"Liepāja okupāciju režīmos"

Kontaktinformācija

Adrese:

Klāva Ukstiņa iela 7/9, Liepāja, LV-3401

Vadītājs/ direktors:

Sandra Šēniņa

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
filiāles vadītāja Sandra Šēniņa 27048864 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

2018

Sākums:

Liepājas muzeja ekspozīcija “Liepāja okupāciju režīmos” atklāta 2001. gada 21. janvārī, bet muzeja filiāles statusu ieguva 2018. gada 16. augustā ar Liepājas domes lēmumu "Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas muzejs" nolikums Tās misija ir uzturēt dzīvu tautas kolektīvo vēsturisko atmiņu, lai stiprinātu tās nacionālo pašapziņu, kas ir valstiskuma ideoloģiskais un emocionālais pamats, skaidrot valstiskuma zaudēšanas un okupācijas periodu vēstures jautājumus. Ekspozīcija atrodas namā, kas Atmodas laikā bija Latvijas Tautas frontes Liepājas nodaļas mītne.

Misija:

Liepājas muzeja filiāle “Liepāja okupāciju režīmos” ( turpmāk – Filiāle) ir sabiedrībai pieejama, izglītojoša un pētnieciska institūcija, kura vāc, glabā, pēta un popularizē sabiedrībā Latvijas, Liepājas un tās apkārtnes, okupāciju (1940-1990) un Trešās Atmodas raksturojošās materiālās un nemateriālās kultūras vērtības. Filiāles misija ir uzturēt dzīvu tautas kolektīvo vēsturisko atmiņu, lai stiprinātu tās nacionālo pašapziņu, kas ir valstiskuma ideoloģiskais un emocionālais pamats, skaidrot valstiskuma zaudēšanas un okupāciju režīmu sekas, kā arī vēstīt par Trešās Atmodas laika un Latvijas Tautas frontes Liepājas nodaļas nozīmi Latvijas Republikas valstiskuma un neatkarības atgūšanā.

Darbība:

1. Komplektēt un uzturēt Filiāles krājumu atbilstoši tās misijai. 2. Nodrošināt Filiāles krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamību. 3. Pētīt okupāciju laika un Atmodas laika notikumus Liepājā un tās apkārtnē, vākt un apkopot represēto cilvēku un citu aculiecinieku atmiņu stāstus, vākt un dokumentēt tā laika priekšmetus u.c. 4. Organizēt dažādus tematiskos pasākumus un lekcijas par okupāciju un Atmodas laika vēsturi, vēstures un mākslas izstādes, tikšanās ar laikabiedriem un ievērojamām personībām u.c. 5. Turpināt sadarbību ar nacionāli patriotiskajām organizācijām: Liepājas politiski represēto klubu, “Daugavas Vanagi Latvijā” Liepājas nodaļu, Latvijas Nacionālo partizānu apvienības Liepājas nodaļu, Latvijas Rezerves virsnieku Liepājas nodaļu, Latviešu Strēlnieku apvienības Liepājas nodaļu, Liepājas Optimistu pulku un koordinēt kopējo darbu nosprausto mērķu sasniegšanai. 6. Kopdarbībā ar Liepājas pilsētas un apkārtnes nacionāli patriotiskajām organizācijām rīkot Latvijas Brīvību cīņu varoņu un komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākumus gan Filiālē, gan ārpus tās telpām. 7. Saskaņā ar Liepājas muzeja stratēģiju uzturēt māju, kurā no 1989. gada darbojās Latvijas Tautas frontes Liepājas nodaļas Koordinācijas centrs un šobrīd atrodas Filiāle.

Mājaslapa

Mājaslapas adrese:

www.liepajasmuzejs.lv

Kas aktualizē informāciju:

LM Sabiedrisko attiecību speciāliste

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

19A4

Akreditācijas datums:

06.11.2018

Muzejs akreditēts līdz:

05.11.2023

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība:

Liepājas Muzejs

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 18:00
Svētdiena 10:00 18:00
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Filiāles rīkotie nacionāli patriotiskie pasākumi. 1991. gada janvāra barikāžu piemiņas pasākums, Oskara Kalpaka piemiņas pasākums, komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākums 25. martā, 4. maija Latvijas neatkarības deklarācijas atjaunošanas dienas pasākums, 14. jūnija komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākums. Bez ierobežojumiem
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Izstādes apmeklējums Bez ierobežojumiem
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
www.liepajasmuzejs.lv

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

1. Komplektēt un uzturēt Filiāles krājumu atbilstoši tās misijai. 2. Nodrošināt Filiāles krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamību. 3. Pētīt okupāciju laika un Atmodas laika notikumus Liepājā un tās apkārtnē, vākt un apkopot represēto cilvēku un citu aculiecinieku atmiņu stāstus, vākt un dokumentēt tā laika priekšmetus u.c. 4. Organizēt dažādus tematiskos pasākumus un lekcijas par okupāciju un Atmodas laika vēsturi, vēstures un mākslas izstādes, tikšanās ar laikabiedriem un ievērojamām personībām u.c. 5. Turpināt sadarbību ar nacionāli patriotiskajām organizācijām: Liepājas politiski represēto klubu, “Daugavas Vanagi Latvijā” Liepājas nodaļu, Latvijas Nacionālo partizānu apvienības Liepājas nodaļu, Latvijas Rezerves virsnieku Liepājas nodaļu, Latviešu Strēlnieku apvienības Liepājas nodaļu, Liepājas Optimistu pulku un koordinēt kopējo darbu nosprausto mērķu sasniegšanai. 6. Kopdarbībā ar Liepājas pilsētas un apkārtnes nacionāli patriotiskajām organizācijām rīkot Latvijas Brīvību cīņu varoņu un komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākumus gan Filiālē, gan ārpus tās telpām. 7. Saskaņā ar Liepājas muzeja stratēģiju uzturēt māju, kurā no 1989. gada darbojās Latvijas Tautas frontes Liepājas nodaļas Koordinācijas centrs un šobrīd atrodas Filiāle. Filiāle savu mērķu īstenošanai veic šādas funkcijas: 1. Filiāles krājuma uzskaite, saglabāšana, papildināšana un izmantošana notiek saskaņā ar LR MK Noteikumiem par Nacionālo muzeju krājumu. 2. Komplektē, zinātniski apstrādā, popularizē un glabā materiālus, kas atspoguļo okupāciju laiku un Latvijas Tautas frontes Liepājas nodaļas darbību. Krājuma priekšmetu uzskaite notiek Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā. 3. Izstrādā un veido Filiāles pastāvīgās ekspozīcijas, stacionārās un ceļojošās izstādes. 4. Organizē un vada pārskata un tematiskās ekskursijas, pārrunas, lekcijas un citus sabiedrību izglītojošus pasākumus.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Liepājas muzeja nolikums 16.08.2018 36
2. Noteikumi par krājumu Liepājas muzeja krājuma noteikumi 28.04.2023
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Kārtība par muzeja rīcību Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 11.08.2014
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības u.c. noteikumi 09.12.2019
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drošības instrukscijas personālam 15.09.2023
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Liepājas muzeja filiāles "Liepāja okupāciju režīmos" nolikums 16.08.2018

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2023.gada beigās:

6645

t. sk. pamatkrājuma vienību skaits:

3089

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

277

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

186

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 239 154
6. Citi iegūšanas veidi 38 32

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

1

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Priekšmets restaurācija 1

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

2493

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

277

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

186

Krājums: izmantošana

2023.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

0

t. sk. izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

0

t. sk. izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

t. sk. kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

0

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 150 90 240
Digitālo attēlu izgatavošanai 60 38 98

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2023.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 437
Individuālie 437
T. sk. bezmaksas apmeklējumu skaits:

412

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

21

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

166

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

4

Papildu informācija:

Saistībā ar Liepājas muzeja filiāles "Liepāja okupāciju režīmos" ēkas rekonstrukciju filiāle atvērta apmeklētājiem no 2023. gada 1. decembra

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

0

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – norišu skaits:

0

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – dalībnieku skaits:

0

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – norišu skaits:

0

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – dalībnieku skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

12

t. sk. muzejā:

3

Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 1991. gada janvāra barikāžu atceres pasākums 20.01.2023 Liepājas muzejs 4 165 Barikāžu dalībnieki, citi interesenti
2 Pulkvedim O.Kalpakam veltīts pasākums 06.03.2023 Liepājas Ziemeļu kapi 1 120 Jaunsargi, nacionāli patriotisko organizāciju pārstāvji, NBS pārstāvji, citi interesenti
3 Piemiņas brīdis un ziedu nolikšanas leģionāru atceres dienā pie piemiņas akmens 16.03.2023 Liepājas Centrālkapi 1 35 Nacionāli patriotisko organizāciju pārstāvji, citi interesenti
4 Nacionālās pretošanās kustības dienas aceres pasākums pie Īles bunkura sadarbībā ar Latvijas Nacionālo partizānu apvienību 17.03.2023 Īles bunkurs 1 550 Zemessargi, jaunsargi, skolēni, nacionāli patriotisko organizācij pārstāvji, citi intereseni
5 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums Liepājas muzejā, Liepājas centrālkapos, Tores stacijā 25.03.2023 Liepājas muzejs 3 192 Politiski represētie, skolēni, nacionāli patriotiskās organizācijas
6 1941. gada 14. jūnija komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums Centrālkapos 14.06.2023 Liepājas Centrālkapi 1 120 Represētie, jaunsargi, NBS karavīri, nacionāli patriotisko organizāciju pārstāvji, skolēni, citi interesenti
7 Represēto piemiņai veltīts koncerts "Latviju mīlot" 14.06.2023 Liepājas muzejs 1 52 Represētie, skolēni, citi interesenti
8 Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas brīdis un ziedu nolikšana Šķēdes memoriālā 04.07.203 Šķēde 1 24 Nacionāli patriotisko organizāciju pārstāvji
9 Sadarbības partneru - nacionāli patriotisko organizāciju dalībnieku Ziemassvētku pasākums 18.12.2022 filiāle 1 19 Nacionāli patriotisko organizāciju dalībnieki
10 Sadarbības partneru - nacionāli patriotisko organizāciju dalībnieku Ziemassvētku pasākums 21.12.2023 filiāle 1 47
11 Mācību ekskursija pa Ziemassvētku kauju norises vietām sadarbībā ar Latviešu strēlnieku apvienību 07.01.2023 Kauju vietas/Ložmetējkalns 1 25 skolēni, skolotāji, LSA biedri, filiāles darbinieki
12 Dzintras Gekas grāmatas "Mātes Sibīrijā" prezentācija un tikšanas ar fonda "Sibīrijas bērni" radošo komandu 28.04.2023 Liepājas muzejs 1 67 represētie, skolēni, citi interesenti
13 Tematisks pasākums "Represēto stāsti" 20.03.2023 Liepājas muzejs 1 35 represētie, skolēni
14 Mācību pārgājiens gar Bārtas upi par 2. pasaules kara cīņu vietām sadarbībā ar Latviešu strēlnieku apvienību 13.05.2023 Dienvidkurzemes novads 1 45 skolēni, LSA biedri, filiāles darbinieki
15 Izstādes - Solomons Geršovs "Māksla gulagā. Vorkuta." atklāšana un lekcija par mākslinieku 01.12.2023 filiāle 1 60 represētie, skolēni, citi interesenti

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti:
Piemērota vide Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir pacēlājs, lifts Ir pacēlājs, lifts
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Aptauja -anketa "Kādai jābūt jaunajai filiāles ekspozīcijai". Jaunās ekspozīcijas darba grupas tikšanās ar mērķauditoriju, satura apgūšana un potenciālā satura un objektu precizēšana

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2023.gadā:

1

t. sk. atklātas pārskata periodā:

1

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

t. sk. atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

0

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Liepājas muzeja filiāle "Liepāja okupāciju režīmos" K.Ukstiņa iela 7/9, Liepāja, LV-3401 Pašvaldības īpašums 19.gs. beigas
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
K.Ukstiņa iela 7/9, Liepāja

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

500

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 295
Krājuma telpas 20
Pārējās telpas 185
Telpās ir iespējamas norises:

Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas