"Liepāja okupāciju režīmos"

Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs

Adrese:

Klāva Ukstiņa iela 7/9, Liepāja, LV-3401

Vadītājs/ direktors:

Sandra Šēniņa

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Filiāles vadītāja Sandra Šēniņa 63420274 27048864 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

2018

Sākums:

Liepājas muzeja ekspozīcija “Liepāja okupāciju režīmos” atklāta 2001. gada 21. janvārī, bet muzeja filiāles statusu ieguva 2018. gada 16. augustā ar Liepājas domes lēmumu "Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas muzejs" nolikums Tās misija ir uzturēt dzīvu tautas kolektīvo vēsturisko atmiņu, lai stiprinātu tās nacionālo pašapziņu, kas ir valstiskuma ideoloģiskais un emocionālais pamats, skaidrot valstiskuma zaudēšanas un okupācijas periodu vēstures jautājumus. Ekspozīcija atrodas namā, kas Atmodas laikā bija Latvijas Tautas frontes Liepājas nodaļas mītne.

Misija:

Liepājas muzeja filiāle “Liepāja okupāciju režīmos” ( turpmāk – Filiāle) ir sabiedrībai pieejama, izglītojoša un pētnieciska institūcija, kura vāc, glabā, pēta un popularizē sabiedrībā Latvijas, Liepājas un tās apkārtnes, okupāciju (1940-1990) un Trešās Atmodas raksturojošās materiālās un nemateriālās kultūras vērtības. Filiāles misija ir uzturēt dzīvu tautas kolektīvo vēsturisko atmiņu, lai stiprinātu tās nacionālo pašapziņu, kas ir valstiskuma ideoloģiskais un emocionālais pamats, skaidrot valstiskuma zaudēšanas un okupāciju režīmu sekas, kā arī vēstīt par Trešās Atmodas laika un Latvijas Tautas frontes Liepājas nodaļas nozīmi Latvijas Republikas valstiskuma un neatkarības atgūšanā.

Darbība:

1. Komplektēt un uzturēt Filiāles krājumu atbilstoši tās misijai. 2. Nodrošināt Filiāles krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamību. 3. Pētīt okupāciju laika un Atmodas laika notikumus Liepājā un tās apkārtnē, vākt un apkopot represēto cilvēku un citu aculiecinieku atmiņu stāstus, vākt un dokumentēt tā laika priekšmetus u.c. 4. Organizēt dažādus tematiskos pasākumus un lekcijas par okupāciju un Atmodas laika vēsturi, vēstures un mākslas izstādes, tikšanās ar laikabiedriem un ievērojamām personībām u.c. 5. Turpināt sadarbību ar nacionāli patriotiskajām organizācijām: Liepājas politiski represēto klubu, “Daugavas Vanagi Latvijā” Liepājas nodaļu, Latvijas Nacionālo partizānu apvienības Liepājas nodaļu, Latvijas Rezerves virsnieku Liepājas nodaļu, Latviešu Strēlnieku apvienības Liepājas nodaļu, Liepājas Optimistu pulku un koordinēt kopējo darbu nosprausto mērķu sasniegšanai. 6. Kopdarbībā ar Liepājas pilsētas un apkārtnes nacionāli patriotiskajām organizācijām rīkot Latvijas Brīvību cīņu varoņu un komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākumus gan Filiālē, gan ārpus tās telpām. 7. Saskaņā ar Liepājas muzeja stratēģiju uzturēt māju, kurā no 1989. gada darbojās Latvijas Tautas frontes Liepājas nodaļas Koordinācijas centrs un šobrīd atrodas Filiāle.

Mājaslapa

Mājaslapas adrese:

Liepājas muzejs

Izveides (un pārveides) gads:

2018

Kas aktualizē informāciju:

Katru nedēļu

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Krievu valoda
Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

19A4

Akreditācijas datums:

06.11.2018

Muzejs akreditēts līdz:

05.11.2023

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība:

Liepājas Muzejs

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 18:00
Svētdiena 10:00 18:00
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Vēsturiskā ekspozīcija un izstādes
2. Skolēnu ekskursija ekspozīcijā "Liepājas okupāciju režīmos"
3. Muzeja rīkotie nacionāli patriotiskie pasākumi 1991. gada janvāra barikāžu piemiņas pasākums, Oskara Kalpaka piemiņas pasākums, komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākums 25. martā, 4. maija Latvijas neatkarības deklarācijas atjaunošanas dienas pasākums, 14. jūnija komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākums.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Izglītojošie pasākumi

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

1. Komplektēt un uzturēt Filiāles krājumu atbilstoši tās misijai. 2. Nodrošināt Filiāles krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamību. 3. Pētīt okupāciju laika un Atmodas laika notikumus Liepājā un tās apkārtnē, vākt un apkopot represēto cilvēku un citu aculiecinieku atmiņu stāstus, vākt un dokumentēt tā laika priekšmetus u.c. 4. Organizēt dažādus tematiskos pasākumus un lekcijas par okupāciju un Atmodas laika vēsturi, vēstures un mākslas izstādes, tikšanās ar laikabiedriem un ievērojamām personībām u.c. 5. Turpināt sadarbību ar nacionāli patriotiskajām organizācijām: Liepājas politiski represēto klubu, “Daugavas Vanagi Latvijā” Liepājas nodaļu, Latvijas Nacionālo partizānu apvienības Liepājas nodaļu, Latvijas Rezerves virsnieku Liepājas nodaļu, Latviešu Strēlnieku apvienības Liepājas nodaļu, Liepājas Optimistu pulku un koordinēt kopējo darbu nosprausto mērķu sasniegšanai. 6. Kopdarbībā ar Liepājas pilsētas un apkārtnes nacionāli patriotiskajām organizācijām rīkot Latvijas Brīvību cīņu varoņu un komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākumus gan Filiālē, gan ārpus tās telpām. 7. Saskaņā ar Liepājas muzeja stratēģiju uzturēt māju, kurā no 1989. gada darbojās Latvijas Tautas frontes Liepājas nodaļas Koordinācijas centrs un šobrīd atrodas Filiāle. Filiāle savu mērķu īstenošanai veic šādas funkcijas: 1. Filiāles krājuma uzskaite, saglabāšana, papildināšana un izmantošana notiek saskaņā ar LR MK Noteikumiem par Nacionālo muzeju krājumu. 2. Komplektē, zinātniski apstrādā, popularizē un glabā materiālus, kas atspoguļo okupāciju laiku un Latvijas Tautas frontes Liepājas nodaļas darbību. Krājuma priekšmetu uzskaite notiek Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā. 3. Izstrādā un veido Filiāles pastāvīgās ekspozīcijas, stacionārās un ceļojošās izstādes. 4. Organizē un vada pārskata un tematiskās ekskursijas, pārrunas, lekcijas un citus sabiedrību izglītojošus pasākumus.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Liepājas muzeja nolikums 16.08.2018 36
2. Noteikumi par krājumu Liepājas muzeja krājuma noteikumi 14.06.2018
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Kārtība par muzeja rīcību Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 11.08.2014
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības u.c. noteikumi 04.08.2014
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drošības instrukscijas personālam 26.11.2018
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Liepājas muzeja filiāles "Liepāja okupāciju režīmos" nolikums 16.08.2018

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2020.gada beigās:

5633

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

2362

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

343

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

303

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 343 303

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

723

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

1481

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

343

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

303

Krājums: izmantošana

2020.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

631

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

547

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

535

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Trešā Atmoda, LTF Liepājas nodaļas darbība 547 535

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

112

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

96

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Otrā pasaules kara laika mode. 1938-1945 65 50
2 Dzīvesstāsti sarkanā terora ēnā 47 46

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

0

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 85 119 204
Digitālo attēlu izgatavošanai 116 53 169

Muzeja pētnieciskais darbs

Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

2

no tiem realizēti:

2

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

1

no tām uzsāktas īstenot:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Sintija Krūmiņa 1941. gada 14. jūnija Liepājas un tās apkārtnes deportēto personu dzīves gājuma izpēte 03.01.2020 03.01.2022 Izveidot jaunu digitālo ekspozīciju darbs turpinās
2 Darba grupa Dzīvesstāsti sarkanā terora ēnā 03.01.2020 06.03.2020 izstādes plāns pabeigts
3 Sintija Krūmiņa, Antra Brakše Dzintars tuvplānā 18.06.2020 29.07.2020 Izstādes plāns pabeigts
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Darba grupa Dzīvesstāsti sarkanā terora ēnā 41
2 Sintija Krūmiņa, Antra Brakše Dzintars tuvplānā 5
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Anna Paula Gruzdiņa Muzejpedogoģija "Dzintars tuvplānā" Veicināt skolēnu izpratni par dzintaru, tā īpatnībām un tā izmantojamību rotu darināšanā. Paplašināt skolēnu redzeloku un izglītot skolēnus informācijas iegūšanai muzeja vidē. 4

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2020.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 4652
Individuālie 3833
Apmeklētāji grupās 819
Skolēni grupās 540
Ārzemnieki grupās 29
Pārējie grupās 250
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

4652

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

167

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1336

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

64

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

4

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

21

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

444

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

12

tai skaitā muzejā:

6

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Maruta Eistere, Anna Paula Gruzdiņa 2.pasaules karš un mode 2019 20 419 skolēni
2 Anna Paula Gruzdiņa "Dzintars tuvplānā" 2020 1 25 skolēni, vecāki
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 1991. gada janvāra barikāžu atceres pasākums "Vienotības un karogu diena" un skolēnu interaktīvā spēle par barikādēm Liepājas pilsētvidē 20.01.2020 filiāles pagalms, Liepājas pilsēta 2 1115 skolēni, barikāžu dalībnieki, NBS karavīri, nacionāli patriotisko organizāciju biedri, visi interesenti
2 Pulkvedim Oskaram Kalpakam veltīts piemiņas pasākums 06.03.2020 Ziemeļu kapsēta 1 362 jskolēni, jaunsargi, NBS karavīri, nacionāli patriotisko organizāciju pārstāvji, visi interesenti
3 1949. gada 25. marta komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums Centrālkapos Liepājā un Tores stacijā. Individuāli. 25.03.2020 Centrālkapi, Tore 2 15 represētie, nacionāli patriotisko organizāciju pārstāvji, Liepājas domes un muzeja pārstāvji
4 1941. gada 14. jūnija komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums Centrālkapos 14.06.2020 Centrālkapi 1 50 represētie, NBS, nacionāli patriotisko organizāciju pārstāvji u.c.
5 Ērika Vilsona monoizrāde "Mana Magadana" un izstādes "Dzīvesstāsti sarkanā terora ēnā" atklāšanas pasākums 18.06.2020 filiāles pagalms 2 85 represētie, nacionāli patriotisko organizāciju pārstāvji, visi interesenti
6 Tikšanās ar režisori Dzintru Geku un fonda "Sibīrijas bērni" radošo komandu, filmu demonstrēšana un grāmatas "Šalom, Sibīrija!" atvēršana 20.08.2020 filiāles pagalma 2 123 represētie, Liepājas ebreju biedrība, nacionāli patriotisko organizāciju pārstāvji, skolēni visi interesenti
7 Dzintara dienas svētki. Tikšanās ar zīmola "Noķerts Liepājā" veidotāju Ilzi Vainovsku un krājuma izstāde " Dzintars tuvplānā" 04.09.2020 izstāžu zāle 1 33 interesenti
8 Piemiņas brīdis izcilajam fotogrāfam, fotolietu kolekcionāram viņa Jānim Lādītim viņa 90 gadu jubilejā 26.10.2020 Centrālkapi 1 21 Fotast biedri, Liepājas Optimistu pulks un citi atbalstītāji

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Var iebraukt ar ratiņkrēslu un skatīt 1. stāva ekspozīciju un izstādes Pēc ēkas rekonstrukcijas paradzēts lifts. Iespējams, rekonstrukcija varētu sākties 2021. gada vasarā.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2020.gadā:

3

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

2

Tai skaitā no muzeja krājuma:

2

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

1

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

1

Pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Trešā Atmoda, LTF Liepājas nodaļas darbība Liepājas muzejs

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Liepājas muzeja filiāle "Liepāja okupāciju režīmos" K.Ukstiņa iela 7/9, Liepāja, LV-3401 Pašvaldības īpašums 19.gs. beigas
Teritorijas kopējā platība (m2):

500

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
K.Ukstiņa iela 7/9, Liepāja

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

500

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 295
Krājuma telpas 20
Pārējās telpas 185
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: