Baltinavas novada muzejs

Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs

Adrese:

Tilžas iela 7, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594

Vadītājs/ direktors:

Antra Keiša

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Muzeja vadītāja Antra Keiša 29341738 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1996

Sākums:

Muzejs apmeklētājiem pirmo reizi atvērts 1997. gada 28. maijā

Misija:

Baltinavas pagasta muzeja misija ir pētīt un popularizēt garīgās un materiālās kultūras vēstures liecības Baltinavas pagastā. Celt vietējās sabiedrības pašapziņu, rosināt iedzīvotājus dot savu ieguldījumu pagātnes mantojuma saglabāšanā nākamajām paaudzēm. Izglītot jauno paaudzi turēt cieņā sava pagasta kultūras tradīcijas, materiālās un garīgās kultūras vērtības.

Darbība:

Muzejā tiek vākts, pētīts, glabāts un popularizēts Baltinavas novada kultūrvēsturiskais mantojums no 17. gs. līdz mūsdienām. Muzejs piedāvā pastāvīgās ekspozīcijas - "Baltinavas pagasta vēsture", "Senie darba un sadzīves priekšmeti", "Latgales istaba". Regulāri piedāvājam tematiskos pasākumus, mākslas izstādes, muzejpedagoģiskās programmas.

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

69A4

Akreditācijas datums:

13.09.2018

Muzejs akreditēts līdz:

12.09.2023

Muzeja šifrs:

BPM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Baltinavas novada dome

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 10:00 14:00
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums 13:00-14:00, iepriekš piesakoties ir iespēja muzeju apmeklēt arī ārpus darba laika.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Ekspozīcijas, izstādes, tematiskie pasākumi, lekcijas, konkursi konsultācijas. Apmeklētājiem ir iespēja iepazīties ar Baltinavas novada vēsturi no 17.gs. līdz mūsdienām, apmeklēt dažādas izstādes, tikties ar pašiem māksliniekiem u.c.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Ekskursija pa Baltinavas ciematu: Baltinavas Romas katoļu baznīca - Pareizticīgo baznīca - muzejs - muižas parks - aušanas darbnīca Grupai līdz 10 personām - 7,00 EUR Grupai no 10 līdz 30 personām - 15,00 EUR

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzeja krājuma pilnveidošana un uzturēšana; Baltinavas pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma izpēte balstoties uz krājuma materiāliem; muzeja krājuma un pētnieciskā darba rezultātu pieejamības nodrošināšana un popularizēšana; muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar pašvaldību.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments 20.10.2016 sēdes protokols 11&2
2. Noteikumi par krājumu 25.04.2018 sēdes protokols Nr. 5&2
3. Nacionālā krājuma aizsardzība 10.10.2016 Sēdes protokols Nr.13&10
4. Darba kārtības u.c. noteikumi 14.02.2017 sēdes protokols Nr.7&10
5. Darba drošības u.c. noteikumi 21.02.2018 Nr.3
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Muzeja noteikumi par krājuma veidošanu, papildināšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu 25.04.2018 sēdes protokols Nr.5 &2
2 Muzeja iekšējās darba kārtības noteikumi 23.03.2017 sēdes prokols Nr.3 & 8
3 Darba drošības noteikumi 25.07.2016 sēdes prokols Nr.7 & 9
4 Muzeja iekšējās kārtības noteikumi par ekskursiju norises kārtību 04.07.2015 sēdes protokols Nr.6&12
5 Baltinavas novada muzeja krājuma komisijas nolikums 20.10.2016 sēdes protokols Nr.11&3

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2019.gada beigās:

2141

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

1760

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

84

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

58

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 70 54

Ekspedīcijas

Ekspedīcijas:
N.p.k. Veids, tēma Vieta Norises laiks Dalībnieku skaits Iegūto vienību skaits
1 Nemateriālais kultūras mantojums Baltinavas pagastā Baltinava 23.07.-26.07.2019. 3 32

Krājuma saglabāšana

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Tekstīlijas vēdināša 32
2 Darba rīki un sadzīves priekšmeti ķirmju bojājumu apstrāde ar terpentīnu 10

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

1985

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

4

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

1589

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

116

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

116

Krājums: izmantošana

2019.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

471

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

358

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

303

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Baltinavas pagasta vēsture 123 84
2 Senie darba un sadzīves priekšmeti 175 165
3 Latgales istaba 60 54

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

79

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

57

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 No vecmāmiņas pūra lādes 64 42
2 A. Kūkoja pasteļu gleznu izstāde "Baltinava" 15 15

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

171

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

111

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Reiz bija... 171 111

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

6

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

6

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Ziemeļlatgales keramika izstāde Latgales Kultūrvēstures muzejs 6 6 01.01.2019 31.12.2019 29.07.2018 atbilst

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 68 242 310
Digitālo attēlu izgatavošanai 18 18

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2019.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 3
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Ilmārs Bleidels Puncuļevas pilskalns 12.11.2019 20.04.2020 zinātniski pētnieciskais darbs izstrādē
2 Salvija Supe Veneranda Andžāne kā sabiedriskā darbiniece 12.11.2019 20.04.2020 zinātniski pētnieciskais darbs izstrādē
3 9.-10.kl. Skolas gadi Baltinavas vidusskolas absolventu atmiņās 05.02.2019 12.02.2019 pētnieciskais darbs pabeigts
5 Zane Tabore Dzīve Baltinavā 20.gadsimta 40.-50.-gados 12.11.2019 29.04.2020 zinātniski pētnieciskais darbs izstrādē

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

14

Papildinātās zinātniskā apraksta kartītes:

6

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Primārās uzskaites kartotēka 84 19

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2019.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 843
Individuālie 298
Pārējie 23
Apmeklētāji grupās 522
Skolēni grupās 263
Ārzemnieki grupās 13
Pārējie grupās 246
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

843

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

226

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1792

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

36

Papildu informācija:

Iepriekš piesakoties apmeklētāji var apmeklēt muzeju arī ārpus darba laika

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

18

Lekciju skaits muzejā:

3

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

3

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

95

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

6

tai skaitā muzejā:

5

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 G.Rancāne Tēlnieks, kokgriezējs Antons Rancāns 1 24 9.kl.,MMS audzēkņi, vietējie iedzīvotāji
2 A.Keiša Kolektivizācijas gaita Baltinavas pagastā 1948.-1950.g. 1 8 12.kl.
3 I.Gabrāne Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana Baltinavas novadā. Baltinavas tautu tērps 1 32 9.-12.kl.
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 I.Gabrāne Senās amatu prasmes 2012 1 53 1.kl.-8.kl.
2 A.Keiša Ejam uz muzeju 2016 2 42 4.-7.kl.
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Satiec savu meistaru "Andreja Rancāna poļkas" 06.04.19. muzejs 1 26 vietējie iedzīvotāji, skolēni, Rēzeknes TA studenti un pasniedzēja
2 Muzeju nakts "Tālavas taurētājs" 18.05.19. muzejs 1 42 vietējie iedzīvotāji, ciemiņi
3 Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē 23.02.19. muzejs 1 37 vietējie iedzīvotāji, ciemiņi, skolēni
4 Masļenku traģēdijas piemiņas pasākums 15.06.19. Baltinava Viļakas iela 1 76 vietējie iedzīvotāji,jaunsargi, Robežsargu koledžas audzēkņi, Punduru robežsardzes robežsargi u.c.
5 Meistardarbnīca -Baltinavas novada nemateriālais kultūras mantojums - "Māslu tolkas prīkšauts" 04.04.19. muzejs 1 23 vietējie iedzīvotāji, ciemiņi, etnogrāfiskais ansamblis
6 Gundegas Rancānes gleznu izstādes atklāšana 10.08.19. muzejs 1 59 vietējie iedzīvotāji, ciemiņi

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Veikta mutiska aptauja

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2019.gadā:

9

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

8

Tai skaitā no muzeja krājuma:

2

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

1

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

1

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

1

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

3

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Baltinavas pagasta vēstures lappuses pašvaldība
2 Senie darba un sadzīves piriekšmeti pašvaldība
3 Latgales istaba pašvaldība

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Tilžas7, Baltinava, Baltinavas novads Pašvaldības īpašums 1986.
Teritorijas kopējā platība (m2):

432

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

153

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 117
Krājuma telpas 17
Pārējās telpas 19
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: