Ar riteni uz Liteni

Litenes muižas kompleks un Liepavots-Pededzes stâvâjâ krastâ esošo pili, kas celta 19.gs. pirmajâ pusē, ieskauj ainavu stila parks ar izteiksmîgu liepu aleju. 1925. gadâ pilî ierîkota skola un tagad to pârvalda skolēnu jautrâs čalas. Netâlu no liepu alejas atrodas Liepavots, kas ir ne tikai tûrisma apskates objekts, bet arî ûdens ņemšanas vieta. Informâcija un gidi: 26395383, 29269823 "Sāpju siena" un LR armijas vasaras nometnes vieta-Netâlu no Litenes, Sitas silâ, atrodas Latvijas armijas vasaras nometnes vieta, kur 1941.gadâ notika totalitârâ režîma represijas pret Latvijas armijas virsniekiem un karavîriem. Vietējie gidi piedâvâ izzinošas ekskursijas pa Latvijas armijas vasaras nometnes vietu un piemiņas vietu "Sâpju siena". Informâcija un gidi: 26395383, 29269823 Savvaļas dzīvnieki un palieņu pļavas- Sitas un Pededzes palieņu pļavâs iespējams izzinât dabu, apskatît raksturîgâkâs ainavas, biotopus, augus, kâ arî vērot putnus un dabiskos apstâkļos dzîvojošus dzîvniekus. Z/S „Sopuļi” var aplûkot savvaļas zirgus un liellopus, savukârt saimniecîbâ „Silmalas” briežus. Z/S „Sopuļi” 26467087 GPS: N 57 10.063, E 26 58.856 Briežu dârzs „Silmalas” 26557067 Brīvdabas estrāde "Parkalīcis" un stadions-Brîvdabas estrâde ar vairâk nekâ 1000 skatîtâju vietâm, kâ arî stadions, automašînu stâvvieta un telšu vietas ir Litenes pagasta kompleksais piedâvâjums dažâdu svētku, sporta un izklaides pasâkumu rîkošanai. Informâcija pa tâlruni: www.litene.lv, 64472213

Maršruta veidi:

vēsture

Garums:

15km

Pārvietošanās veids:

Ar velosipēdu

Ilgums:

3 st.

Ieteicamais laiks:

maijs-oktobris

Grūtības pakāpe:

viegls

Sākums:

Litenes muižas kompleks un Liepavots

Beigu punkts:

Brīvdabas estrāde "Parkalīcis" un stadions


Der zināt:

Ziemeļvidzemes putnu pētniecības biedrība-Sniedz iespēju iepazît un vērot putnus Litenē un ârpus tâs. Pirms pârgâjiena tiek piedâvâtas informatîvas lekcijas par putnu sugâm, ko vada putnu pētnieks, Latvijas Ornitoloìijas biedrîbas Gulbenes vietējâs grupas vadîtâjs Elvijs Kantâns. Pieteikšanâs pa tâlruni: 26264611 Laivu noma-Ģimenes uzņēmumam laivot.lv pamatâ ir pozitîva attieksme aktîvai atpûtai uz ûdens. Laivu noma izîrē tûrisma kanoe laivas un smailîtes laivošanai pa Pededzi, Gaujas augšteci un citâm Latvijas upēm, kâ arî piedâvâ upju maršrutu apkalpošanu. Informâcija un pieteikšanâs: www.laivot.lv, 22151577


Maršruta autors:

Gulbenes TIC