJAS UN NAUDAS BALVAS NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA 01.02.2018 Nr. 1
16 Kārtība, kādā RMM uzskaita un noraksta reprezentācijas izdevumus 10.11.2015
17 KĀRTĪBA kādā tiek veidots RMM īstenoto projektu digitālais arhīvs 28.05.2013
18 Krājuma esības pārbaudes komisijas nolikums 31.05.2017
19 Krājuma komisijas nolikums 31.05.2017
20 Materiālo vērtību inventarizācijas, pieņemšanas un norakstīšanas pastāvīgās komisijas nolikums 28.05.2013
21 Muzeja priekšmetu Vērtēšanas komisijas nolikums 10.01.2019
22 Restaurācijas padomes nolikums 05.01.2017
23 Telpu slēgšanas kārtība 03.07.2017
24 Nolikums RMM Drauga karte 28.05.2013
26 Zinātniskās padomes nolikums 23.07.2018 Nr. 4
27 Rakstniecības un mūzikas muzeja krātuvju un to inventāra tehniskā stāvokļa pārbaudes noteikumi 01.02.2016
28 Kārtība jaunpieņemto darbinieku ievadapmācībā 15.05.2017
29 Vispārējais personāla privātuma paziņojums 04.07.2018 Nr. 3
30 Par suvenīru izgatavošanas, aprites kārtību un pārdošanas cenas noteikšanu 01.08.2018 Nr. 5
31 Darbinieku amata (darba) pienākumu izpildei nepieciešamā tehniskā aprīkojuma izsniegšanas, lietošanas un nodošanas kārtība 08.08.2018 Nr. 6
32 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Par amatpersonas īpašumā vai valdījumā esoša transportlīdzekļa izmantošanu darba pienākumu veikšanai 08.08.2018 Nr. 7
33 Zinātniskā arhīva nolikums 04.09.2018 Nr. 8
34 Pakalpojumu uzskaites kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība 14.01.2019 Nr.2019/1
35 Privātuma paziņojums darbiniekiem (personas datu aizsardzības kontekstā) 25.07.2019 Nr.2019/2
36 Rakstniecības un mūzikas muzeja krātuvju kompleksa publiskās zonas - A korpusa Lasītavas un izstāžu zāles durvju, kā arī visu D korpusa ārējo durvju atslēgšanas un aizslēgšanas pagaidu kārtība 30.10.2019 Nr.2019/3

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2019.gada beigās:

969769

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

865149

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

18408

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

14971

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 18386 14951
6. Citi iegūšanas veidi 20 18

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

215

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Dokumenti restaurācija 17
2 Fotoattēli restaurācija 36
3 Grāmatas restaurācija 16
4 Iespieddarbi restaurācija 33
5 Korespondence restaurācija 27
6 Rokraksti restaurācija 53
Mākslas darbi:
7 gleznas restaurācija 12
8 oriģinālgrafika, restaurācija 15
9 mākslas darbs – lelle restaurācija 4
10 mākslas darbs – makets restaurācija 1
11 Piemiņas lieta restaurācija 1

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

1282

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

7

No pamatkrājuma izņemtās vienības:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Vienību skaits Izņemšanas pamatojums Rīkojuma Nr., datums
1 Mākslas darbi. Ilmāra Blumberga dekorāciju meti Raiņa lugas “Jāzeps un viņa brāļi” iestudējumam DT 1980. gads. 2 Kļūdainu ierakstu svītrošana krājuma dokumentācijā. Konstatēts, ka reģistrētie priekšmeti ir divreiz ierakstīti pamatkrājuma inventāra grāmatā. RMM direktores rīkojums Nr. d-32. (23.04.2019.)
2 Annas Brigaderes kolekcijas grāmatas. 3 Priekšmeti zuduši. Kultūras ministrijas rīkojums Nr. 2.5.-1-42 (01.03.2019.), RMM direktores rīkojums Nr. d-41 (17.05.2019.)
3 1) Kristāmtrauka pamatne ar kristāmbļodu no Kaldabruņas Ev. luteriskās baznīcas. 2) Koncertflīģelis, piederējis Eduardam Smiļģim. 2 Kļūdainu ierakstu svītrošana krājuma dokumentācijā. Konstatēts, ka reģistrētie priekšmeti ir divreiz ierakstīti pamatkrājuma inventāra grāmatā. RMM direktores rīkojums Nr. d-72. (17.10.2019.)
No palīgkrājuma izņemtās vienības:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Vienību skaits Izņemšanas pamatojums Rīkojuma Nr., datums
1 Mūzikas krājuma iespieddarbi – notis. 83 Priekšmeti dublējas ar pamatkrājumu, un tiem ir slikta saglabātības pakāpe RMM direktores rīkojums Nr. d-35 (23.04.2019.)
2 Rakstniecības vēstures krājuma kserokopijas, fotokopijas, sliktas saglabātības piemiņas lietas. 6 Priekšmeti ir oriģināla kopijas vairākos eksemplāros, krājumā esošo priekšmetu fotokopijas un priekšmeti ar sliktu saglabātības pakāpi. RMM direktores rīkojums Nr. d-33 (23.04.2019.)
3 Teātra un kino vēstures palīgkrājums. 420 Priekšmeti savulaik krājumā iekļauti kā Teātra muzeja darba materiāls, kas dublē pamatkrājumu, ir vairākos eksemplāros vai arī nav pietiekami kvalitatīvs izmantošanai ekspozīcijā vai izstādē RMM direktores rīkojums Nr. d-34 (23.04.2019.)
4 Raiņa un Aspazijas kolekciju palīgkrājuma grāmatas. 765 Priekšmeti savulaik krājumā iekļauti iepriekšējo ekspozīciju vajadzībām, dublējot Raiņa bibliotēku. Priekšmeti pēc rekonstrukcijas izveidotajā ekspozīcijā vairs netiks izmantoti, daļa ar sliktu saglabātības pakāpi. RMM direktores rīkojums Nr. d-92 (18.07.2018.)
5 Mūzikas instruments - ģitāra. 1 Priekšmets ar ļoti sliktu saglabātības pakāpi, nav zināms ne tā meistars, ne naratīvs. RMM direktores rīkojums Nr. d-82 (23.12.2019.)

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

26805

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

95

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

136744

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

18159

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

18159

Citās informācijas sistēmās ievadītās vienības:
Sistēmas nosaukums un internetvietne Uzskaitīto vienību kopskaits Pārskata gadā ievadīto vienību skaits Izmantotā programmatūra
RMM krājuma uzskaites sistēma MUPUS, tiek izmantota lokālajā tīklā (izstrādāta 2006.gadā) 535358 26740
Personu un vietu attēlu datu bāze; http://www5.acadlib.lv/kopprojekts.htm (izstrādāta 2003.gadā) 2057 0
Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālā kolekcija “Rainis un Aspazija” 85 0
Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālā kolekcija “Latvijas vēsturiskie skaņu ieraksti”. 440 0
Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālā kolekcija “Dziesmu svētku krātuve”. 137 0

Krājums: izmantošana

2019.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

422

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

0

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

0

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

968

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

422

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Izstāde "Draudzīgs pārspīlējums". Ķekavas novadpētniecības muzejs 28 27
2 Izstāde "Anna "Asja" Lācis" / "Asja Lācis. Avangarda inženiere". Latvijas Nacionālā bibliotēka 19 19
3 Restaurācijas projekta sagatavošana. Memoriālo muzeju apvienība Jāņa Akuratera muzejs 5 3
4 Audio ierakstu digitalizēšana. SIA “STUDIJA LOKOMOTĪVE” 536 0
5 Izstāde "Mēneša priekšmets". Aleksandra Čaka Memoriālais dzīvoklis - muzejs 1 1
6 Ekspozīcija "Nacionālajam teātrim -100". LKA E. Smiļģa Teātra muzejs 83 83
7 Sarīkojums "Gunāram Bindem - 85". LKA E. Smiļģa Teātra muzejs 1 1
8 Izstāde "Skatuves mākslinieki Aleksandras Beļcovas portretos". LKA E. Smiļģa Teātra muzejs 4 4
9 Ekspozīcija "Nacionālajam teātrim -100". LKA E. Smiļģa Teātra muzejs 9 9
10 Izstāde "Mēneša priekšmets". Aleksandra Čaka Memoriālais dzīvoklis - muzejs 2 2
11 Izstāde "Stāsts par kādu draugu". Maira Valtere Memoriālo muzeju apvienība Jāņa Akuratera muzejs 6 6
12 Ekspozīcija J. Akuratera muzejā. Memoriālo muzeju apvienība Jāņa Akuratera muzejs 3 3
13 Izstāde "Raiņa traģēdija "Indulis un Ārija"". Memoriālo muzeju apvienība Raiņa un Aspazijas vasarnīca 12 12
14 Izstāde "Tēlniekam Emīlam Melderim - 130". Latvijas Nacionālais mākslas muzejs 3 3
15 Izstāde "No Strenčiem līdz Klusajam okeānam. Kārlis Grūbe. Gleznas un dokumenti.". Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs 1 1
16 Izstāde "Mēneša priekšmets 2019". Memoriālo Muzeju apvienības Krišjāņa Barona muzejs 1 1
17 Raiņa muzeja "Jasmuiža" pastāvigajai ekspozīcijai. Memoriālo muzeju apvienības Raiņa un Aspazijas muzejs 1 1
18 Priekšmetu tehniskā stāvokļa, saglabātības pakāpes un digitalizēšanas iespēju izvērtēšanai. SIA Filmu studija ĢILDE 1 0
19 Izstāde "Mēneša priekšmets 2019". Memoriālo Muzeju apvienības Krišjāņa Barona muzejs 1 0
20 Ekspozīcija Raiņa muzejā "Tadenava". Memoriālo muzeju apvienības Raiņa un Aspazijas muzejs 1 0
21 Jura Ģērmaņa personālizstāde "Izjustais un paveiktais". Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības 1 1
22 Koncerts "Organic City. Hamond ērģeļu svētki". VEF Kultūras pils 1 0
23 Izstāde "Pie bāgātās kundzes". Memoriālo muzeju apvienība Andreja Upīša memoriālais muzejs 39 39
24 Izstāde "Mēneša priekšmets 2019". Memoriālo muzeju apvienība Ojāra Vācieša muzejs 1 1
25 Izstāde "Pa 7. Siguldas kājnieku pulka pēdām". Alūksnes muzejs 5 5
26 Izstāde "Aleksandram Štrālam - 140". Pļaviņu novada kultūras centrs 2 2
27 Izstāde "Aspazija. Vētra". Memoriālo muzeju apvienība Raiņa un Aspazijas vasarnīca 26 26
28 Izstāde "Mēneša priekšmets 2019". Memoriālo muzeju apvienība Ojāra Vācieša muzejs 1 1
29 Izstāde "Mēneša priekšmets 2019". Memoriālo muzeju apvienība Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejs 38 38
30 Izstāde "Mēneša priekšmets 2019". Memoriālo muzeju apvienība Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejs 2 2
31 "Aleksandra Beļcova (1892-1981). Glezniecība. Grafika. “Baltars” darbnīcas porcelāns". Latvijas Nacionālais mākslas muzejs 5 5
32 Izstāde "Draudzīgs pārspīlējums". Jāzepa Vītola memoriālais muzejs "Anniņas" 28 27
33 Izstāde "Ādolfam Šapiro - 80". LKA E. Smiļģa Teātra muzejs 4 3
34 Izstāde "Mēneša priekšmets 2019". Memoriālo muzeju apvienība Andreja Upīša memoriālais muzejs 1 1
35 Austrai Ozoliņai-Krauzei veltītai izstāde. Latvijas Nacionālais mākslas muzejs 17 17
36 Izstāde "Es, Lucij Zamaič, un mani vārdi". Latvijas Nacionālais mākslas muzejs 69 69
37 Pastāvīgā ekspozīcija Raiņa muzejā "Jasmuiža". Memoriālo muzeju apvienības Raiņa un Aspazijas muzejs 5 5
38 Izstāde "Latvijas diplomātijai un ārlietu dienestam 100. Diplomātijas māksla". Tukuma muzejs 2 2
39 Izstāde "Mēneša priekšmets 2019". Memoriālo muzeju apvienība Andreja Upīša memoriālais muzejs 1 0
40 Izstāde "Mēneša priekšmets 2019". Memoriālo muzeju apvienība Raiņa un Aspazijas māja 1 1
41 Izstāde "Mēneša priekšmets 2019". Memoriālo muzeju apvienība Raiņa un Aspazijas māja 1 1

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

50535

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

46226

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Grāmatas, iespieddarbi, mākslas darbi,piemiņas lietas, mēbeles ekspozīcija: LATVIEŠU TEĀTRA SĀKUMS Latvijas Kultūras akadēmijas Eduarda Smiļģa Teātra muzejs 84 56 18.12.2013 31.12.2020 16.01.2018 KE 2/2018; Atbilstoši
2 Grāmatas, iespieddarbi, mākslas darbi, piemiņas lietas, mēbeles ekspozīcija J.Rozentāla un R.Blaumaņa muzejs 366 317 24.01.2017 01.02.2021 26.03.2019 KE 5/2019; Atbilstoši
3 Piemiņas lietas ekspozīcija "Anša Lerha-Puškaiša rokraksts un daiļrade" Tukuma muzejs 3 3 09.05.2012 31.12.2020 22.10.2018 KE 17/2018; Atbilstoši
4 Piemiņas lietas, mēbeles ekspozīcija: LATTuraidas muižas pārvaldnieka vecās dzīvojamās mājas interjera ekspozīcijaVIEŠU TEĀTRA SĀKUMS Turaidas muzejrezervāts 12 0 02.03.2015 31.12.2023 22.10.2018 KE 13/2018; Atbilstoši
5 Dokumenti, fotoattēli, mākslas darbi, piemiņas lietas, mēbeles ekspozīcija "Eduards Smiļģis dzīvē un lomās" Latvijas Kultūras akadēmijas Eduarda Smiļģa Teātra muzejs 106 65 18.12.2013 31.12.2020 16.01.2018 KE 2/2018; Atbilstoši
6 Dokumenti, fotoattēli, mākslas darbi, piemiņas lietas, mēbeles ekspozīcija "EDUARDA SMIĻĢA KABINETS" Latvijas Kultūras akadēmijas Eduarda Smiļģa Teātra muzejs 36 33 18.12.2013 31.12.2020 16.01.2018 KE 2/2018; Atbilstoši
7 Mākslas darbi, mūzikas instrumenti, mēbeles Ed.Smiļģa Ziemas dārza un Mūzikas salona ekspozīcijai Latvijas Kultūras akadēmijas Eduarda Smiļģa Teātra muzejs 10 3 16.12.2013 31.12.2020 16.01.2018 KE 2/2018; Atbilstoši
8 Mākslas darbs eksponēšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 1 1 11.08.2014 31.08.2019 22.10.2018 KE 12/2018; Atbilstoši
9 Mākslas darbi "Aspazijas dzīve un daiļrade" Jūrmalas pilsētas muzejs 4 4 14.08.2014 30.04.2019 08.05.2019 KE 11/2019
10 Mākslas darbi, piemiņas lietas, mēbeles "Aspazijas dzīve un daiļrade" Jūrmalas pilsētas muzejs 11 10 14.08.2014 15.02.2020 03.05.2019 KE 11/2019
11 Mākslas darbs "Aspazijas dzīve un daiļrade" Jūrmalas pilsētas muzejs 1 1 16.09.2014 15.02.2020 18.05.2015 KE 5/2015
12 Mēbeles pasākumu ciklam par Nacionālo teātri Latvijas Kultūras akadēmijas Eduarda Smiļģa Teātra muzejs 2 2 23.09.2014 31.01.2020 26.09.2014 KE 12/2014
13 Mēbeles ekspozīcijai Aleksandra Čaka Memoriālais dzīvoklis - muzejs 2 2 19.02.2015 31.12.2024 07.03.2019 KE 2/2019
14 Mēbeles "Raiņa istaba Durbes pilī" Tukuma muzejs 4 2 14.04.2015 31.12.2020 22.10.2018 KE 17/2018; Atbilstoši
15 Mēbele "Raiņa istaba Durbes pilī" Tukuma muzejs 1 1 25.05.2015 31.12.2020 22.10.2018 KE 17/2018; Atbilstoši
16 Mākslas darbi, piemiņas lietas "Durbe un pirmais Raiņa muzejs" Tukuma muzejs 23 22 26.06.2015 31.12.2020 22.10.2018 KE 22/2018; Atbilstoši
17 Mēbele VSIA "Latvijas Nacieksponēšanai Bertas Rūmnieces memoriālajā grimmētavāonālais teātris" VSIA "Latvijas Nacionālais teātris" 1 0 06.01.2016 31.12.2025 28.11.2018 KE 23/2018; Atbilstoši
18 Mākslas darbi pamatekspozīcijai Latvijas Kultūras akadēmijas Eduarda Smiļģa Teātra muzejs 2 2 13.06.2016 31.12.2020 16.01.2018 KE 2/2018; Atbilstoši
19 Mākslas darbi eksponēšanai Rīgas pils reprezentācijas telpās Latvijas Valsts prezidenta kanceleja 2 2 29.06.2016 29.06.2020 28.06.2018 KE 5/2018; Atbilstoši
20 Piemiņas lietas "Raiņa muzejs Durbes pilī" Tukuma muzejs 11 9 19.07.2016 30.12.2020 22.10.2020 KE 17/2018; Atbilstoši
21 Grāmatas Raiņa un Aspazijas bibliotēka (B1) Raiņa un Aspazijas mājā Baznīcas ielā Memoriālo muzeju apvienības Raiņa un Aspazijas muzejs 1541 1541 14.07.2016 15.12.2020 13.04.2016 KE 2/2016
22 Grāmatas Raiņa un Aspazijas bibliotēka (B2) Raiņa un Aspazijas mājā Baznīcas ielā Memoriālo muzeju apvienības Raiņa un Aspazijas muzejs 646 646 14.07.2016 15.12.2020 29.03.2019 KE 6/2019
23 Grāmatas Raiņa un Aspazijas bibliotēka (B3) Raiņa un Aspazijas mājā Baznīcas ielā Memoriālo muzeju apvienības Raiņa un Aspazijas muzejs 101 101 14.07.2016 15.12.2020 29.03.2019 KE 7/2019
24 Grāmatas Raiņa un Aspazijas bibliotēka (B4) Raiņa un Aspazijas mājā Baznīcas ielā Memoriālo muzeju apvienības Raiņa un Aspazijas muzejs 317 317 14.07.2016 15.12.2020 12.04.2019 KE 9/2019
25 Grāmatas Raiņa un Aspazijas bibliotēka (B5) Raiņa un Aspazijas mājā Baznīcas ielā Memoriālo muzeju apvienības Raiņa un Aspazijas muzejs 120 120 14.07.2016 15.12.2020 30.03.2017 KE 4/2017
26 Grāmatas Raiņa un Aspazijas bibliotēka (B6) Raiņa un Aspazijas mājā Baznīcas ielā Memoriālo muzeju apvienības Raiņa un Aspazijas muzejs 423 423 14.07.2016 15.12.2020 10.04.2017 KE 7/2017
27 Grāmatas Raiņa un Aspazijas bibliotēka (B8) Raiņa un Aspazijas mājā Baznīcas ielā Memoriālo muzeju apvienības Raiņa un Aspazijas muzejs 508 508 14.07.2016 15.12.2020 07.06.2017 KE 22/2017
28 Grāmatas Raiņa un Aspazijas bibliotēka (B9) Raiņa un Aspazijas mājā Baznīcas ielā Memoriālo muzeju apvienības Raiņa un Aspazijas muzejs 202 202 14.07.2016 15.12.2020 07.04.2017 KE 6/2017
29 Grāmatas Raiņa un Aspazijas bibliotēka (B10) Raiņa un Aspazijas mājā Baznīcas ielā Memoriālo muzeju apvienības Raiņa un Aspazijas muzejs 116 116 14.07.2016 15.12.2020 12.04.2017 KE 8/2017
30 Grāmatas Raiņa un Aspazijas bibliotēka (B11) Raiņa un Aspazijas mājā Baznīcas ielā Memoriālo muzeju apvienības Raiņa un Aspazijas muzejs 92 92 14.07.2016 15.12.2020 19.04.2017 KE 9/2017
31 Grāmatas Raiņa un Aspazijas bibliotēka (B12) Raiņa un Aspazijas mājā Baznīcas ielā Memoriālo muzeju apvienības Raiņa un Aspazijas muzejs 238 238 14.07.2016 15.12.2020 15.06.2017 KE 23/2017
32 Grāmatas Raiņa un Aspazijas bibliotēka (B13) Raiņa un Aspazijas mājā Baznīcas ielā Memoriālo muzeju apvienības Raiņa un Aspazijas muzejs 60 60 14.07.2016 15.12.2020 15.06.2017 KE 24/2017
33 Grāmatas Raiņa un Aspazijas bibliotēka (B14) Raiņa un Aspazijas mājā Baznīcas ielā Memoriālo muzeju apvienības Raiņa un Aspazijas muzejs 145 145 14.07.2016 15.12.2020 30.06.2017 KE 28/2017
34 Grāmatas Raiņa un Aspazijas bibliotēka (B15) Raiņa un Aspazijas mājā Baznīcas ielā Memoriālo muzeju apvienības Raiņa un Aspazijas muzejs 112 112 14.07.2016 15.12.2020 02.05.2017 KE 10/2017
35 Grāmatas Raiņa un Aspazijas bibliotēka (B16) Raiņa un Aspazijas mājā Baznīcas ielā Memoriālo muzeju apvienības Raiņa un Aspazijas muzejs 60 60 14.07.2016 15.12.2020 10.05.2017 KE 11/2017
36 Grāmatas Raiņa un Aspazijas bibliotēka (B17) Raiņa un Aspazijas mājā Baznīcas ielā Memoriālo muzeju apvienības Raiņa un Aspazijas muzejs 65 65 14.07.2016 15.12.2020 12.05.2017 KE 12/2017
37 Grāmatas Raiņa un Aspazijas bibliotēka (B18) Raiņa un Aspazijas mājā Baznīcas ielā Memoriālo muzeju apvienības Raiņa un Aspazijas muzejs 18 18 14.07.2016 15.12.2020 12.05.2017 KE 13/2017
38 Grāmatas Raiņa un Aspazijas bibliotēka (B19) Raiņa un Aspazijas mājā Baznīcas ielā Memoriālo muzeju apvienības Raiņa un Aspazijas muzejs 43 43 14.07.2016 15.12.2020 18.05.2017 KE 14/2017
39 Grāmatas Raiņa un Aspazijas bibliotēka (B20) Raiņa un Aspazijas mājā Baznīcas ielā Memoriālo muzeju apvienības Raiņa un Aspazijas muzejs 20 20 14.07.2016 15.12.2020 19.05.2017 KE 15/2017
40 Grāmatas Raiņa un Aspazijas bibliotēka (B21) Raiņa un Aspazijas mājā Baznīcas ielā Memoriālo muzeju apvienības Raiņa un Aspazijas muzejs 17 17 14.07.2016 15.12.2020 25.05.2017 KE 16/2017
41 Grāmatas Raiņa un Aspazijas bibliotēka (B22) Raiņa un Aspazijas mājā Baznīcas ielā Memoriālo muzeju apvienības Raiņa un Aspazijas muzejs 150 150 14.07.2016 15.12.2020 26.05.2017 KE 17/2017
42 Grāmatas Raiņa un Aspazijas bibliotēka (B23) Raiņa un Aspazijas mājā Baznīcas ielā Memoriālo muzeju apvienības Raiņa un Aspazijas muzejs 232 232 14.07.2016 15.12.2020 01.06.2017 KE 18/2017
43 Grāmatas Raiņa un Aspazijas bibliotēka (B24) Raiņa un Aspazijas mājā Baznīcas ielā Memoriālo muzeju apvienības Raiņa un Aspazijas muzejs 111 111 14.07.2016 15.12.2020 07.06.2017 KE 19/2017
44 Grāmatas Raiņa un Aspazijas bibliotēka (B25) Raiņa un Aspazijas mājā Baznīcas ielā Memoriālo muzeju apvienības Raiņa un Aspazijas muzejs 184 184 14.07.2016 15.12.2020 12.06.2017 KE 21/2017
45 Grāmatas Raiņa un Aspazijas bibliotēka (B26) Raiņa un Aspazijas mājā Baznīcas ielā Memoriālo muzeju apvienības Raiņa un Aspazijas muzejs 54 54 14.07.2016 15.12.2020 19.06.2017 KE 25/2017
46 Grāmatas Raiņa un Aspazijas bibliotēka (B27) Raiņa un Aspazijas mājā Baznīcas ielā Memoriālo muzeju apvienības Raiņa un Aspazijas muzejs 25 25 14.07.2016 15.12.2020 28.06.2017 KE 27/2017
47 Grāmatas Raiņa un Aspazijas bibliotēka (L - periodika: laikraksti) Raiņa un Aspazijas mājā Baznīcas ielā Memoriālo muzeju apvienības Raiņa un Aspazijas muzejs 28297 28297 14.07.2016 15.12.2020 14.07.2017 KE 29/2017
48 Grāmatas Raiņa un Aspazijas bibliotēka (Ž - periodika: žurnāli) Raiņa un Aspazijas mājā Baznīcas ielā Memoriālo muzeju apvienības Raiņa un Aspazijas muzejs 7101 7101 14.07.2016 15.12.2020 09.03.2017 KE 2/2017
49 Fotoattēls, mākslas darbi, mūzikas instruments, piemiņas lietas, mēbeles Ekspozīcija Raiņa un Aspazijas mājā Baznīcas ielā 30 Memoriālo muzeju apvienības Raiņa un Aspazijas muzejs 108 68 03.11.2016 03.11.2021 01.11.2018 KE 19/2018
50 Grāmatas, mākslas darbi, piemiņas lietas, mēbeles Ekspozīcija Raiņa un Aspazijas vasarnīcā Majoros Memoriālo muzeju apvienība Raiņa un Aspazijas vasarnīca 143 115 14.11.2016 07.11.2021 16.11.2018 KE 22/2018
51 Mākslas darbs Gulbenes novada mākslinieku ekspozīcija Gulbenes muzejs 1 1 16.11.2016 30.04.2019 04.12.2017 KE 50/2017
52 Mākslas darbi ekspozīcija J. Akuratera muzejā Memoriālo muzeju apvienība Jāņa Akuratera muzejs 24 24 17.01.2017 01.02.2021 11.09.2018 KE 10/2018; Atbilstoši
53 Piemiņas lietas ekspozīcija J. Akuratera sievas Marijas Akurateres istabā Memoriālo muzeju apvienība Jāņa Akuratera muzejs 37 33 17.01.2017 01.02.2021 11.09.2018 KE 10/2018; Atbilstoši
54 Mūzikas instruments, piemiņas lietas ekspozīcijai J. Akuratera kabinetā Memoriālo muzeju apvienība Jāņa Akuratera muzejs 37 35 01.02.2021 01.02.2021 11.09.2018 KE 10/2018; Atbilstoši
55 Piemiņas lietas ekspozīcijai Laimas Akurateres istabā Memoriālo muzeju apvienība Jāņa Akuratera muzejs 30 30 17.01.2017 01.02.2021 11.09.2018 KE 10/2018; Atbilstoši
56 Piemiņas lietas ekspozīcijai Jāņa Akuratera muzejā Memoriālo muzeju apvienība Jāņa Akuratera muzejs 66 59 17.01.2017 01.02.2021 11.09.2018 KE 10/2018; Atbilstoši
57 Grāmatas ekspozīcijai Laimas Akurateres istabā Memoriālo muzeju apvienība Jāņa Akuratera muzejs 138 138 31.01.2017 01.02.2021 12.07.2019 KE 26/2019; Atbilstoši
58 Grāmatas ekspozīcijai J. Akuratera kabinetā Memoriālo muzeju apvienība Jāņa Akuratera muzejs 76 76 31.01.2017 01.02.2021 12.07.2019 KE 26/2019; Atbilstoši
59 Mēbeles ekspozīcijai Jāņa Akuratera muzejā Memoriālo muzeju apvienība Jāņa Akuratera muzejs 60 49 06.02.2017 01.02.2021 11.09.2018 KE 10/2018; Atbilstoši
60 Rokraksts izstādei "Pāri slieksnim" Latgales kultūrvēstures muzejs 1 1 13.02.2017 31.12.2019 12.10.2018 KE 10/2018; Atbilstoši
61 Grāmatas ekspozīcijai J. Akuratera kabinetā Memoriālo muzeju apvienība Jāņa Akuratera muzejs 104 104 06.02.2017 01.02.2021 29.12.2017 KE 69/2017; Atbilstoši
62 Grāmatas ekspozīcijai J. Akuratera kabinetā Memoriālo muzeju apvienība Jāņa Akuratera muzejs 116 116 16.02.2017 01.02.2021 29.12.2017 KE 69/2017; Atbilstoši
63 Grāmatas ekspozīcijai J. Akuratera kabinetā Memoriālo muzeju apvienība Jāņa Akuratera muzejs 82 81 16.02.2017 01.02.2021 29.12.2017 KE 69/2017; Atbilstoši
64 Grāmatas ekspozīcijai Jāņa Akuratera muzejā Memoriālo muzeju apvienība Jāņa Akuratera muzejs 172 172 16.02.2017 01.02.2021 29.12.2017 KE 69/2017; Atbilstoši
65 Grāmatas ekspozīcijai Jāņa Akuratera muzejā Memoriālo muzeju apvienība Jāņa Akuratera muzejs 115 104 16.02.2017 01.02.2021 29.12.2017 KE 69/2017; Atbilstoši
66 Grāmatas permanent exhibition Eiropas Vēstures māja, Brisele 1 1 24.02.2017 30.06.2020 29.12.2017 KE 69/2017; Atbilstoši
67 Grāmatas pastāvīgai ekspozīcijai Memoriālo muzeju apvienība Raiņa un Aspazijas vasarnīca 44 44 22.03.2017 15.12.2020 15.12.2022 KE 14/2019; Atbilstoši
68 Grāmatas pastāvīgai ekspozīcijai Memoriālo muzeju apvienība Raiņa un Aspazijas vasarnīca 174 0 22.03.2017 15.12.2020 15.12.2022 KE 14/2019; Atbilstoši
69 Grāmatas pastāvīgai ekspozīcijai Memoriālo muzeju apvienība Raiņa un Aspazijas vasarnīca 162 0 22.03.2017 15.12.2020 15.12.2022 KE 14/2019; Atbilstoši
70 Piemiņas lietas ekspozīcija J. Akuratera muzejā Memoriālo muzeju apvienība Jāņa Akuratera muzejs 68 0 24.03.2017 01.02.2021 11.09.2018 KE 10/2018; Atbilstoši
71 Mākslas darbs, piemiņas lietas, rokraksts ekspozīcija J. Akuratera muzejā Memoriālo muzeju apvienība Jāņa Akuratera muzejs 21 9 24.03.2017 01.02.2021 11.09.2018 KE 10/2018; Atbilstoši
72 Mākslas darbi "Scenogrāfija no A līdz Z" LKA E. Smiļģa Teātra muzejs 9 7 11.04.2017 31.01.2019 29.12.2017 KE 69/2017; Atbilstoši
73 Grāmatas ekspozīcijai Jāņa Akuratera muzejā Memoriālo muzeju apvienība Jāņa Akuratera muzejs 118 118 31.05.2017 01.02.2021 11.07.2019 KE 25/2019; Atbilstoši
74 Mākslas darbi, piemiņas lietas izstādei "Scenogrāfija no A līdz Z" LKA E. Smiļģa Teātra muzejs 5 5 16.06.2017 31.01.2019 29.12.2017 KE 69/2017; Atbilstoši
75 Mākslas darbi "Scenogrāfija no A līdz Z" LKA E. Smiļģa Teātra muzejs 2 2 10.08.2017 31.10.2020 28.12.2018 KE 28/2018; Atbilstoši
76 Grāmatas, mākslas darbi, piemiņas lietas, mēbeles ekspozīcijai Raiņa muzejā "Tadenava" Memoriālo muzeju apvienības Raiņa un Aspazijas muzejs 11 2 10.08.2017 15.12.2022 07.08.2018 KE 8/2018; Atbilstoši
77 Mākslas darbi, piemiņas lietas ekspozīcijai Jāņa Akuratera muzejā Memoriālo muzeju apvienība Jāņa Akuratera muzejs 84 84 15.08.2017 01.02.2021 11.09.2018 KE 10/2018; Atbilstoši
78 Grāmatas pastāvīgai ekspozīcijai Memoriālo muzeju apvienība Raiņa un Aspazijas vasarnīca 301 20 18.08.2017 15.12.2022
79 Piemiņas lietas ekspozīcijai Jāņa Akuratera muzejā Memoriālo muzeju apvienība Jāņa Akuratera muzejs 21 20 23.08.2017 01.02.2021 11.09.2018 KE 10/2018; Atbilstoši
80 Mākslas darbi, piemiņas lietas ekspozīcijai Jāņa Akuratera muzejā Memoriālo muzeju apvienība Jāņa Akuratera muzejs 16 16 24.08.2017 01.02.2021 11.09.2018 KE 10/2018; Atbilstoši
81 Grāmatas ekspozīcijai Eduarda Smiļģa kabinetā LKA E. Smiļģa Teātra muzejs 222 222 28.08.2020 31.12.2020 23.12.2019 KE 41/2019; Atbilstoši
82 Grāmatas ekspozīcijai Eduarda Smiļģa kabinetā LKA E. Smiļģa Teātra muzejs 150 150 28.08.2017 31.12.2020 01.08.2019 KE 28/2019; Atbilstoši
83 Grāmatas ekspozīcijai Eduarda Smiļģa kabinetā LKA E. Smiļģa Teātra muzejs 224 224 28.08.2017 31.12.2020 01.08.2017 KE 18/2019; Atbilstoši
84 Grāmatas ekspozīcijai Eduarda Smiļģa kabinetā LKA E. Smiļģa Teātra muzejs 356 356 28.08.2017 31.12.2020 18.07.2019 KE 27/2019; Atbilstoši
85 Grāmatas ekspozīcijai Eduarda Smiļģa kabinetā LKA E. Smiļģa Teātra muzejs 239 239 28.08.2017 31.12.2020 25.09.2019 KE 29/2019; Atbilstoši
86 Fotoattēls ekspozīcijai Jāņa Akuratera muzejā LKA E. Smiļģa Teātra muzejs 1 1 29.08.2017 01.02.2021 11.09.2018 KE 10/2018; Atbilstoši
87 Grāmatas pastāvīgai ekspozīcijai Memoriālo muzeju apvienība Raiņa un Aspazijas vasarnīca 208 0 30.08.2017 15.12.2022
88 Grāmatas ekspozīcijai Raiņa un Aspazijas mājas pastāvīgajā ekspozīcijā Memoriālo muzeju apvienība Raiņa un Aspazijas māja 311 0 10.10.2017 15.12.2022 . 29.12.2017 KE 67/2017; Atbilstoši
89 Grāmatas Raiņa un Aspazijas mājas pastāvīgā ekspozīcijā Memoriālo muzeju apvienība Raiņa un Aspazijas māja 490 0 10.10.2017 15.12.2022 29.12.2017 KE 67/2017; Atbilstoši
90 Grāmatas Raiņa un Aspazijas mājas pastāvīgā ekspozīcijā Memoriālo muzeju apvienība Raiņa un Aspazijas māja 657 0 10.10.2017 15.12.2022 29.12.2017 KE 67/2017; Atbilstoši
91 Grāmatas Raiņa un Aspazijas mājas pastāvīgā ekspozīcijā Memoriālo muzeju apvienība Raiņa un Aspazijas māja 600 0 10.10.2017 15.12.2022 29.12.2017 KE 67/2017; Atbilstoši
92 Grāmatas, mākslas darbi, mūzikas instruments, piemiņas lietas, mēbeles ekspozīcijā "Raiņa ģimnāzijas un studiju gadi" Memoriālo muzeju apvienības Raiņa un Aspazijas muzejs 96 5 16.10.2017 15.12.2022 17.05.2019 ID289/2019; Atbilstoši
93 Dokuments, fotoattēli, grāmatas ekspozīcijā Raiņa muzejā "Jasmuiža" Memoriālo muzeju apvienības Raiņa un Aspazijas muzejs 634 11 16.10.2017 15.12.2022 12.05.2019 ID289/2019; Atbilstoši
94 Grāmatas, mūzikas instruments, piemiņas lietas, mēbeles ekspozīcija Vecpiebalgas pagasta muzeju apvienība „Orisāre”, Emīla Dārziņa un Jāņa Sudrabkalna memoriālajam muzejam „Jāņaskola” 57 27 24.10.2017 31.12.2020 07.06.2019 KE 20/2019; Atbilstoši
95 Dokumenti, fotoattēli, grāmatas, iespieddarbi, korespondence, piemiņas lietas, rokraksti izstāde "Latvijas gadsimts" Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 56 54 03.01.2018 31.05.2021 19.06.2019 KE 22/2019; Atbilstoši
96 Mākslas darbs - Latgales keramika ekspozīcijai Memoriālo muzeju apvienības Raiņa un Aspazijas muzejs 1465 1322 05.01.2018 15.12.2021 11.07.2019 KE 24/2019; Atbilstoši
97 Dokuments, piemiņas lieta izstāde "Latvijas gadsimts" Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 2 2 09.01.2018 31.05.2021 19.06.2019 KE 22/2019; Atbilstoši
98 Mākslas darbs - Latgales keramika ekspozīcijai Memoriālo muzeju apvienības Raiņa un Aspazijas muzejs 378 234 11.01.2018 15.12.2021 17.10.2018 KE 15/2018; Atbilstoši
99 Fotoattēli, grāmatas, iespieddarbi, korespondence, mākslas darbi, mūzikas instrumenti, piemiņas lietas, mēbeles ekspozīcijai Memoriālo muzeju apvienība Krišjāņa Barona muzejs 284 235 31.12.2023 31.12.2023 14.11.2018 KE 21/2018; Atbilstoši
100 Grāmatas ekspozīcijai Memoriālo muzeju apvienība Jāņa Akuratera muzejs 43 43 06.02.2018 01.02.2021 28.12.2018 KE 27/2018; Atbilstoši
101 Mākslas darbs - Latgales keramika ekspozīcijai Memoriālo muzeju apvienības Raiņa un Aspazijas muzejs 1 1 12.02.2018 15.12.2021 11.07.2019 KE 24/2019; Atbilstoši
102 Piemiņas lieta, rokraksts izstādei "ASTOŅAS BALTAS DIENAS. BALTICA '88" Memoriālo muzeju apvienība Krišjāņa Barona muzejs 2 2 04.06.2018 31.12.2020 03.08.2018 KE 7/2018; Atbilstoši
103 Piemiņas lietas ekspozīcijai Memoriālo muzeju apvienība Raiņa un Aspazijas vasarnīca 2 2 11.06.2018 15.12.2021 16.11.2018 KE 22/2018; Atbilstoši
104 Mākslas darbi "Scenogrāfija no A līdz Z" LKA E. Smiļģa Teātra muzejs 2 2 11.07.2018 15.12.2021 16.11.2018 KE 22/2018; Atbilstoši
105 Piemiņas lietas izstādei "Rainis un Durbes pils" Tukuma muzejs 3 3 17.08.2018 31.12.2020 22.10.2018 KE 17/2018; Atbilstoši
106 Mākslas darbs eksponēšanai pastāvīgajā ekspozīcijā Memoriālo muzeju apvienība Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejs 1 1 22.08.2018 31.12.2021 26.03.2019 KE 5/2019; Atbilstoši
107 Piemiņas lieta izmantošanai izglītojošajās programmās Memoriālo muzeju apvienība Raiņa un Aspazijas vasarnīca 1 0 20.08.2018 15.12.2025 28.12.2018 KE 37/2018; Atbilstoši
108 Mūzikas instruments, piemiņas lieta, mēbeles ekspozīcijai A. Brigaderes memoriālais muzejs "Sprīdīši" 10 10 28.09.2018 01.12.2020 28.09.2018 KE 11/2018; Atbilstoši
109 Piemiņas lieta Raiņa un Aspazijas mājas ekspozīcijai Memoriālo muzeju apvienība Raiņa un Aspazijas māja 1 1 15.11.2018 15.12.2021 29.12.2017 KE 69/2017; Atbilstoši
110 Fotoattēli, korespondence, mākslas darbi, rokraksti ''Relikvijas un 100 gadi'' Memoriālo muzeju apvienība Jāņa Akuratera muzejs 12 12 13.11.2018 30.06.2020 28.12.2018 KE 37/2018; Atbilstoši

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 35141 29051 64192
Digitālo attēlu izgatavošanai 3899 1662 5561

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2019.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 136 18
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

1

no tiem realizēti:

1

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

2

no tām uzsāktas īstenot:

2

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Ligita Ašme Ž.Heines-Vāgneres 38 sudraba aproces 03.06.2019 19.07.2019 Jūlija mēneša priekšmeta stāsta publikācija un video sižetu sagatavošana Pabeigts
2 Ligita Ašme Sarunas ar dzimteni (Tālivaldis Ķeniņš) 03.03.2019 30.06.2019 Publicējums RMM "Stāstnesis" Nr. 11 Pabeigts
3 Ligita Ašme Kāpēc mūziķi zīmē un glezno 03.02.2019 15.03.2019 Referāts Liepājas 25. starptautiskajā zinātniskajā konferencē Pabeigts
4 Ligita Ašme Personības mūzikā 03.02.2019 15.12.2019 Krājuma izpēte un 10 epizožu iztrāde top[ošajai muzjeja ekspozīcijai Iesākts
5 Ieva Āva Regīnas “Brieži” – mežu un likteņu dziļoksnī 05.01.2019 30.01.2019 Publicējums RMM "Stāstnesis" Nr. 10 Pabeigts
6 Ieva Āva Ērika Ādamsona pīpe 07.05.2019 11.06.2019 Jūnija mēneša priekšmeta stāsta publikācija un video sižetu sagatavošana Pabeigts
7 Ingus Barovskis Utopiju meistardarbs (Raiņa “Jāzeps un viņa Brāļi”) 08.08.2019 14.09.2019 Publicējums RMM "Stāstnesis" Nr. 11 Pabeigts
8 Ingus Barovskis Arnolds Burovs. Tēvs un Vanadziņš. Personāži Rīgas kinostudijas leļļu animācijas filmā "Vanadziņš" (pēc Viļa Lāča stāsta) 07.07.2019 10.09.2019 Septembra mēneša priekšmeta stāsta publikācija un video sižetu sagatavošana Pabeigts
9 Ingus Barovskis Aplokšņu ilustrāciju semiotika padomju domāšanas audzinošajā kontekstā 04.09.2019 30.10.2019 Referāts K. Barona konferencē 2019 “Folklora un izglītība” Pabeigts
10 Ingus Barovskis Literātu personības 03.02.2019 15.12.2019 Krājuma izpēte un epizožu iztrāde top[ošajai muzjeja ekspozīcijai Iesākts
11 Dzintars Gilba Gundaris Pone Kultkoma apskāvienos 07.09.2019 08.10.2019 Publicējums RMM "Stāstnesis" Nr. 11 Pabeigts
12 Dzintars Gilba Kinofilma “Dzīve dziesmai” 15.09.2019 21.10.2019 Oktobra mēneša priekšmeta stāsta publikācija un video sižetu sagatavošana Pabeigts
13 Dzintars Gilba Personības mūzikā 03.02.2019 15.12.2019 Krājuma izpēte un epizožu izstrāde topošajai muzeja ekspozīcijai Iesākts
14 Baiba Jaunslaviete Personības mūzikā 03.02.2019 15.12.2019 Krājuma izpēte un epizožu izstrāde topošajai muzeja ekspozīcijai Iesākts
15 Kristiāna Kuzmina Dzintara Soduma radio 04.01.2019 24.01.2019 Janvāra mēneša priekšmeta stāsta publikācija un video sižetu sagatavošana Pabeigts
16 Kristiāna Kuzmina Vardarbības aspekts Roberta Sēļa romānā “Vinardu tirāns” 20.10.2019 06.12.2019 LU XIII Zinātniskā konference Literatūra un reliģija. Tēvu grēki: literatūrā, mākslā un kultūrā Pabeigts
17 Kristiāna Kuzmina Literātu personības 03.02.2019 15.12.2019 Krājuma izpēte un epizožu izstrāde topošajai muzeja ekspozīcijai Iesākts
18 Ilona Miezīte Jāņa Čadaraiņa durvju plāksnīte 15.01.2019 20.02.2019 Februāra mēneša priekšmeta stāsta publikācija un video sižetu sagatavošana Pabeigts
19 Ilona Miezīte Pētera Šmita kolekcija Rakstniecības un mūzikas muzejā 03.03.2019 26.04.2019 LU rīkotā starptautiskā zinātniskā konferencē ’’Personība kultūru un valodu krustcelēs. Pēterim Šmitam 150’’ Pabeigts
20 Ilona Miezīte Ētiskā problemātika paaudžu mantojuma gaismā Andrieva Niedras stāstā “Pēteris Salna” 03.09.2019 06.12.2019 LU HZF rīkotā starptautiskā zinātniskā konferencē “Literatūra un reliģija. Tēvu grēki literatūrā, mākslā un kultūrā Pabeigts
21 Ilona Miezīte Literātu personības 03.02.2019 15.12.2019 Krājuma izpēte un epizožu izstrāde topošajai muzeja ekspozīcijai Iesākts
22 Marians Rižijs Latviešu urbānās dzejas karaliene 03.02.2019 15.03.2019 Publicējums RMM Stāstnesis Nr. 10 Pabeigts
23 Marians Rižijs Imanta Ziedoņa portfelis 11.04.2019 20.05.2019 Maija mēneša priekšmeta stāsta publikācija un video sižetu sagatavošana Pabeigts
24 Marians Rižijs Dzejas kosmoss, kuru uzcēla Uldis (Bērziņš) 12.02.2019 06.03.2019 Lekcija, nolasīšanai Baltiešu centrā Annabergā (Bonna, Vācija Pabeigts
25 Marians Rižijs Literātu personības 03.02.2019 15.12.2019 Krājuma izpēte un 15 epizožu izstrāde topošajai muzeja ekspozīcijai Iesākts
26 Anita Straume Staburaga gabaliņš 20.08.2019 20.11.2019 Novembra mēneša priekšmeta stāsta publikācija un video sižetu sagatavošana Pabeigts
27 Anita Straume Literātu personības 03.02.2019 15.12.2019 Krājuma izpēte un 15 epizožu izstrāde topošajai muzeja ekspozīcijai Iesākts
28 Zanda Šumska Austras Skujiņas pulkstenis 10.11.2019 23.12.2019 Decembra mēneša priekšmeta stāsta publikācija un video sižetu sagatavošana Pabeigts
29 Zanda Šumska Sprīdītis no leļļu teātra izrādes 05.03.2019 16.04.2019 Aprīļa mēneša priekšmeta stāsta publikācija un video sižetu sagatavošana Pabeigts
30 Zanda Šumska Literātu personības 03.02.2019 15.12.2019 Krājuma izpēte un epizožu izstrāde topošajai muzeja ekspozīcijai Iesākts
31 Inese Žune Buļļa rags no Emiļa Melngaiļa kolekcijas 05.02.2019 15.03.2019 Marta mēneša priekšmeta stāsta publikācija un video sižetu sagatavošana Pabeigts
32 Inese Žune Nošu klišejas komponista Alfrēda Kalniņa dziesmai. 15.06.2019 16.08.2019 Augusta mēneša priekšmeta stāsta publikācija un video sižetu sagatavošana Pabeigts
33 Inese Žune Latvijas mūziķi studiju ceļos(19. gs. beigās un 20. gadsimta 20. Un 30. gados) 04.04.2019 07.05.2019 Referāts konferencē "Meklējumi un atradumi. Tālu ceļu vējš: ceļojumi laikā, telpā un garā" Pabeigts
34 Inese Žune Vijoles fantasts 17.05.2019 27.06.2019 Publicējums RMM Stāstnesis Nr. 11 Pabeigts
35 Inese Žune Mūzikas vēsturniece ZANE GAILĪTE 09.09.2019 10.10.2019 "Mūzikas Saule" 2019. gada oktobris, Nr.3 (99) Pabeigts
36 Inese Žune Personības mūzikā 03.02.2019 15.12.2019 Krājuma izpēte un 15 epizožu izstrāde topošajai muzeja ekspozīcijai Iesākts
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Ligita Ašme Ligita Ašme Ž.Heines-Vāgneres 38 sudraba aproces Mēneša priekšmets, 19.07.2019 http://rmm.lv/2019/07/legenda-un-vinas-talismans/ 2 lpp. +video
2 Ligita Ašme Sarunas ar dzimteni (Tālivaldis Ķeniņš) Stāstnesis Nr. 11 / 30.04.2019 http://rmm.lv/storyteller/sarunas-par-dzimteni/ 3 lpp.
3 Ieva Āva Regīnas “Brieži” – mežu un likteņu dziļoksnī Stāstnesis Nr. 10 / 30.01.2019 http://rmm.lv/storyteller/reginas-briezi-mezu-un-liktenu-dziloksni/ 3 lpp.
4 Ieva Āva Ērika Ādamsona pīpe Mēneša priekšmets, 18.06.2019 http://rmm.lv/2019/06/erika-adamsona-pipe/ 2 lpp. + video
5 Ingus Barovskis Utopiju meistardarbs Stāstnesis Nr. 11 / 09.09.2019 http://rmm.lv/storyteller/utopiju-meistardarbs/ 3 lpp.
6 Ingus Barovskis Arnolds Burovs. Tēvs un Vanadziņš. Personāži Rīgas kinostudijas leļļu animācijas filmā "Vanadziņš" (pēc Viļa Lāča stāsta) Mēneša priekšmets,18.09.2019 http://rmm.lv/2019/09/burova-lelles-filmai-vanadzins/ 2 lpp.+video
7 Dzintars Gilba Gundaris Pone Kultkoma apskāvienos Stāstnesis Nr. 11 / 08.10.2019 http://rmm.lv/storyteller/gundaris-pone-kultkoma-apskavienos/ 3 lpp.
8 Dzintars Gilba Kinofilma “Dzīve dziesmai” Mēneša priekšmets, 21.10.2019 http://rmm.lv/2019/10/kinofilma-dzive-dziesmai/ 2 lpp. +video
9 Kristiāna Kuzmina Dzintara Soduma radio Mēneša priekšmets, 24.01.2019 http://rmm.lv/2019/01/dzintara-soduma-radio/ 2 lpp. +video
10 Ilona Miezīte Jāņa Čadaraiņa durvju plāksnīte Mēneša priekšmets, 20.02.2019 http://rmm.lv/2019/02/jana-cadaraina-durvju-plaksnites/ 3 lpp. +video
11 Marians Rižijs Latviešu urbānās dzejas karaliene Stāstnesis Nr. 10 / 15.03.2019 http://rmm.lv/storyteller/latviesu-urbanas-dzejas-karaliene/ 2 lpp.
12 Marians Rižijs Imanta Ziedoņa portfelis Mēneša priekšmets, 23.05.2019 http://rmm.lv/2019/05/imanta-ziedona-portfelis/ 2 lpp.+ video
13 Anita Straume Staburaga gabaliņš Mēneša priekšmets, 20.11.2019 http://rmm.lv/2019/11/staburaga-gabalins/ 2 lpp.+ video
14 Zanda Šumska Austras Skujiņas pulkstenis Mēneša priekšmets, 23.12.2019 http://rmm.lv/2019/12/austras-skujinas-pulkstenis/ 2 lpp.+ video
15 Zanda Šumska Sprīdītis no leļļu teātra izrādes Mēneša priekšmets, 16.04.2019 http://rmm.lv/2019/04/spriditis-no-lellu-teatra-izrades/ 2 lpp.+ video
16 Inese Žune Buļļa rags no Emiļa Melngaiļa kolekcijas Mēneša priekšmets, 15.03.2019 http://rmm.lv/2019/03/bulla-rags-no-emila-melngaila-kolekcijas/ 3 lpp.+video
17 Inese Žune Nošu klišejas komponista Alfrēda Kalniņa dziesmai. Mēneša priekšmets, 16.08.2019 http://rmm.lv/2019/08/nosu-klisejas-komponista-alfreda-kalnina-dziesmai/ 2 lpp+video
18 Inese Žune Vijoles fantasts Stāstnesis Nr. 11 / 27.06.2019 http://rmm.lv/storyteller/vijoles-fantasts-augusts-dombrovskis/ 3 lpp.
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Marians Rižijs Veidenbauma izstāde Kalāčos 8 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Laura Vinogradova; Jēkabs Nīmanis Himnas stāsts Ar interaktīvas nodarbības palīdzību izzināt Latvijas himnas funkciju, kā arī tās muzikālo, sociālo un personīgo nozīmi. Nodarbībā dalībnieki klausās arī himnas tapšanas stāstu un tās dažādu laiku audioierakstus. Ar speciālas Jēkaba Nīmaņa izstrādātas datorprogrammas palīdzību tiek mērīts dalībnieku himnas dziedājums – cik tas ir precīzs un entuziasma pilns. 4103 zīmes ar atstarpēm
2 Ieva Bukša Literārā pastaiga “Anšlavs Eglītis. Pieturvieta - Rīga” Iepazīstināt pastaigas dalībniekus ar rakstnieka Anšlava Eglīša Rīgas dzīves epizodēm, iezīmēt rakstnieka personības tapšanas ceļu, kā arī pastāstīt par dažiem A. Eglīša dzīves notikumiem, kas sasaucas ar romāna “Homo Novus” epizodēm. 70 583 rakstzīmes/ 28 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

2360

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2019.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 5208
Individuālie 980
Apmeklētāji grupās 4228
Skolēni grupās 4140
Pārējie grupās 88
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

980

Muzeja pieejamība

Papildu informācija:

Muzeja ēkas rekonstrukcijas laikā muzejs savu komunikāciju ar sabiedrību īsteno alternatīvās komunikācijas formās. 2019.gada apmeklējumu skaitu veido sekojošas pozīcijas: muzeja krātuves lasītavas apmeklējumi muzeja pagaidu adresē Tērbatas ielā 75; muzeja organizēto pasākumu citu institūciju telpās apmeklējumi; akcijas "Muzeju nakts" apmeklējums muzeja pasākumā Mārstaļu ielā 8; izbraukuma formātā īstenoto muzejpedagoģisko programmu, lekciju un tematisko pastaigu (ekskursiju) apmeklējumi. Norādītajā apmeklējumu skaitā netiek iekļauts muzeja ceļojošo izstāžu un viesizstāžu apmeklējumu skaits.

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

0

Lekciju skaits muzejā:

1

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

178

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

4140

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

8

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

88

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

13

tai skaitā muzejā:

6

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Marians Rižijs Dzejas kosmoss, kuru uzcēla Uldis (Bērziņš) 1 70 Dažādu kultūras profesiju un vecumposma cilvēki Baltiešu centrā Annabergā (Bonna, Vācija)
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Inga Legzda, Inese Viesture Drāmas darbnīca "Velniņi" 2009 17 361 Sākumskola
2 Vizma Virse Skaņu pavēlnieks 2012 10 198 Pirmsskola, Sākumskola
3 Anita Smeltere Lasāmskapis 2014 30 596 Sākumskola
4 Vizma Virse Billes Rīga 2013 8 214 Pirmsskola
5 Inga Legzda, Inese Viesture Drāmas darbnīca "Kaķīša dzirnavas" 2008 22 527 Sākumskola
6 Līva Pugoviča Manuskripti nedeg. Tie slīkst! 2012 6 99 Vidusskola
7 Harijs Kadiķis Pasaules mūzikas ritmi uz sadzīves priekšmetiem 2016 12 300 Pamatskola, sākumskola
8 Anita Smeltere Rokrakstu mednieki 2017 18 461 Pamatskola
9 Baiba Vanaga Blēņas un Ziedonis 2012 22 576 Pamatskola
10 Inga Legzda, Inese Viesture Drāmas darbnīca "Čigānmeitēns Ringla" 2009 7 172 Sākumskola
11 Inga Legzda, Inese Viesture Drāmas darbnīca "Eža kažociņš" 2009 10 249 Sākumskola
12 Anita Smeltere, Anita Straume Cilvēks dzīves vilcienā. Kāpēc man lasīt Zentu Mauriņu. 2017 3 91 Vidusskola
13 Anita Smeltere “Matīss. Māris. Svina garša” 2018 2 31 Vidusskola
14 Anita Smeltere Matīsa Torņakalns 2018 3 75 Vidusskola
15 Laura Vinogradova, Jēkabs Nīmanis Himnas stāsts 2019 8 190 Pamatskola, Vidusskola
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Anita Smeltere “Matīsa Torņkalns”. Literāra pastaiga 2018 3 35 Visas vecuma grupas
2 Vizma Virse “Billes Rīga”. Literāra pastaiga 2013 1 19 Visas vecuma grupas
3 Ieva Bukša Anšlavs Eglītis. Pieturvieta- Rīga 2019 4 34 Visas vecuma grupas
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Izstādes "Draudzīgs pārspīlējums" atklāšanas pasākums 10.01.2019. Ķekavas novadpētniecības muzejs, Rīgas iela 26, Ķekava 1 18 Dažādi
2 Izstādes "Trīs zvaigznes" atklāšanas pasākums 15.01.2019. Roberta Mūka muzejs Galēnos, Skolas iela 11c, Galēni 1 62 Dažādi
3 “Mēneša priekšmets”. Diskusija. 20.02.2019. A.Čaka memoriālais muzejs, Lāčplēša iela 48-8, Rīga 1 45 Dažādi
4 Pasākums veltīts Dzintaram Sodumam 21.02.2019. Ikšķiles vidusskola, Skolas 2, Ikšķile 1 20 Skolēni
5 Muzeju nakts “Tālavas taurētājs” 18.05.2019. RMM topošās telpas, Mārstaļu 6, Rīga 1 614 Dažādi
6 Izstādes "Trīs zvaigznes" atklāšanas pasākums 11.09.2019. Rīgas 6. vidusskola, Aleksandra Čaka iela 102, Rīga 1 30 Dažādi
7 “Soduma festivāls” 13.09.2019. RMM topošās telpas, Mārstaļu 6, Rīga 1 108 Dažādi
8 “Mēneša priekšmets”. Diskusija. 18.10.2019. A.Upīša memoriāldzīvoklis, Brīvības iela 38-4, Rīga 1 54 Dažādi
9 Pasākums veltīts jaunajai RMM ekspozīcijai 30.10.2019. Pagaidu RMM telpas, Tērbatas iela 75, Rīga 1 20 Dažādi
10 Kino pasākums veltīts A. Upīša dzimšanas dienai 04.12.2019. A.Upīša memoriāldzīvoklis, Brīvības iela 38-4, Rīga 1 42 Dažādi
11 Muzeju krātuves atklāšanas pasākums 11.12.2019 RMM jaunās telpas, Muzeju krātuve, Pulka iela 8, Rīga 1 500 Dažādi
12 Ziemassvētku pasākums ar RMM sadarbības partneriem 16.12.2019. RMM jaunās telpas, Muzeju krātuve, Pulka iela 8, Rīga 1 65 Dažādi
13 Ziemassvētku pasākums bērniem 23.12.2019. Pagaidu RMM telpas, Tērbatas iela 75, Rīga 1 32 Dažādi

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
4. Citām invalīdu grupām Atsevišķas muzejpedagoģiskās programmas (Skaņu pavēlnieks, Lasāmskapis, Blēņas un Ziedonis, Drāmas darbnīcas) piemērojamas un aprobētas arī speciālo skolu auditorijās. piem., Rīgas Austrumu vidusskolā.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2019.gadā:

0

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Tērbatas iela 75, Rīga Valsts īpašums 1900
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Tērbatas iela 75, Rīga

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

2665

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Krājuma telpas 1198
Pārējās telpas 1467

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: