"Liepāja okupāciju režīmos"

Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs

Adrese:

Klāva Ukstiņa iela 7/9, Liepāja, LV-3401

Vadītājs/ direktors:

Sandra Šēniņa

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Filiāles vadītāja Sandra Šēniņa 63420274 27048864 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

2018

Sākums:

Liepājas muzeja ekspozīcija “Liepāja okupāciju režīmos” atklāta 2001. gada 21. janvārī, bet muzeja filiāles statusu ieguva 2018. gada 16. augustā ar Liepājas domes lēmumu "Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas muzejs" nolikums Tās misija ir uzturēt dzīvu tautas kolektīvo vēsturisko atmiņu, lai stiprinātu tās nacionālo pašapziņu, kas ir valstiskuma ideoloģiskais un emocionālais pamats, skaidrot valstiskuma zaudēšanas un okupācijas periodu vēstures jautājumus. Ekspozīcija atrodas namā, kas Atmodas laikā bija Latvijas Tautas frontes Liepājas nodaļas mītne.

Misija:

Liepājas muzeja filiāle “Liepāja okupāciju režīmos” ( turpmāk – Filiāle) ir sabiedrībai pieejama, izglītojoša un pētnieciska institūcija, kura vāc, glabā, pēta un popularizē sabiedrībā Latvijas, Liepājas un tās apkārtnes, okupāciju (1940-1990) un Trešās Atmodas raksturojošās materiālās un nemateriālās kultūras vērtības. Filiāles misija ir uzturēt dzīvu tautas kolektīvo vēsturisko atmiņu, lai stiprinātu tās nacionālo pašapziņu, kas ir valstiskuma ideoloģiskais un emocionālais pamats, skaidrot valstiskuma zaudēšanas un okupāciju režīmu sekas, kā arī vēstīt par Trešās Atmodas laika un Latvijas Tautas frontes Liepājas nodaļas nozīmi Latvijas Republikas valstiskuma un neatkarības atgūšanā.

Darbība:

1. Komplektēt un uzturēt Filiāles krājumu atbilstoši tās misijai. 2. Nodrošināt Filiāles krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamību. 3. Pētīt okupāciju laika un Atmodas laika notikumus Liepājā un tās apkārtnē, vākt un apkopot represēto cilvēku un citu aculiecinieku atmiņu stāstus, vākt un dokumentēt tā laika priekšmetus u.c. 4. Organizēt dažādus tematiskos pasākumus un lekcijas par okupāciju un Atmodas laika vēsturi, vēstures un mākslas izstādes, tikšanās ar laikabiedriem un ievērojamām personībām u.c. 5. Turpināt sadarbību ar nacionāli patriotiskajām organizācijām: Liepājas politiski represēto klubu, “Daugavas Vanagi Latvijā” Liepājas nodaļu, Latvijas Nacionālo partizānu apvienības Liepājas nodaļu, Latvijas Rezerves virsnieku Liepājas nodaļu, Latviešu Strēlnieku apvienības Liepājas nodaļu, Liepājas Optimistu pulku un koordinēt kopējo darbu nosprausto mērķu sasniegšanai. 6. Kopdarbībā ar Liepājas pilsētas un apkārtnes nacionāli patriotiskajām organizācijām rīkot Latvijas Brīvību cīņu varoņu un komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākumus gan Filiālē, gan ārpus tās telpām. 7. Saskaņā ar Liepājas muzeja stratēģiju uzturēt māju, kurā no 1989. gada darbojās Latvijas Tautas frontes Liepājas nodaļas Koordinācijas centrs un šobrīd atrodas Filiāle.

Mājaslapa

Mājaslapas adrese:

www.liepajasmuzejs.lv

Izveides (un pārveides) gads:

2018

Kas aktualizē informāciju:

Katru nedēļu

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Krievu valoda
Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

19A4

Akreditācijas datums:

06.11.2018

Muzejs akreditēts līdz:

05.11.2023

Muzeja šifrs:

LMON

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Liepājas muzejs

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 18:00
Svētdiena 10:00 18:00
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Vēsturiskās ekspozīcijas un izstādes
2 Starptautiskās akcijas "Muzeju nakts" pasākumi
3 Skolēnu ekskursija ekspozīcijā "Liepājas okupāciju režīmos"
4 Muzeja rīkotie nacionāli patriotiskie pasākumu 1991. gada janvāra barikāžu piemiņas pasākums, Oskara Kalpaka piemiņas pasākums, komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākums 25. martā, 4. maija Latvijas neatkarības deklarācijas atjaunošanas dienas pasākums, 14. jūnija komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākums.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Izglītojošie pasākumi Muzejpedagoģijas nodarbība muzeja telpās latviešu valodā līdz 25 cilv.15,00 Muzejpedagoģijas nodarbība muzeja telpās svešvalodā līdz 25 cilv.17,00 Muzejpedagoģijas nodarbība ārpus muzeja telpām latviešu valodā iīdz 25 cilv.20,00 Muzejpedagoģijas nodarbība ārpus muzeja telpām svešvalodā līdz 25 cilv.25,00
2 Telpu noma Izstāžu zāle K.Ukstina ielā 7/9 izstādei 20,00

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

1. Komplektēt un uzturēt Filiāles krājumu atbilstoši tās misijai. 2. Nodrošināt Filiāles krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamību. 3. Pētīt okupāciju laika un Atmodas laika notikumus Liepājā un tās apkārtnē, vākt un apkopot represēto cilvēku un citu aculiecinieku atmiņu stāstus, vākt un dokumentēt tā laika priekšmetus u.c. 4. Organizēt dažādus tematiskos pasākumus un lekcijas par okupāciju un Atmodas laika vēsturi, vēstures un mākslas izstādes, tikšanās ar laikabiedriem un ievērojamām personībām u.c. 5. Turpināt sadarbību ar nacionāli patriotiskajām organizācijām: Liepājas politiski represēto klubu, “Daugavas Vanagi Latvijā” Liepājas nodaļu, Latvijas Nacionālo partizānu apvienības Liepājas nodaļu, Latvijas Rezerves virsnieku Liepājas nodaļu, Latviešu Strēlnieku apvienības Liepājas nodaļu, Liepājas Optimistu pulku un koordinēt kopējo darbu nosprausto mērķu sasniegšanai. 6. Kopdarbībā ar Liepājas pilsētas un apkārtnes nacionāli patriotiskajām organizācijām rīkot Latvijas Brīvību cīņu varoņu un komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākumus gan Filiālē, gan ārpus tās telpām. 7. Saskaņā ar Liepājas muzeja stratēģiju uzturēt māju, kurā no 1989. gada darbojās Latvijas Tautas frontes Liepājas nodaļas Koordinācijas centrs un šobrīd atrodas Filiāle. Filiāle savu mērķu īstenošanai veic šādas funkcijas: 1. Filiāles krājuma uzskaite, saglabāšana, papildināšana un izmantošana notiek saskaņā ar LR MK Noteikumiem par Nacionālo muzeju krājumu. 2. Komplektē, zinātniski apstrādā, popularizē un glabā materiālus, kas atspoguļo okupāciju laiku un Latvijas Tautas frontes Liepājas nodaļas darbību. Krājuma priekšmetu uzskaite notiek Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā. 3. Izstrādā un veido Filiāles pastāvīgās ekspozīcijas, stacionārās un ceļojošās izstādes. 4. Organizē un vada pārskata un tematiskās ekskursijas, pārrunas, lekcijas un citus sabiedrību izglītojošus pasākumus.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Liepājas muzeja nolikums 16.08.2018 36
2. Noteikumi par krājumu Liepājas muzeja krājuma noteikumi 14.06.2018
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Kārtība par muzeja rīcību Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 11.08.2014
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi 04.08.2014
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drošības instrukcijas personālam 26.11.2018
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Liepājas muzeja filiāles "Liepāja okupāciju režīmos" nolikums 16.08.2018

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2019.gada beigās:

5290

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

2059

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

428

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

303

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 428 303

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

4906

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

1138

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

428

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

303

Krājums: izmantošana

2019.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

1503

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

1423

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

1381

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Pirmais padomju okupācijas gads un padomju perioda politiskās represijas 207 191
2 Liepāja Otrā pasaules kara gados 116 102
3 Liepāja un novads atkārtotās okupācijas gados 1945-1949 10 10
4 Trešā atmodas, LTF Liepājas nodaļas darbība 547 535
5 Liepāja klausās radio. Radio būve Liepājā pirms pirmā pasaules kara 35 35
6 Jānis Lādītis, fotogrāfijas vēsture 503 503
7 Priekšmeti ekspozīcijas "Liepāja okupāciju režīmos" papildināšanai 5 5

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

147

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

122

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Aizliegtie Ziemassvētki 70 69
2 Otrā pasaules kara laika mode. 1938-1945 65 50
3 Tauru skaņās kad viļņpjas gaiss. Ieskats Liepājas kara orķestru vēsturē. 12 3

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

0

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 2 15 17
Digitālo attēlu izgatavošanai 2 7 9

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2019.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 1 1
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

3

no tiem realizēti:

3

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Anna Norvele Vācu okupācijas varas (1941-1944) attieksme pret garīgi slimajiem. Liepājas psihiatriskās un nervu nodaļas piemērs. 01.03.2018 01.03.2019 Zin. rakstu krājumam Darbs turpinās
2 Anna Norvele Ebreju glābēji un holokaustā izdzīvojušie ebreji Liepājā. 1941-1945. 02.01.2018 09.07.2019 Izstādes plāns Darbs turpinās
3 Sandra Šēniņa Ieskats Liepājas kara orķestru vēsturē. Tauru skaņās kad viļņojas gaiss 05.05.2019 01.06.2019 Izstādes plāns
4 Darba grupa Otrā pasaules kara mode. 1938-1945 05.05.2019 05.06.2019 Izstādes plāns
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Anna Norvele Vācu okupācijas varas (1941-1944) attieksme pret garīgi slimajiem. Liepājas psihiatriskās un nervu nodaļas piemērs. Jauno vēsturnieku 4.zinātnisko lasījumu rakstu krājums
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Anna Norvele Ebreju glābēji un holokaustā izdzīvojušie ebreji Liepājā. 1941-1945.
2 Sandra Šēniņa Ieskats Liepājas kara orķestru vēsturē. Tauru skaņās kad viļņojas gaiss
3 Darba grupa Otrā pasaules kara mode. 1938-1945

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2019.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 9346
Individuālie 6573
Apmeklētāji grupās 2773
Skolēni grupās 2413
Ārzemnieki grupās 62
Pārējie grupās 298
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

7200

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

275

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2253

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

53

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

25

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

10

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

223

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

16

tai skaitā muzejā:

13

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Maruta Eistere, Anna Paula Gruzdiņa 2.pasaules karš un mode 2019 10 223 Skolēni
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 1991.gada janvāra barikāžu atceres pasākums 20.01.2019 Filiāle, pagalms 1 229 barikāžu dalībnieki, nac. patr. org. pārstāvji, skolu jaunatne
2 Filiāles un Liepājas politiski represēto kluba sadarbības gada pārskata sapulce 25.01.2019 Filiāle 1 72 Filiāles darbinieki, kluba biedri
3 O.Kalpakam veltīts piemiņas pasākums Ziemeļu kapos 06.03.2019 Ziemeļu kapi 1 311 Nac.patr.org. pārstāvji, Bruņoto spēku pārstāvji, skolēni
4 Ceļojošās izstādes atklāšana un stāstījums par romu holokaustu Latvijā (1941.-1945.) 07.03.2019 Filiāle 1 41 skolēni, citi interesenti
5 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums un skolēnu sagatavotais koncerts 25.03.2019 Filiāle 1 79 represētie, skolēni
6 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums Torē 25.03.2019 Tores stacija 1 250 represētie, skolēni
7 Sarīkojums "Liepājas Optimistu pulka vēsturisks apskats "Dievs. Daba.Darbs"" 29.03.2019 Filiāle 1 51 biedrības biedri, skolēni, interesenti
8 Muzeju nakts 18.05.2019 Filiāle 1 1624 visi interesenti
9 Svinīga skolēnu rokdarbu izstādes uzvarētāju apbalvošana 30.05.2019 Filiāle 1 29 skolēni, pieaugušie
10 Jūras spēku bigbenda koncerts un izstāde "Tauru skaņās kad viļņojas gaiss" 05.06.2019 Filiāle 1 46 pieaugušie, skolēni
11 1941. gada 14. jūnija komunistiskā genocīda piemiņas pasākums 14.06.2019 Centrālkapi 1 110 represētie, nac.patr.org.pārstāvji, jaunsargi
12 Svinīga 1991.gada janvāra barikāžu dalībnieku apliecību izsniegšana 08.07.2019 Filiāle 1 150 barikāžu dalībnieki
13 Svinīga 1991.gada janvāra barikāžu dalībnieku apliecību izsniegšana 09.07.2019 Filiāle 1 110 barikāžu dalībnieki
14 Tikšanās ar modes vēsturnieku Aleksandru Vasiļjevu 24.07.2019 Filiāle 1 76 pieaugušie, skolēni
15 Zandas Gūtmanes grāmatas "Totalitārisma traumu izpausmes Baltijas prozā" atvēršanas svētki 25.10.2019 Filiāle 1 77 pieaugušie, studenti
16 Akcija veltīta Aleksandra Vasiļjeva 61.dzimšanas dienā 08.12.2019 Filiāle 1 254 pieaugušie, skolēni

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2019.gadā:

8

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

7

Tai skaitā no muzeja krājuma:

5

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

6

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Liepājas muzeja filiāle "Liepāja okupāciju režīmos" K.Ukstiņa iela 7/9, Liepāja, LV-3401 Pašvaldības īpašums 19.gs. beigas
Teritorijas kopējā platība (m2):

500

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
K.Ukstiņa iela 7/9, Liepāja

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

500

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 295
Krājuma telpas 20
Pārējās telpas 185
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: