Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs
Muzeji >> Reģionālais muzejs (daudzpusīgi raksturo kādu noteiktu teritoriju)

Adrese:

Pils iela 5, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301

Vadītājs/ direktors:

Eduards Dambergs

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītājs Eduards Dambergs 27025463 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

1935

Sākums:

Pirmā izstāde ar muzejisku nozīmi Kuldīgā tika organizēta 1899. gada pavasarī rātsnama zālē Baznīcas ielā. Izstādes sarīkošanai tika izveidota speciāla komiteja, kura vērsās pie Kuldīgas un apkārtnes iedzīvotājiem ar lūgumu deponēt izstādīšanai priekšmetus no viņu īpašuma. Bija skatāmi vēsturiski eksponāti (dažādi ieroči, mājturības priekšmeti, drukas darbi un manuskripti), mākslas darbi, piemiņas lietas no skolām un universitātēm, heraldika, zīmogi un zīmoggredzeni, monētas, medaļas, ordeņi un citi retumi. Pirmās brīvvalsts laikā Latvijā lielu uzmanību pievērsa kultūrvēsturiskajam mantojumam, tika veidoti jauni valsts un pašvaldības muzeji, īstenojot oficiāli noteikto politiku arheoloģisko, etnogrāfisko un vēsturisko materiālu vākšanā. 1935. gada 10. oktobrī pilsētas valde pieņēma lēmumu par muzeja dibināšanu Kuldīgā. Muzeja vajadzībām tiek ierādītas četras telpas O.Kalpaka ielā 1 (tagad Liepājas ielā 37). 1937. gada 11. aprīlī muzejs tiek iesvētīts un oficiāli atklāts. Ilgus gadus tas funkcionē kā vērtīgu priekšmetu glabātuve, kurā priekšmeti tika sadalīti pa kolekcijām un pieejami apskatei, tomēr nekāda izpēte nenotika. 1940. gada pavasarī tika piešķirtas telpas Pils ielā 5. Šajā pašā gadā darbā pieņemts pirmais algotais darbinieks – muzeja pārzinis Fricis Spinga.

Misija:

Kuldīgas novada muzeja misija ir nemateriālā un materiālā cilvēces un vides mantojuma, kas raksturo Kuldīgas novadu no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām Latvijas un pasaules kontekstā, uzkrāšana, saglabāšana, pētīšana, popularizēšana un eksponēšana. Kuldīgas novada muzejs ir vienīgais muzejs Latvijā un pasaulē, kurā vienkopus ir pieejamas liecības, kas ataino Kuldīgas pilsētu un tās apkārtni kā unikālu kultūrvēstures telpu, īpaši akcentējot vecpilsētu ar tās daudzpusīgo arhitektūru un krāšņo kultūrainavu. Kuldīgas novada muzejs ir nozīmīga pētniecības iestāde Viduskurzemes reģionā. Muzejs piedāvā pētījumus, ekspozīcijas, izstādes un pasākumus, kuru rezultātā iespējami plašākas sabiedrības grupas iepazīst Kuldīgas novada daudzveidīgo mantojumu. Muzejs rosina novada cilvēkos vēlmi apzināties savas vērtības, audzina patriotismu un veido piederības sajūtu Kuldīgas novadam un Latvijai. Muzejs veicina izpratni par Latvijas kultūrvēsturi un tradīcijām – to saglabāšanu, uzturēšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm, sekmējot sabiedrības izglītošanu un attīstību.

Darbība:

Kuldīgas novada pašvaldības iestāde „Kuldīgas novada muzejs” ir Kuldīgas novada Domes izveidota un pārraudzībā esoša publiski pieejama bezpeļņas pašvaldības iestāde, kura darbojas saskaņā ar Muzeju likumu, Noteikumiem par Nacionālo muzeju krājumu un pašvaldības saistošajiem noteikumiem, pašvaldības nolikumam un iestādes nolikumam. Iestāde ir sabiedrībai pieejama izglītojoša un pētniecības institūcija, kuras mērķis ir iegūt, saglabāt, dokumentēt, pētīt un popularizēt materiālo un nemateriālo cilvēces un vides mantojumu, kas raksturo Kuldīgas novadu no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām Latvijas un pasaules kontekstā. Muzejs ir izvietots Valsts aizsargājamā kultūras piemineklī Nr. 8544. KNM darbības pamats ir Kuldīgas novada Domes apstiprināts nolikums (21.12.2017. Prot. Nr.16). KNM, veiksmīgi izejot akreditācijas procesu, ieguvis valsts atzīta muzeja statusu.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Sākumlapā ievietota informācija par aktualitātēm (pasākumiem, izstādēm, aktuālajiem notikumiem muzejā. Kontaktu sadaļā atrodama muzeja darbinieku kontaktinformācija. Galerijā publicētas fotogrāfijas un video no jaunākajiem pasākumiem muzejā, norādot pasākuma datumu. Sadaļā "Par mums" atrodama vispārīga informācija par muzeju. Pamatekspozīcijas sadaļā pieejama informācija par Kuldīgas novada muzeja pamatekspozīciju.

Izveides (un pārveides) gads:

2014
2017

Kas aktualizē informāciju:

Sabiedrisko attiecību speciālists

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Krievu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi
Atrašanās vieta

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

49457

Informācija citās internetvietnēs:
Internetvietnes nosaukums/adrese Cik bieži atjauno informāciju
Kuldīgas novada muzejs Facebook 5 reizes nedēļā
Kuldīgas novada muzejs Draugiem.lv 1 reizi nedēļā
Kuldīgas novada muzejs Twitter 1 reizi nedēļā
Kuldīgas novada muzejs Instagram 2 reizes nedēļā
Latvijas Muzeju biedrība Atbilstoši aktuālajām izmaiņām

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

63A4

Akreditācijas datums:

27.03.2018

Muzejs akreditēts līdz:

26.03.2023

Muzeja šifrs:

KNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Kuldīgas novada dome

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 12:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 18:00
Svētdiena 10:00 18:00
Papildu informācija:

Kuldīgas novada muzeja nodaļu darba laiks (izņemot Apmeklētāju centru) darba dienās no 8:00 līdz 17:00.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Muzeja apmeklējums
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Ekspozīcijas un izstāžu apskate gida pavadībā Ekspozīcijas apskate gida pavadībā individuāli vai grupā līdz 10 cilvēkiem. 10,00
2. Ekspozīcijas un izstāžu apskate gida pavadībā grupām Ekspozīcijas apskate gida pavadībā grupām līdz 20 cilvēkiem latviešu, angļu, krievu un vācu valodās. 20,00
3. Telpu noma īslaicīgai izmantošanai 1 stunda 48,40
4. Tematisks pasākums “Dzimšanas diena muzejā” Dzimšanas dienas piedāvājums ar dažādām aktivitātēm ekspozīcijā “Turīga kuldīdznieka dzīvoklis 20.gs. sākumā”. Aktivitātes tiek pielāgotas jubilāra vecuma grupai. 36,30
5. Tematisks pasākums jaunlaulātajiem Kāzu piedāvājums jaunlaulātajiem un vedējiem ar romantiskām aktivitātēm ekspozīcijā “Turīga kuldīdznieka dzīvoklis 20.gs. sākumā” ļauj dažādos veidos apliecināt mīlestību. 72,60
6. Fotografēšana vai filmēšana muzeja ekspozīcijās un izstādēs nekomerciāliem un komerciāliem mērķiem ar zibspuldzi vai citu papildus apgaismojumu un statīvu Fotografēšana vai filmēšana muzeja ekspozīcijās un izstādēs nekomerciāliem un komerciāliem mērķiem ar zibspuldzi vai citu papildus apgaismojumu un statīvu 1 stunda 24,20
7. Muzeja krājuma dokumentu un fotogrāfiju skenēšana Ar izšķirtspēju 300 – 600 dpi ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši nesaistītiem mērķiem. 1 vienība 10,29
8. Muzeja krājuma dokumentu un fotogrāfiju skenēšana Datu nosūtīšana uz e-pastu, datu ierakstīšana datu nesējā. 1 vienība 1,03
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

1.Sistemātiski vākt materiālās liecības, atbilstoši Kuldīgas novada muzeja krājuma komplektēšanas politikai. 2. Uzskaitīt, dokumentēt un inventarizēt muzeja priekšmetus. 3.Veidot informatīvo datu bāzi par muzeja krājumu Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogam. 4. Saglabāt un pārvaldīt Kuldīgas novada muzeja krājumu. 5. Pētīt muzeja krājumu un tēmas, kas raksturo Kuldīgas novada vēsturi un kultūru no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām Latvijas un pasaules vēstures kontekstā. 6.Balstoties uz veiktajiem pētījumiem, sagatavot referātus, lekcijas un publikācijas. 7. Veidot muzejpedagoģiskās programmas, organizēt seminārus un konferences, atbilstoši Kuldīgas novada muzeja pētniecības politikai. 8. Popularizēt materiālās un nemateriālās kultūras un vēstures vērtības, veidojot ekspozīcijas un izstādes, kā arī izmantojot citus ar muzeja darbību saistītus izglītošanas un popularizēšanas veidus. 9. Stiprināt muzeja izglītojošo lomu un piesaistīt arvien plašāku auditoriju. 10. Nodrošināt muzeja pasākumu publicitāti, kas nerada negatīvu iespaidu par muzeja darbības kvalitāti. 11. Sekmēt pozitīva Kuldīgas novada un Latvijas tēla veidošanu. 12. Nodrošināt muzeja un tā krājuma pieejamību apmeklētājiem. 13. Nodrošināt iespēju tikties ar muzeja speciālistiem. 14. Uzturēt un attīstīt muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru. 15. Savas kompetences ietvaros sadarboties ar citām pašvaldības struktūrvienībām, iestādēm, uzņēmumiem, kā arī valsts, nevalstiskajām, ārvalstu un starptautiskajām organizācijām.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Kuldīgas novada muzeja nolikums 21.12.2017 Nr.16, P.52.
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Kuldīgas novada pašvaldības iestādes "Kuldīgas novada muzejs" krājumu 15.01.2018
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Plāns Kuldīgas novada pašvaldības iestādes "Kuldīgas novada muzejs" Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 02.01.2019
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi 07.06.2007 Nr. 6-sa
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba aizsardzības un ugunsdrošības dokumentācija 2019. gadam 02.01.2019
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Nolikums par muzeja zinātnisko padomi 15.01.2018
2 Kuldīgas novada pašvaldības iestādes "Kuldīgas novada muzejs" krājuma komisijas nolikums 15.01.2018
3 Topogrāfijas sistēma krājuma glabāšanai 15.01.2018
4 Kuldīgas novada pašvaldības iestādes "Kuldīgas novada muzejs" muzeja priekšmetu izmanotšanas kārtība apmeklētājiem 15.01.2018
5 Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras "Kuldīgas novada muzejs" arhīva nolikums 09.06.2017
6 Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras "Kuldīgas novada muzejs" ekspertu komisijas nolikums 09.06.2017
7 Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras "Kuldīgas novada muzejs" klientu apkalpošanas standarts 08.06.2017

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2018.gada beigās:

110805

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

57474

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

791

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

229

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
1. Pieņemti no citas iestādes 134 85
2. Dāvinājumi 657 144

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

16

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 V.Līcīša pasteļi: KNM 38.135, KNM 39.163, KNM 39.753, KNM 29.599 Grafikas apstarotas ar antibaktericīdo lampu, mehāniski notīrīti pelējuma micēliji, dezinficēts virsrāmis 4
2 Koka etnogrāfijas priekšmeti: Sprēslīcas (KNM 19.907; KNM 6513); Šķietiņš (KNM 7612; KNM 7610; KNM 7611; KNM 6705); Atspole (KNM 7626); Ratiņa skriemelis (KNM 25.951); Trauciņš (12.480) Līmētas atlūzušas daļas vai plaisas 9
3 Koka lietiskie priekšmeti: Šķīvis (KNM 2431); Svečturis (KNM Plg.L.129) Līmētas atlūzušas daļas 2
4 VEF rādiouztvērējs KNM Plg.L. 682 Izgatavota un pievienota zudusī aizmugure un kājiņa 1

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

16198

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

1092

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

810

Krājums: izmantošana

2018.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

1028

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

649

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

517

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 “Turīga kuldīdznieka dzīvoklis 20.gs. sākumā” 423 330
2 “Kuldīga pirms mums” 226 187

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

801

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

511

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 “Kuldīga ziemā” 43 24
2 “Venta – saimnieciski nozīmīgā un iedvesmojošā” 110 85
3 “Kuldīga un novads 100 gados” 559 377
4 “Armija. Mākslas foto” 58
5 “Vienoti dziesmā, dejā un sirdī” 31 25

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

366

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

205

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Skulptūras Eksponēšana L.Rezevskas izstāžu zāle 49 49 23.01.2018 23.01.2019 Pagarinājums 30.08.2017 Atbilst līgumam
2 Gleznas, stāvpulkstenis un skapis Eksponēšana Kuldīgas novada pašvaldība 6 6 11.04.2018 12.04.2020 Pagarinājums 30.08.2017 Atbilst līgumam
3 Pirts ķipi, baļļa un sols Eksponēšana Liepājas muzejs 8 6 28.11.2018 23.11.2020 Pagarinājums 07.04.2018 Atbilst līgumam
4 Sakrālie priekšmeti Eksponēšana Klosteres Sv. Pētera draudze 5 5 30.01.2018 30.01.2019 Pagarinājums 20.05.2016 Atbilst līgumam
5 Tilpuma mēri, krūzes, grozi Eksponēšana Kandavas muzejs 17 17 19.01.2018 19.01.2019 Pagarinājums
6 Dokuments Eksponēšana Rundāles pils muzejs 1 1 18.01.2018 10.01.2019 Pagarinājums 19.06.2018 Atbilst līgumam
7 Kroņlukturis, svečturi Eksponēšana Usmas Sv. Pētera draudze 3 3 09.02.2018 09.02.2019 Pagarinājums
8 Parka velosipēds Eksponēšana Rīgas motormuzejs 1 1 10.07.2018 10.07.2019 Pagarinājums 15.06.2018 Atbilst līgumam
9 Dažādi priekšmeti Eksponēšana Bauskas pils muzejs 17 15 18.06.2018 17.06.2019 Pagarinājums 25.09.2017 Atbilst līgumam
10 Priekšmeti, dokumenti un fotogrāfijas Eksponēšana Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 15 10 06.12.2017 31.05.2021 Pagarinājums 14.05.2018 Atbilst līgumam
11 Kokgriezumi, skulptūras Restaurācijas izpētei Restauratore A.Podziņa 3 3 25.01.2018 31.05.2018
12 Senlietas - arheoloģija Restaurācijai Restauratore A.Burkovska 104 7 09.05.2018 28.02.2019
13 Gleznas, grafika Eksponēšanai Kuldīgas mākslinieku rezidence 42 41 26.06.2018 31.07.2018
14 Fotogrāfijas Eksponēšanai ISSP 12 1 03.09.2018 19.09.2018
15 Spēļu kārtis Eksponēšanai Kuldīgas Kultūras centrs 29 23.09.2018 30.09.2018
16 Gleznas grafikas Eksponēšanai Kurzemes filharmonija 35 35 02.11.2018 04.12.2018
17 Skaņu lentas, filmas Eksponēšanai Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs 19 5 14.12.2018 14.06.2019 Pagarināts detalizētai izpētei

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 1622 17240 18862
Digitālo attēlu izgatavošanai 666 253 919

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2018.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 2
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 1 1
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

6

no tiem realizēti:

6

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

11

no tām uzsāktas īstenot:

9

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 I.Orehova Pulksteņu kolekcija Kuldīgas novada muzeja krājumā 01.02.2016 01.01.2020 Kolekcijas apraksts Turpinās
2 E.Pūrīte Venta – saimnieciski nozīmīgā un iedvesmojošā 02.01.2017 01.02.2018 Tematiska krājuma izstāde Pabeigts
3 E.Pūrīte, J.Mediņa Kuldīga ziemā 02.01.2017 01.02.2018 Tematiska krājuma izstāde Pabeigts
4 I.Rozentāle, I.Orehova, I.Pole, E.Pūrīte, I.Riekstiņa, Z.Dzelstiņa Kuldīga un novads 100 gados 01.01.2018 28.12.2018 Muzeja avīze – pielikums “Kuldīgas Novada Vēstīm” Pabeigts
5 I.Orehova Kuldīga un novads 100 gados 03.01.2017 31.05.2018 Krājuma fotogrāfiju izstāde Pabeigts
6 I.Pole, P.Pabērzs Nozīmīgi notikumi Kuldīgā un novadā 02.01.2018 27.12.2019 Publikācija, virtuālā izstāde Darbs turpinās
7 J.Mediņa Kuldīgas novada tautas tērpi 02.01.2018 28.12.2018 Rakstīto avotu un literatūras apkopošana Pabeigts
8 J.Medina, I.Rozentāle Čellists, komponists, profesors Kārlis Davidovs 03.01.2017 28.12.2018 Izstāde “Čella stīgu pavēlnieks Kārlis Davidovs” Pabeigts
9 I.Rozentāle Latviešu Dziesmu un Deju svētki 03.01.2018 27.12.2018 Tematiska izstāde “Vienoti dziesmā, dejā un sirdī” Pabeigts
10 I.Rozentāle Latvijas armija mūsdienās 03.01.2018 27.12.2018 Fotogrāfiju izstāde “ARMIJA. MĀKSLAS FOTO”, pasākums Pabeigts
11 I.Rozentāle Priekšmetu ar kultūrvēsturisku nozīmi vākšanas, uzglabāšanas un eksponēšanas tiesiskie pamati 02.01.2018 27.12.2018 Referāts ““Vēstures istabas” jeb priekšmetu ar kultūrvēsturisku nozīmi” Pabeigts
12 I.Rozentāle Kuldīga Kurzemes un Zemgales hercogistes sastāvā 01.01.2018 29.12.2021 Dalība pieteikuma UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstam izstrādē un zinātniskās konferences organizēšanā Turpinās
13 I.Rozentāle Padures Lapsu senkapi 02.01.2018 27.12.2019 Projekta sagatavošana finanšu piesaistīšanai senlietu restaurācijai; divu populārzinātnisku publikāciju sagatavošana Turpinās
14 I.Rozentāle Sakrālās koka figūras Kuldīgas novada muzeja krājumā 02.01.2018 27.12.2019 Sakrālās koka figūras Kuldīgas novada muzeja krājumā Turpinās
15 I.Pole Kuldīgas tautas lietišķās mākslas studijas “Ķocis” un “Varavīksne” 02.01.2018 27.12.2018 Pasākums “Kā tur īsti bija… ”Ķocis’’ un “Varavīksne” Pabeigts
16 I.Pole Tautas deju kolektīvi Kuldīgā un novadā 02.01.2018 27.12.2018 Pasākums ”Kā tur īsti bija… Tautas deju kolektīvi Kuldīgā un novadā” Pabeigts
17 I.Pole Fabrika “Vulkāns” 02.01.2018 18.12.2018 Pasākums “Kā tur īsti bija… Vulkānā ražotie sērkociņi” Pabeigts
18 I.Pole Kuldīgas novada kori Latviešu Dziesmu svētkos 02.01.2018 27.12.2018 Pasākums “Kā tur īsti bija… Koru dziedāšana Kuldīgas novadā šodien un senāk” Pabeigts
19 I.Pole Zemessardze Kuldīgā 02.01.2018 27.12.2018 Pasākumu cikls “Kā tur īsti bija…. Zemessardze Kuldīgā no pirmsākumiem līdz šodienai” Pabeigts
20 P.Pabērzs Sarkanais un baltais terors Kuldīgā 1919. gadā 02.01.2018 28.02.2019 Referāts Turpinās
Publicētie prospekti, ceļveži u.c.:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 I.Rozentāle, I.Orehova, I.Pole, I.Riekstiņa, Z.Dzelstiņa, E.Pūrīte Kuldīga un novads 100 gados (muzeja avīze – pielikums 28.06.2018. Kuldīgas novada vēstīm Nr. 212) 4 lpp.
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 I.Rozentāle Muzejam dāvina nozīmīgu vēstures avotu 3058 / 2 lpp. Populārzinātniska
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 J.Mediņa, E.Pūrīte Kuldīga ziemā 18 lpp.
2 J.Mediņa, I.Rozentāle Čella stīgu pavēlnieks Kārlis Davidovs 29 lpp.
3 E.Pūrīte Venta – saimnieciski nozīmīgā un iedvesmojošā 42 lpp.
4 I.Orehova Kuldīga un novads 100 gados 228 lpp.
5 I.Rozentāle Armija. Mākslas foto 43 lpp.
6 I.Rozentāle Vienoti dziesmā, dejā un sirdī 47 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Līga Strēle “Barikādes” Rosināt interesi par vēsturiskā notikuma cēloņiem un sekmēt izpratni par 1991. gada barikādēm Rīgā un Kuldīgā. 2 lpp
2 Līga Strēle “Gaismas ceļš līdz mūsdienām” Skolēni apskatīs dažādus Kuldīgas novada muzeja krājuma priekšmetus, kuri parāda, kā telpas tika izgaismotas pirms elektrības izgudrošanas. Skolēni uzzinās, kas ir skals un skalturis, kā senatnē tika darinātas sveces, kas ir petroleja un kāda izskatās petrolejas lampa. Nodarbības noslēgumā ikvienam būs iespēja izveidot pašam savu vaska sveci 6 lpp
3 Līga Strēle “Piedzīvojums pagātnē” Ar radošām un izglītojošām aktivitātēm muzeja ekspozīcijā “Turīga kuldīdznieka dzīvoklis 20. gadsimta sākumā” iepazīt un izzināt 20. gs. sākuma dzīvesveidu, dziesmas, rotaļas, spēles, ģērbšanās stilu. 9 lpp
4 Līga Strēle “Kuldīgas Pils parka noslēpumi” Ar foto orientēšanās spēles palīdzību izzināt, iepazīt Kuldīgas Pilsētas Dārzu, tā vērtības un vēsturi. 3 lpp
5 Līga Strēle “Kuldīga un novads 100 gados” Izstāde vēsta par Kuldīgas pilsētu un novadu Latvijas valsts pastāvēšanas 100 gados, akcentējot cilvēka nozīmi valsts veidošanā, attīstībā un saglabāšanā. 3 lpp
6 Līga Strēle “Sveiki, mani klasesbiedri” Saliedēt klasesbiedrus, izmantojot muzeja vidē pieejamos resursus. 2 lpp
7 Līga Strēle “Latvija – armija – Tu” Izstādē “Armija. Mākslas foto” apmeklējuma laikā apskatīt fotogrāfijas, kuru autori ir Nacionālo bruņoto spēku karavīri un profesionāli fotogrāfi – virsseržants Gatis Indrēvics un seržants Ēriks Kukutis. Uzzināt par karavīra darbu Latvijā un ārpus tās. Dot iespēju skolēniem iejusties karavīra lomā ar īstu ekipējumu, kā arī nodot ziņojumus, izmantojot Morzes kodu un zemessardzes lauka telefonu. 7 lpp
8 Līga Strēle “Mana Latvija” Noklausoties prezentāciju uzzināt/ atsvaidzināt zināšanas par Latvijas valsts dibināšanu un nozīmīgākajiem vēstures notikumiem. 4 lpp
9 Līga Strēle “Dziesmu un deju svētku stāsts” Muzejpedagoga pavadībā apmeklējot izstādi “Vienoti dziesmā, dejā un sirdī” uzzināt par Dziesmu un deju svētku vēsturi. Apskatot ar svētkiem saistīto priekšmetu kolekciju un tautas tērpus un izpildot uzdevumus, skolēni kā aktīvi dalībnieki pilnveidos savas zināšanas, uzlabos sadarbības un komunikācijas prasmes, kā arī attīstīs kultūras izpratni un mācīsies apzināties savu nacionālo identitāti. 5 lpp

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

370

Papildinātās zinātniskā apraksta kartītes:

2

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Krājuma priekšmetu uzskaites kartītes 652 1
Zinātniskā arhīva uzskaites kartītes 98

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2018.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 28973
Individuālie 19010
Apmeklētāji grupās 9963
Skolēni grupās 4977
Ārzemnieki grupās 315
Pārējie grupās 4671
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

23515

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

310

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2407

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

816

Papildu informācija:

Kopš 2018. gada 18. novembra Kuldīgas muzeja individuāls apmeklējums ir bez maksas.

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

49

Lekciju skaits muzejā:

6

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

147

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

3529

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

76

tai skaitā muzejā:

76

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 I.Pole Novada iedzīvotāji 1991. gada janvāra barikādēs Rīgā un Kuldīgā 2 192 Skolēni un pieaugušie
2 I.Pole Apgaismes ķermeņi 1 8 Skolēni
3 I.Pole Tautsaimniecība Kuldīgas novadā 1920. -1940. 1 10 Skolēni
4 I.Pole Teātra tradīcijas Kuldīgas novadā 1 10 Skolēni
5 I.Pole Latvijas Brīvības cīņas 1 23 Skolēni
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Līga Strēle “Kuldīgas amatu piederumi” 2017 8 161 Skolēni, skolotāji
2 Līga Strēle “Barikādes” 2018 19 355 Skolēni, skolotāji
3 Līga Strēle “Gaismas ceļš līdz mūsdienām” 2018 11 230 Skolēni skolotāji
4 Aira Dzelme “Vēstures detektīvs” 2014 4 80 Skolēni, skolotāji
5 Līga Strēle “Piedzīvojums pagātnē” 2018 6 146 Pirmsskolas skolēni, skolotāji
6 Līga Strēle “Kuldīgas Pils parka noslēpumi” 2018 21 514 Skolēni, skolotāji
7 Līga Strēle “Kuldīga un novads 100 gados” 2018 10 395 Skolēni, skolotāji
8 Līga Strēle “Sveiki, mani klasesbiedri” 2018 4 124 Skolēni, skolotāji
9 Līga Strēle “Latvija – armija – Tu” 2018 28 680 Skolēni, skolotāji
10 Līga Strēle “Mana Latvija” 2018 25 537 Skolēni, skolotāji
11 Līga Strēle “Dziesmu un deju svētku stāsts” 2018 11 307 Skolēni, skolotāji
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Pasākumu cikls “Kā tur īsti bija…” 2018 Kuldīgas novada muzejs 5 79 Pieaugušie, bērni
2 Radošs un izzinošs pasākumu cikls “Ģimeņu padarīšana” 2018 Kuldīgas novada muzejs 9 356 Pieaugušie, bērni
3 Salonvakars 2018 Kuldīgas novada muzejs 2 52 Pieaugušie
4 “Kopā būt” 2018 Kuldīgas novada muzejs 8 158 Pieaugušie
5 Armijas Mākslas foto izstādes atklāšana un mazais militārais festivāls sadarbībā ar NBS un NATO 29.09.2018. Kuldīgas novada muzejs un pilsētas dārzs 1 1571 Pieaugušie, bērni
6 Kāzu programma jaunlaulātajiem un viesiem 2018 Kuldīgas novada muzejs 28 530 Pieaugušie
7 Dzimšanas dienu programma 2018 Kuldīgas novada muzejs 4 74 Pieaugušie, bērni
8 Atkāzu programma 2018 Kuldīgas novada muzejs 7 36 Pieaugušie
9 Bangertu pāris ielūdz 17.08.2018. Kuldīgas novada muzejs 1 73 Pieaugušie, bērni
10 Dzejas un mūzikas pēcpusdiena 04.08.2018. Kuldīgas novada muzejs 1 37 Pieaugušie, bērni
11 Tikšanās ar grāmatas “Pirts lietas” autori Gitu Balodi 26.07.2018. Kuldīgas novada muzejs 1 16 Pieaugušie
12 Tikšanās ar rakstnieku un publicistu Ēriku Hānbergu 26.10.2018. Kuldīgas novada muzejs 1 22 Pieaugušie
13 Darbnīca “Teātris ir visur” 20.10.2018. Kuldīgas novada muzejs 1 33 Pieaugušie, bērni
14 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena 25.03.2018. Kuldīgas novada muzejs 1 36 Pieaugušie
15 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena 14.06.2018. Kuldīgas novada muzejs 1 21 Pieaugušie
16 EKAD “Tūrisma dzimšana Kuldīgā” 14.-15.09.2018. Kuldīgas novada muzejs 1 185 Pieaugušie, bērni
17 Starptautiskā adīšanas diena 09.06.2018. Kuldīgas novada muzejs 1 25 Pieaugušie
18 UNESCO spēle 15.05.2018. Kuldīgas novada muzejs 1 203 Pieaugušie, bērni
19 Pilsētas svētki svētku programma un darbnīca “Radi savu gleznu pats” 19.-21.07.2018. Kuldīgas novada muzejs 1 591 Pieaugušie, bērni
20 Muzeju nakts 19.05.2018. Kuldīgas novada muzejs un pilsētas dārzs 1 2373 Pieaugušie, bērni

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Muzeja ēka brīvi pieejama cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Pie ēkas sānu ieejas ierīkots panduss, kas nodrošina iekļūšanu telpās cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Pārvietošanos muzeja ēkas stāvu līmeņos cilvēkiem ar kustību traucējumiem nodrošina ierīkotais pacēlājs.
2. Redzes invalīdiem Šobrīd muzejā ir neliels piedāvājums redzes invalīdiem. Vājredzīgo klientu apmeklējuma laikā īpaša uzmanība tiek pievērsta apgaismojumam tumšākajās telpās. Muzejam nav izveidojusies sadarbība ar redzes invalīdu organizāciju.
3. Dzirdes invalīdiem Telpās izvietotas norādes, kas ļauj telpās orientēties, kā arī izstādes papildina bagātīgs informatīvs materiāls. Dzirdes invalīdu grupām parasti ir pavadoņi, ar kuriem sadarbojoties, tiek vadīti pasākumi un ekskursijas.
4. Citām invalīdu grupām Reizi mēnesī muzejā tiek organizētas nodarbības cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Sadarbības partneris ir biedrība “Būt kopā”.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2018.gadā:

17

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

17

Tai skaitā no muzeja krājuma:

6

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

3

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

3

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

3

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

2

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Latvija
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL OF PHOTOGRAPHY 2018 Krājuma materiāla izmantošana fotogrāfiju tapšanā pēc franču filozofu Ž. Deridā un M. Fuko idejām, kuri savos darbos apskatījuši jautājumus par cilvēka tieksmi arhivēt un arhīva nozīmi vēsturiskās un mūsdienu telpas veidošanā. Iepazīt gan teorētisko materiālu par arhivēšanu, gan apmeklēt Kuldīgas novada muzeju, kur izstādē “Kuldīga un novads 100 gados” gūt ieskatu valsts un novada vēsturē un pirmās ierosmes saviem darbiem. 29.07.-04.08.2018. Starptautiskās Fotogrāfijas vasaras skola (ISSP) Latvija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Kuldīgas novada muzeja izstāžu un ekspozīciju ēka Pils iela 5, Kuldīga Pašvaldības īpašums Ap 1900. gadu 8544
Kuldīgas novada muzeja administrācijas ēka Pils iela 5, Kuldīga Pašvaldības īpašums Nav zināms
Kuldīgas novada muzeja krājuma ēka Vakara iela 6, Kuldīga Pašvaldības īpašums 1983. gads
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Kuldīgas novada muzeja izstāžu un ekspozīciju ēka
Kuldīgas novada muzeja administrācijas ēka
Kuldīgas novada muzeja krājuma ēka

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1811

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 378
Krājuma telpas 765
Pārējās telpas 668
Telpās ir iespējamas norises:

Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Mākslas izstādes

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: