"Liepāja okupāciju režīmos"

Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs

Adrese:

Klāva Ukstiņa iela 7/9, Liepāja, LV-3401

Vadītājs/ direktors:

Sandra Šēniņa

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Filiāles vadītāja Sandra Šēniņa 63420274 27048864 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

2018

Sākums:

Liepājas muzeja ekspozīcija “Liepāja okupāciju režīmos” atklāta 2001. gada 21. janvārī, bet muzeja filiāles statusu ieguva 2018. gada 16. augustā ar Liepājas domes lēmumu "Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas muzejs" nolikums Tās misija ir uzturēt dzīvu tautas kolektīvo vēsturisko atmiņu, lai stiprinātu tās nacionālo pašapziņu, kas ir valstiskuma ideoloģiskais un emocionālais pamats, skaidrot valstiskuma zaudēšanas un okupācijas periodu vēstures jautājumus. Ekspozīcija atrodas namā, kas Atmodas laikā bija Latvijas Tautas frontes Liepājas nodaļas mītne.

Misija:

Liepājas muzeja filiāle “Liepāja okupāciju režīmos” ( turpmāk – Filiāle) ir sabiedrībai pieejama, izglītojoša un pētnieciska institūcija, kura vāc, glabā, pēta un popularizē sabiedrībā Latvijas, Liepājas un tās apkārtnes, okupāciju (1940-1990) un Trešās Atmodas raksturojošās materiālās un nemateriālās kultūras vērtības. Filiāles misija ir uzturēt dzīvu tautas kolektīvo vēsturisko atmiņu, lai stiprinātu tās nacionālo pašapziņu, kas ir valstiskuma ideoloģiskais un emocionālais pamats, skaidrot valstiskuma zaudēšanas un okupāciju režīmu sekas, kā arī vēstīt par Trešās Atmodas laika un Latvijas Tautas frontes Liepājas nodaļas nozīmi Latvijas Republikas valstiskuma un neatkarības atgūšanā.

Darbība:

1. Komplektēt un uzturēt Filiāles krājumu atbilstoši tās misijai. 2. Nodrošināt Filiāles krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamību. 3. Pētīt okupāciju laika un Atmodas laika notikumus Liepājā un tās apkārtnē, vākt un apkopot represēto cilvēku un citu aculiecinieku atmiņu stāstus, vākt un dokumentēt tā laika priekšmetus u.c. 4. Organizēt dažādus tematiskos pasākumus un lekcijas par okupāciju un Atmodas laika vēsturi, vēstures un mākslas izstādes, tikšanās ar laikabiedriem un ievērojamām personībām u.c. 5. Turpināt sadarbību ar nacionāli patriotiskajām organizācijām: Liepājas politiski represēto klubu, “Daugavas Vanagi Latvijā” Liepājas nodaļu, Latvijas Nacionālo partizānu apvienības Liepājas nodaļu, Latvijas Rezerves virsnieku Liepājas nodaļu, Latviešu Strēlnieku apvienības Liepājas nodaļu, Liepājas Optimistu pulku un koordinēt kopējo darbu nosprausto mērķu sasniegšanai. 6. Kopdarbībā ar Liepājas pilsētas un apkārtnes nacionāli patriotiskajām organizācijām rīkot Latvijas Brīvību cīņu varoņu un komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākumus gan Filiālē, gan ārpus tās telpām. 7. Saskaņā ar Liepājas muzeja stratēģiju uzturēt māju, kurā no 1989. gada darbojās Latvijas Tautas frontes Liepājas nodaļas Koordinācijas centrs un šobrīd atrodas Filiāle.

Mājaslapa

Mājaslapas adrese:

www.liepajasmuzejs.lv

Izveides (un pārveides) gads:

2018

Kas aktualizē informāciju:

Muzeja speciālisti

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Krievu valoda
Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

23107

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

19A4

Akreditācijas datums:

06.11.2018

Muzejs akreditēts līdz:

05.11.2023

Muzeja šifrs:

LMON

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība:

Liepājas Muzejs

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 18:00
Svētdiena 10:00 18:00
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Vēsturiskās ekspozīcijas un izstādes
2 Starptautiskās akcijas "Muzeju nakts" pasākumi
3 Skolēnu ekskursija ekspozīcijā "Liepājas okupāciju režīmos"
4 Muzeja rīkotie nacionāli patriotiskie pasākumu 1991. gada janvāra barikāžu piemiņas pasākums, Oskara Kalpaka piemiņas pasākums, komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākums 25. martā, 4. maija Latvijas neatkarības deklarācijas atjaunošanas dienas pasākums, 14. jūnija komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākums.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1 Izglītojošie pasākumi Muzejpedagoģijas nodarbība muzeja telpās latviešu valodā līdz 25 cilv.15,00 Muzejpedagoģijas nodarbība muzeja telpās svešvalodā līdz 25 cilv.17,00 Muzejpedagoģijas nodarbība ārpus muzeja telpām latviešu valodā iīdz 25 cilv.20,00 Muzejpedagoģijas nodarbība ārpus muzeja telpām svešvalodā līdz 25 cilv.25,00
2 Telpu noma Izstāžu zāle K.Ukstina ielā 7/9 izstādei 20,00
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
www.liepajasmuzejs.lv

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

1. Komplektēt un uzturēt Filiāles krājumu atbilstoši tās misijai. 2. Nodrošināt Filiāles krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamību. 3. Pētīt okupāciju laika un Atmodas laika notikumus Liepājā un tās apkārtnē, vākt un apkopot represēto cilvēku un citu aculiecinieku atmiņu stāstus, vākt un dokumentēt tā laika priekšmetus u.c. 4. Organizēt dažādus tematiskos pasākumus un lekcijas par okupāciju un Atmodas laika vēsturi, vēstures un mākslas izstādes, tikšanās ar laikabiedriem un ievērojamām personībām u.c. 5. Turpināt sadarbību ar nacionāli patriotiskajām organizācijām: Liepājas politiski represēto klubu, “Daugavas Vanagi Latvijā” Liepājas nodaļu, Latvijas Nacionālo partizānu apvienības Liepājas nodaļu, Latvijas Rezerves virsnieku Liepājas nodaļu, Latviešu Strēlnieku apvienības Liepājas nodaļu, Liepājas Optimistu pulku un koordinēt kopējo darbu nosprausto mērķu sasniegšanai. 6. Kopdarbībā ar Liepājas pilsētas un apkārtnes nacionāli patriotiskajām organizācijām rīkot Latvijas Brīvību cīņu varoņu un komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākumus gan Filiālē, gan ārpus tās telpām. 7. Saskaņā ar Liepājas muzeja stratēģiju uzturēt māju, kurā no 1989. gada darbojās Latvijas Tautas frontes Liepājas nodaļas Koordinācijas centrs un šobrīd atrodas Filiāle. Filiāle savu mērķu īstenošanai veic šādas funkcijas: 1. Filiāles krājuma uzskaite, saglabāšana, papildināšana un izmantošana notiek saskaņā ar LR MK Noteikumiem par Nacionālo muzeju krājumu. 2. Komplektē, zinātniski apstrādā, popularizē un glabā materiālus, kas atspoguļo okupāciju laiku un Latvijas Tautas frontes Liepājas nodaļas darbību. Krājuma priekšmetu uzskaite notiek Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā. 3. Izstrādā un veido Filiāles pastāvīgās ekspozīcijas, stacionārās un ceļojošās izstādes. 4. Organizē un vada pārskata un tematiskās ekskursijas, pārrunas, lekcijas un citus sabiedrību izglītojošus pasākumus.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Liepājas muzeja nolikums 16.08.2018 36
2. Noteikumi par krājumu Liepājas muzeja krājuma noteikumi 14.06.2018
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Kārtība par muzeja rīcību Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 11.08.2014
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi 04.08.2014
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drošības instrukcija personālam 26.11.2018
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Liepājas muzeja filiāles "Liepāja okupāciju režīmos" nolikums 16.08.2018

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2018.gada beigās:

4862

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

1780

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

501

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

206

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 501 206

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

86

Vienību skaits, kas netika atrastas:

0

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

0

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

710

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

710

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

206

Krājums: izmantošana

2018.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

1452

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

1423

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

1381

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Pirmais padomju okupācijas gads un padomju perioda politiskās represijas 207 191
2 Liepāja Otrā pasaules kara gados 116 102
3 Liepāja un novads atkārtotās okupācijas gados 1945-1949 10 10
4 Trešā atmodas, LTF Liepājas nodaļas darbība 547 535
5 Liepāja klausās radio. Radio būve Liepājā pirms pirmā pasaules kara 35 35
6 Jānis Lādītis, fotogrāfijas vēsture 503 503
7 Priekšmeti ekspozīcijas "Liepāja okupāciju režīmos" papildināšanai 5 5

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

70

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

69

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Aizliegtie Ziemassvētki 70 69

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

2

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

2

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Liepājas brīvības stāsti 2 2

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

0

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2018.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 1
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

5

no tiem realizēti:

4

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Anna Norvele Vācu okupācijas varas (1941-1944) attieksme pret garīgi slimajiem. Liepājas psihiatriskās un nervu nodaļas piemērs. 01.03.2018 01.03.2019 Zin. rakstu krājumam Darbs turpinās
2 Anna Norvele Ebreju glābēji un holokaustā izdzīvojušie ebreji Liepājā. 1941-1945. 02.01.2018 09.07.2019 Izstādes plāns Darbs turpinās
3 Anna Norvele/Sandra Šēniņa Barikādes Liepājā. 1991. gads. 02.01.2018 19.01.2018 Izstādes plāns Pabeigts
4 Anna Norvele/Sandra Šēniņa Jaunsargi - Latvijas nākotnes sargi. 02.01.2018 09.04.2018 Izstādes plāns Pabeigts
5 Anna Norvele/Sandra Šēniņa Liepājas brīvības stāsts. 09.08.2018 19.09.2018 Izstādes plāns Pabeigts
6 Anna Norvele/Sandra Šēniņa Aizliegtie Ziemassvētki. 02.01.2018 18.12.2018 Izstādes plāns Pabeigts
7 Anna Norvele Vācu okupācijas varas (1941-1944) attieksme pret garīgi slimajiem. Liepājas psihiatriskās un nervu nodaļas piemērs. 01.03.2018 16.11.2018 Ziņojums konferencē Pabeigts
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Anna Norvele/Sandra Šēniņa Barikādes Liepājā. 1991. gads.
2 Anna Norvele/Sandra Šēniņa Jaunsargi - Latvijas nākotnes sargi.
3 Anna Norvele/Sandra Šēniņa Liepājas brīvības stāsts.
4 Anna Norvele/Sandra Šēniņa Aizliegtie Ziemassvētki.

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2018.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 8457
Individuālie 4977
Apmeklētāji grupās 3480
Skolēni grupās 3245
Ārzemnieki grupās 31
Pārējie grupās 204
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

8457

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

258

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2064

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

78

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

45

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

18

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

398

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

14

tai skaitā muzejā:

12

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 M.Eistere, A.Urkauska Aizliegtie Ziemassvētki 2018 18 398 Skolēni pieaugušie
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 1991. gada janvāra barikāžu atceres pasākums 20.01. filiāle 1 194 Pieaugušie, bērni
2 Liepājas politiski represēto kluba un filiāles "Liepāja okupāciju režīmos" kopdarba izvērtējums 27.01. filiāle 1 56 Pieaugušie
3 Liepājas Tautas fotostudijas dibinātājam Hubertam Stankēvičam - 90 07.02. filiāle 1 37 Pieaugušie
4 Oskara Kalpaka piemiņas pasākums 06.03. Liepājas Ziemeļu kapsēta 1 75 Pieaugušie, skolnieki
5 Filiāles darbinieku, Latviešu nacionālo strēlnieku un jaunsargu instruktoru kopsapulce 23.03. filiāle 1 26 Pieaugušie
6 1949. gada 25. marta komunistiskā genocīda piemiņas pasākums 25.03. filiāle un Tores stacija 2 87 Pieaugušie, skolnieki
7 Pasākums "Atrod savu meistaru" 06.04. filiāle 1 37 Pieaugušie
8 Muzeju nakts 19.05. filiāle 1 1780 Pieaugušie, skolnieki, bērni
9 Svētbrīdis Liepājas Centrālkapos pie piemiņas akmens deportāciju upuriem 14.06. Liepājas Centrālkapi 1 120 Pieaugušie, skolnieki
10 Andras Manfeldes stāstu krājuma "Mājās pārnāca basa" atvēršanas svētki 21.06. filiāle 1 52 Pieaugušie, skolnieki
11 Jānim Lādītim veltīts pasākums "Pa Jāņa Lādīša takām" 16.08. filiāle 1 35 Pieaugušie
12 Sadarbībā ar Ārlietu ministrijas konsulāro departamentu pasākums "Ceļo droši" 13.09. filiāle 1 25 Pieaugušie
13 Atmiņu vakars "Vecā ūķa saimnieks" 14.11. filiāle 1 61 Pieaugušie, skolnieki
14 Pasākums "Represēto Ziemassvētki" 17.12. filiāle 1 42 Pieaugušie

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Liepājas muzeja filiālē "Liepāja okupāciju režīmos" izstrādāts telpu rekonstrukcijas projekts K. Ukstiņa ielā 7/9, lai piemērotu telpas sasniedzamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī paredzēts ierīkot liftu, lai cilvēkiem gados, jaunajām māmiņām ar ratiem telpas būtu pilnībā pieejamas.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2018.gadā:

9

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

9

Tai skaitā no muzeja krājuma:

2

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

0

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

6

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Pirmais padomju okupācijas gads un padomju politiskās represijas Liepājas muzejs
2 Liepāja atkārtotas okupācijas gados. 1945.-1949. Liepājas muzejs

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Ekspozīcija "Liepāja okupāciju režīmos" K. Ukstiņa ielā 7/9 Pašvaldības īpašums 19. gs. beigas
Teritorijas kopējā platība (m2):

500

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Ekspozīcija "Liepāja okupāciju režīmos"K. Ukstiņa ielā 7/9

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

500

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 295
Krājuma telpas 20
Pārējās telpas 185
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas