Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas un mākslas skola

Adrese:

Baznīckalns, Gaujiena, Gaujienas pag., Apes nov., LV-4339

Vadītājs/ direktors:

Ilze Dāve

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
direktore Ilze Dāve 64323530 26492989 @
Informācija citās internetvietnēs:
www vietne
www.apesnovads.lv

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4474902274

Reģistrācijas datums:

29.12.2009

Dibinātājs:

Apes novada dome

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Baznīckalns, Gaujiena, Gaujienas pag., Apes nov., LV-4339

Pasta adrese:

Gaujienas pag., Apes nov.

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2018.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

62

Apraksts

Dibināšanas gads:

1990

Sākums:

Gaujienas mūzikas un mākslas skola, sākotnēji – Gaujienas mūzikas skola, dibināta 1990.gada septembrī kā Alūksnes mūzikas skolas filiāle. 1992.gadā Gaujienas pagasta padome pārņem filiāli kā patstāvīgu iestādi un 1998.gadā, pievienojoties Vizuāli plastiskās mākslas programmai, tā tiek nosaukta par Gaujienas mūzikas un mākslas skolu.

Misija:

• Radīt tādu mācību vidi, kurā audzēknis mācās dzīvot pilnvērtīgi un ir atbildīgs, spēj izvirzīt mērķus un sasniegt tos, ir radoša, brīva, uzņēmīga un patstāvīga personība, kura ir spējīga īstenot savas dabas dotās potences. • Veicināt un sekmēt audzēkņa vēlmi un spēju nepārtraukti pilnveidoties, veidot noturīgu garīgo vērtību sistēmu, attīstīt audzēknī spēju piemēroties mainīgajai pasaulei, attīstīt sevis apzināšanās spēju un prasmi kontaktēties. • Uzturēt un attīstīt novada kultūrvēsturiskās tradīcijas - piedalīties, organizēt un vadīt novada koncertdzīvi, mākslas izstādes, konkursus, veidojot tos par valsts un starptautiskas nozīmes pasākumiem. • Radīt labvēlīgus apstākļus ikviena indivīda radošai līdzdalībai Latvijas kultūras mantojuma un dzīvo kultūras vērtību izzināšanā, izkopšanā un tālāknodošanā nākamajām paaudzēm.

Darbība:

• Uz iespēju skolā apgūt kvalitatīvu, laikmeta prasībām atbilstošu mūzikas vai mākslas pamatizglītību ar labu audzinošu ietekmi; • Uz pedagoģiskā procesa pilnveidošanu, balstoties uz pedagogu profesionālu un radošu darbu un sevis pilnveidošanu tālākizglītības programmās; • Uz audzēkņu patstāvību, radošumu, iniciatīvu un aktivitāti.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Plānotie pasākumi

Pasākumi:
Nr. Norise Norises laiks Līdz Apraksts
1. Alūksnes un Apes novada jauno izpildītāju konkurss 07.03.2018 07.03.2018 Konkursā piedalījās 21 Alūksnes un Apes novadu mūzikas skolu Taustiņinstrumentu spēles audzēknis. Konkursa mērķis: Veicināt Alūksnes un Apes novadu mūzikas skolu sadarbību; Attīstīt audzēkņu uzstāšanās kultūru un koncertdarbību; Sekmēt audzēkņu interesi par izpildītājmākslu. Žūrijā piedalās Alfr.Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas Taustiņinstrumentu spēles programmas vadītāja Ilze Mazkalne un Klavierspēles pedagogs Irita Merga. No Gaujienas mūzikas un mākslas skolas piedalījās 2 audzēkņi. Konkurss notiek sadarbībā ar Apes novada domi. Atbalstītāji - Borisa un Ināras Teterevu fonds, SIA Very Berry.
2. Vasaras nometne "Vītolēni" mūzikas skolu un vidusskolu audzēkņiem 20.07.2018 28.07.2018 Nometne Gaujienā notika no 20.-28.jūlijam jau 16 reizi, tā pierādot tās ilgtspēju un nepieciešamību. Nometnē piedalījās 140 dalībnieki no Latvijas, Francijas un Somijas. Nometnē piedalījās 10 skolas audzēkņi. Šajā laikā dalībnieki iestudēja repertuāru vairākiem koncertiem, dziedot apvienotajā korī un spēlējot simfoniskajā orķestrī, kā arī izveidojot dažādus ansambļus. Pedagogu profesionālais un inovatīvais darbs dod iespēju ikvienam nometnes dalībniekam īsā laikā apgūt repertuāru vairākiem koncertiem, dažādiem sastāviem, kļūt par solistiem. Vītolēnu apvienotais koris un orķestris piedalās Jāzepa Vītola Mūzikas dienās, sniedzot atsevišķus koncertus - Nakts koncertu un kamerorķestra un ansambļu, kā arī uzstājoties kopā ar amatierkoriem no visas Latvijas. Sadarbībā ar J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, nometnē ar dalībniekiem strādāja studenti, gūstot jaunu pieredzi, muzicējot un aizraujot jaunos mūziķus. Foto un atskats publicēts mājas lapā www.vitoleni.lv
3. Vizuāli plastiskās mākslas konkurss "Jāzepa Vītola mūzika" 20.01.2018 25.06.2018 Konkurss veltīts Jāzepa Vītola dzimšanas dienai, kas katru vasaru Gaujienas „Anniņās” izskan MŪZIKAS DIENU koncertos. Konkursa noslēgums un izstāde papildina svētku programmu, dodot emocionālu gandarījumu gan vizuālās, gan muzikālās mākslas baudītājiem. Konkursa mērķis: Popularizēt bērnu un jauniešu vidū latviešu klasiskās mūzikas pamatlicēju komponistu Jāzepu Vītolu, ar vizuālas mākslas izteiksmes līdzekļu palīdzību paust attieksmi pret viņa darbiem. Organizatori - Gaujienas mūzikas un mākslas skola, sadarbībā ar Jāzepa Vītola memoriālo muzeju „Anniņas” un Gaujienas pagasta pārvaldi un biedrību Vītolēni. Konkursa dalībnieki - bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 18 gadiem, kā arī pieaugušie. Tēma - "Ainavu parks". Darbi tika vērtēti divās vecuma grupās: no 7 – 11 gadiem un 12- 18 gadiem. Konkurss norisinās jau 12 gadus, šogad piedalījās 19 skolas ar 100 darbiem. Katrā grupā apbalvoja 1.-3. vietu ieguvējus. Konkursa uzvarētāju apbalvošana un izstādes atklāšana notika Jāzepa Vītola MŪZIKAS DIENĀS 2018.gada 28. jūlijā Gaujienā. Mūsu skolas audzēkņi ieguva 1. un 3.vietu un Atzinību, bet 2 skolas pedagogi ieguva gadalgotas vietas pieaugušo grupā Konkursa rezultāti publicēti mājas lapā www.vitoleni.lv
4. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma "Pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošana taustiņinstrumentu spēles programmā" 6 stundu apjomā 07.03.2018 07.03.2018 Programma tika realizēta Alūksnes un Apes novada jauno izpildītāju konkursa ietvaros. Apliecības par programmas apgūšanu saņēma 16 pedagogi no Alūksnes un Apes novadu mūzikas skolām. Programma veidota, lai pilnveidotu pedagogu profesionālo meistarību, gūtu pieredzes apmaiņu, jaunas atziņas metodiskajā jomā un konkursa vērtēšanā, vērotu praktisko darbu ar audzēkņiem, paplašinātu nošu materiālu. Programmu vadīja Alfr.Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas Taustiņinstrumentu spēles programmas vadītāja Ilze Mazkalne.
5. Latvijas izglītības iestāžu profesionālās mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu Valsts konkurss 23.03.2018 23.03.2018 Konkursa I kārtā piedalījās visi skolas audzēkņi, uz II kārtu Valmierā tika izvirzīti 6 audzēkņi. II kārtā jaunākajā grupā viens audzēknis saņēma Diplomu par iegūto II vietu.
6. Nometnes Vītolēni Rudens koncerts Smiltenes kultūras centrā 06.09.2018 06.09.2018 Nometnes dalībnieki, pedagogi un darbinieki atkal satikās, izspēlēja un izdziedāja vasaras koncertu programmu, popularizēja nometni.
7. Koncerti pagasta un novada kultūras un izglītības iestādēs 01.01.2018 31.12.2018 Skola piedalījušies koncertos Gaujienas Tautas namā, Trapenes kultūras namā, Gaujienas ev.lut draudzes svētku dievkalpojumos un Baznīcu nakts koncertā, uzstājušies UNICEF delegācijai no Zviedrijas.
8. Koncerts Gulbenes mūzikas skolā 07.02.2018 07.02.2018 Skolas mūzikas programmas audzēkņi viesojās Gulbenes mūzikas skolā un uzstājās draudzības koncertā.
9. Latgales reģiona mūzikas skolu audzēkņu konkurss mūzikas literatūrā un solfedžo "Jāzepam Vītolam - 155" Daugavpilī 18.04.2018 18.04.2018 Konkursā piedalījās skolas komanda 3 audzēkņu sastāvā skolotājas Silvas Eidemanes vadībā. Konkursā komanda ieguva Diplomu par iegūtu II vietu.
10. Muzeju nakts Zvārtavas pilī 19.05.2018 19.05.2018 Skolas audzēkņi (4.- 6.kl.) un pedagogi M.Kārkliņa un V.Jaukule sadarbībā ar Latvijas Mākslinieku savienību piedalījās Eiropas muzeju nakts ietvaros organizētā pasākumā Zvārtavas pilī "Mākslas laiks". Viesi tika iepazīstināti ar pils vēsturi, piedalījās meistarklasēs. Audzēkņi piedalījās "Mākslas patruļā", kurā gan paši labāk iepazina pilī izvietotos mākslas darbus, gan bija gidi plašajam apmeklētāju pulkam.
11. Audzēkņu darbu izstādes novada izglītības un kultūras iestādēs 05.04.2017 31.05.2017 Skolas audzēkņu darbu izstādes notika Apes vidusskolā, Gaujienas pamatskolā, Trapenes un Apes kultūras namos, Grundzāles kultūras namā, Smiltenes kultūras centrā,memoriālajā muzejā "Anniņas".
12. Apes novada bērnu svētki "Es zīmēju Latviju četros gadalaikos" Trapenē 30.05.2018 30.05.2018 Skolas koris piedalījās Apes novada bērnu kolektīvu koncertā, kurš notika Trapenes brīvdabas estrādē. Apvienojoties novada vispārizglītojošo skolu koriem, pirms tam notika kopmēģinājumu, apgūstot koncerta repertuāru. Mākslas programmas audzēkņi zīmēja koncerta programmas, kuras saņēma koncerta apmeklētāji.
13. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma "Pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošana radošajā nometnē "Vītolēni". 20.07.2018 28.07.2018 Radošās nometnes Vītolēni laikā tika realizēta Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma "Pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošana radošajā nometnē "Vītolēni" 36 stundu apjomā. Tos vadīja diriģents un pedagogs Andris Riekstiņš, pedagoģes Ilze Mazkalne un Ilze Dāve.
14. Skolas audzēkņu dalība konkursos 01.09.2017 31.08.2018 Skolas audzēkņi piedalās dažādos konkursos- 46.Starptautiskajā bērnu mākslas izstādē - konkursā "ūdens" tika nosūtīti 9 audzēkņu darbi, saņemtas divas Atzinības. I Starptautiskajā Vizuālās mākslas konkursā Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot "Lauku ainava"Jelgavā, kurā tika iegūti divi Diplomi par I vietu un divas Atzinības. Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā "Tu esi PUTNS. IRBĪTE" Atzinību un specbalvu saņēma viens audzēknis. 1 audzēkne piedalījās II Starptautiskajā jauno mūziķu un mākslinieku konkursā "Mākslu duets"Carnikavā.
15. Prezentācija "Tikšanās ar Jāzepu Vītolu" 07.03.2018 31.08.2018 Skola, sadarbībā ar J.Vītola memoriālo muzeju "Anniņas" ir sagatavojusi 40 minūšu izglītojošu prezentāciju par Jāzepu Vītolu, kurā klausītāji tiek iepazīstināti ar komponista radošo dzīvi, laikmetu un klausīties mūziku sirsnīgā gaisotnē. Prezentācija rādīta gan skolu jaunatnei, gan pieaugušo grupām Gaujienā, tās viesiem, kā arī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Prezentācijā piedalās 3 skolas pedagogi un komponista līdzinieks Jānis Krišjānis.
16. Vizuālās mākslas konkursa "Izgrezno Latviju" laureātu apbalvošana un koncerts 21.11.2018 21.11.2018 Katru gadu novembrī skola organizē vizuālās mākslas konkursu par godu Latvijas dzimšanas dienai. Svētku koncertā mūzikas programmas audzēkņi sniedz priekšnesumus un uzvarētāji tiek apbalvoti.
17. Leģendu nakts 2018, Nakts ar zaldātu II, Zvārtavas pils 27.10.2018 27.10.2018 Sadarbībā ar Latvijas Mākslinieku savienību Zvārtavas pilī notika Leģendu nakts. Tās ietvaros skolotāja Māra Kārkliņa stāstīja par pils vēsturi, mākslas programmas audzēkņi izveidoja "Mākslas patruļu", skolotāja Vizbulīte Jaukule vadīja radošās darbnīcas. Pasākuma laikā mūzikas programmas audzēkne Arta Korobova uzstājās ar priekšnesumiem.
18. Izstāžu organizēšana 07.03.2018 31.05.2018 Skola organizē mākslinieku izstādes Gaujienā. No 7.marta bija skatāma Eduarda Metuzāļa darbu izstāde "Reāla ainava", bet maija mēnesī - Marģera Martinsona foto izstāde "Dabas māksla".

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Skolas ēka Baznīckalns, Gaujiena Juridisko personu īpašums 1970
Papildu informācija par infrastruktūru:

Ēka tiek īrēta no 1992.gada no Gaujienas ev.lut. draudzes

Telpas kultūrizglītības iestādē

Kultūrizglītības iestādes izmantotās telpas:
Iestādes telpas Telpu skaits Kopējā platība Tehniskais stāvoklis
Mācību telpas 10 200
Vai telpas piemērotas izglītojamo ar īpašām vajadzībām apmācībai:

Zālē iespējamas šādas norises:

Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Kolektīvā muzicēšana

Kolektīvās muzicēšanas aktivitātes skolā (neieskaitot mācību duetus):
Muzicēšanas veids Instrumentu veids Nosaukums Audzēkņu skaits Kolektīva vadītājs
Vokālais ansamblis 10 Ilze Dāve