Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās izglītības iestāde >> mākslas vidusskola
Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mākslas skola

Adrese:

Baznīcas iela 34A, Rēzekne, LV-4601

Vadītājs/ direktors:

Osvalds Zvejsalnieks

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
direktora vietniece mācību darbā Inese Ratniece 26462211 @
projektu vadītāja Inga Čekša - Ratniece 29472972 @
galv.grāmatvedis Dainors Belasovs 64622732 @
lietvede Iveta Degle 64622676 @
direktora vietniece komunukāciju un radošajā jomā Ināra Groce 29299709 @
direktora vietnieks saimnieciskajā jomā Māris Provejs 27887321 @
Informācija citās internetvietnēs:

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

3131301418

Reģistrācijas datums:

30.01.2008

Dibinātājs:

Latvijas Republikas Ministru kabinets

Juridiskais statuss:

Valsts

Padotība:

LR Kultūras ministrijas

Juridiskā adrese:

Baznīcas iela 34A, Rēzekne, LV-4601

Pasta adrese:

Baznīcas iela 34A, Rēzekne, LV-4601

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2018.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

285

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2018.gada 1.septembrī profesionālās vidējās izglītības programmās:

140

Apraksts

Sākums:

1959.gads.

Misija:

Misija - gudrs, brīvs un radošs sajūtu un tehnoloģiju pasaulē. RMDV darbības pamatmērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu valsts profesionālās izglītības standartos un dizaina un mākslas nozares profesiju standartos noteikto profesionālās vidējās izglītības, kā arī profesionālās ievirzes izglītības mērķu sasniegšanu. RMDV īsteno klātienes profesionālās vidējās izglītības programmas dizaina un mākslas nozarēs un profesionālās ievirzes izglītības programmu mākslas nozarē, kas licencētas, akreditētas vai notiek akreditācijas process un reģistrētas Izglītības likumā noteiktajā kārtībā. Skolas darbības pamatmērķu īstenošanai tiek strādāts pie izglītības programmu un mācību priekšmetu satura aktualizēšanas.

Darbība:

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola (RMDV) īstenoto izglītības programmas uz pamatskolas un vidējās izglītības bāzes, apgūstot minētās programmas izglītojamie iegūst dizaina speciālista kvalifikāciju sekojošās nozarēs: • Reklāmas dizains; • Tekstilizstrādājumu dizains; • Keramikas izstrādājumu dizains; • Koka izstrādājumu dizains; • Apģērbu dizains; • Metāla izstrādājumu dizains; • Mākslas (kvalifikācija – ilustrators); • Tēlniecības objektu dizains; • Restaurācija (kvalifikācija – restauratora asistents). • Foto dizains; • Mācības notiek latviešu valodā. Mācību ilgums ar pamatizglītību – 4 gadi, ar vidējo izglītību – 2 gadi. Absolventiem tiek izsniegts diploms par trešā līmeņa profesionālo vidējo izglītību. Gūstot izglītību dizaina izglītības programmās, jaunieši spēj radīt ideju, izstrādāt projektu un to radoši realizēt. RMDV absolventiem Rēzeknē ir iespējams turpināt izglītību Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiālē, kā arī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā. RMDV ir 10 gadu sekmīga starptautiskā sadarbība. Ik gadus norisinās jauniešu un pedagogu prakses, apmācības Eiropas Savienības valstīs. Tiek organizētas izstādes un plenēri ārpus Latvijas robežām. Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas skola, kas īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmu „ Vizuāli plastiskā māksla“ ar apguves laiku 7 gadi. Izglītības programmu apgūst audzēkņi no 8 gadu vecuma, bez prasībām iepriekš iegūtajai izglītībai. Izglītības procesā tiek sniegtas iespējas bērniem un jauniešiem iepazīt un apgūt vizuālās un lietišķās mākslas vērtības un radoši darboties dažādos vizuālās un lietišķās mākslas veidos. Mākslas skolas pedagogi cenšas radīt audzēkņos emocionālā gandarījuma sajūtu, kas būtu motivējošs faktors turpmākai radošai darbībai. Pēc izglītības programmas apgūšanas audzēkņi saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītību.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Plānotie pasākumi

Pasākumi:
Nr. Norise Norises laiks Līdz Apraksts
1 Polermo (Itālija) 02.03.2018 12.03.2018 RMDV 4 pedagogu pieredzes apmaiņa Itālijā, Palermo mākslas un dizaina skolās programmas ERASMUS+ projekta ,,Apgūt Eiropas veiksmīgos piemērus dizaina un mākslas izglītībā’’, Nr.2017-1-LV01-KA102-035290, ietvaros.
2. Mākslas nams (Rēzekne) 01.03.2018 31.07.2018 Projekts ,,Rēzeknes pilsētas Mākslas nama parka ainavas pilnveidošana’’ Pilnveidota Rēzeknes pilsētas Mākslas nama parka ainava: RMDV Koka izstrādājumu dizaina un Restaurācijas izglītības programmu audzēkņi pedagogu vadībā dizainiski izveidoja jaunu galda nojumi, tika rīkots jauno mākslinieku plenērs.
3. Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskola 15.03.2018 14.09.2018 Projekts ,,RMDV materiāltehniskās bāzes uzlabošana Metāla izstrādājumu dizaina izglītības programmā’’ Materiāltehniskās bāzes pilnveide Metāla izstrādājumu dizaina izglītības programmā. 5.septembrī RMDV rīkots seminārs par iespējām radošās industrijas tirgū.
4. Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskola 10.04.2018 10.12.2018 Projekts ,,Tautastērpu ceļš’’ RMDV Tekstilizstrādājumu dizaina izglītības programmas audzēkņi pedagogu vadībā apseko un izpēta Latgales 3 vecāko folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu tautastērpu vēsturi, no to pirmsākumiem līdz mūsdienām. Rezultātā digitālā versijā izstrādāti ieteikumi par Latgales tautastērpu darināšanu.
5. Lubāna (Latvija) 01.06.2018 14.12.2018 Projekts ,,Simpozijs ,,Lubāna ezera stāsts’’ ‘’ RMDV Metāla izstrādājumu dizaina un Vides dizaina izglītības programmu pedagogu-mākslinieku un audzēkņu darba rezultātā tapa divi jauni vides objekti (viens - funkcionāls, otrs - gaismas) pie Latvijas lielākā ezera – Lubāna.
6, Ķedaiņi (Lietuva) 03.09.2018 22.09.2018 RMDV 6 audzēkņu mobilitātes prakse Lietuvā, Ķēdaiņos pie darba devējiem programmas ERASMUS+ projekta ,,Apgūt Eiropas veiksmīgos piemērus dizaina un mākslas izglītībā’’, Nr.2017-1-LV01-KA102-035290, ietvaros.
7. Viļņa (Lietuva) 01.10.2018 18.10.2018 RMDV 6 audzēkņu mobilitātes prakse Lietuvā, Viļņā skolā un pie darba devējiem programmas ERASMUS+ projekta ,,Inovācijas mākslas un dizaina izglītībā – pamats radošās industrijas darba tirgum’’, Nr.2018-1-LV01-KA102-046906, ietvaros. RMDV 1 pedagoga mobilitāte Lietuvā, Viļņā skolā kā mācībspēka ERASMUS+ projekta ,,Inovācijas mākslas un dizaina izglītībā – pamats radošās industrijas darba tirgum’’, Nr.2018-1-LV01-KA102-046906, ietvaros.
8 Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskola 29.10.2018 29.10.2018 Projekta "Daudzkrāsainā Rēzekne"noslēguma pasākumā Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola. Tiek atklāta foto un gleznu izstāde – Daudzkrāsainā Rēzekne, pilsētas jaunieši prezentē ekspedīcijā un plenēros paveikto. Poļu vidusskola, Rēzeknes 2.vidusskola un Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola izveido uzvedumu “Pasaku kamolītis” par Rēzeknes kultūras un tautību tradīcijām. Noslēguma pasākumu un pasakas kopīgi apvieno Kristaps Rasims.
9. Portsmuta (Lielbritānija) 11.11.2018 28.10.2018 RMDV 6 jauniešu mobilitātes prakse Lielbritānijā, Portsmutā skolā un pie darba devējiem programmas ERASMUS+ projekta ,,Inovācijas mākslas un dizaina izglītībā – pamats radošās industrijas darba tirgum’’, Nr.2018-1-LV01-KA102-046906, ietvaros.
10 Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskola 15.11.2018 15.11.2018 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā svinīgs Latvijas Valsts simtgadei veltīts pasākums pulksten 12.00. Caur Laimas krustu un senajām latvju zīmēm vēlēsim laimi Latvijai. Pasākumu kuplinās Valsts Robežsardzes koledžas koris.
11 Lisabona (Portugāle) 27.11.2018 04.12.2018 RMDV 2 pedagogu pieredzes apmaiņa Portugālē, Lisabonā mākslas un dizaina skolās programmas ERASMUS+ projekta ,,Inovācijas mākslas un dizaina izglītībā – pamats radošās industrijas darba tirgum’’, Nr.2018-1-LV01-KA102-046906, ietvaros.

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Skolas ēka Baznīcas iela 34A Valsts īpašums 1980
Izstāžu ēka - Mākslas nams Valsts īpašums 1929 5769
Dienesta viesnīca Valsts īpašums 1961
Teritorijas kopējā platība (m2):

6525

Telpas kultūrizglītības iestādē

Kultūrizglītības iestādes izmantotās telpas:
Iestādes telpas Telpu skaits Kopējā platība Tehniskais stāvoklis
Mācību telpas 18 715 Apmierinošs
Darbnīcas 33 1262 Apmierinošs
Bibliotēkas telpas 9 116 Apmierinošs
Citas telpas 126 2451 Apmierinošs
Vai telpas piemērotas izglītojamo ar īpašām vajadzībām apmācībai:

Daļēji

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Aktu zāle 272 200 Nepieciešams kosmētiskais remonts
Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

IT aprīkojums kultūrizglītības iestādē

Bezmaksas Wi-Fi: