Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000241

Adrese:

Ziemeļu iela 13, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov., LV-4122

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 20232850 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Dzidra Ješkina

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000057259

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0772

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

274A

Akreditācijas datums:

12.09.2014

Akreditācijas termiņš:

12.09.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1869

Sākums:

Pēc arhīva fonda "Valsts Statistikas pārvalde" dokumentos 1939.gadā sastādītā Latvijas bibliotēku saraksta redzams, ka Vecpiebalgas Labdarības biedrības bibliotēka dibināta 1869.gadā.

Darbība:

Vecpiebalgas pagasta bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas nodrošina literatūras un informācijas pieejamību, sniedzot bibliotekāros un bibliogrāfiskos pakalpojumus, kā arī attīsta plašu lasīšanas veicināšanas programmu. Bibliotēkas darbības galvenais mērķis ir demokrātiskai sabiedrībai atbilstošas informācijas un iespieddarbu pieejamības nodrošināšana ikvienam iedzīvotājam neatkarīgi no dzīvesvietas, vecuma, sociālās piederības utt.. Vecpiebalgas pagasta bibliotēkas funkcijas: lasītāju apkalpošana; informācijas sniegšana; informācijas apkopošana; informācijas saglabāšana; literatūras popularizēšana; sociālās vides veidošana; kultūras funkciju veikšana; starpbibliotekārā sadarbība; komunikācijas nodrošināšana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 19:00
Otrdiena 08:30 19:00
Trešdiena 08:30 19:00
Ceturtdiena 08:30 19:00
Piektdiena 08:30 19:00
Papildu informācija:

Pārtraukums no plkst. 13.00 līdz plkst. 14.00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
2. Bibliotēkas organizētie pasākumi Lasītāju klubiņa nodarbības, tikšanās ar rakstniekiem, Grāmatu atvēršanas svētki
3. Bibliotēkas fonda izmantošana Iespieddarbu, preses, katalogu u.c. izmantošana
4. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar pilntekstu un bibliogrāfiskajām datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu
5. Datubāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft datu bāzei "Laikrakstu bibliotēka"
6. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu izdevumu nodošanas pagarināšana pa tālr.64161335, e-pastu: vecpiebalga.bibl@inbox.lv . Grāmatu un citu izdevumu rezervēšana saņemšanai konkrētā bibliotēkā
7. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Vecpiebalgas pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
8. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēkas krājumu un tā izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana A4 melnbalta, teksts (1 lappuse) 0.10 (bez PVN)
2. Kopēšana A4 krāsaina (1 lappuse) 0.54 (bez PVN)
3. Izdrukas A4 melnbalta (1 lappuse) 0.10 (bez PVN)
4. Izdrukas A4 krāsaina (1 lappuse) 0.54 (bez PVN)
5. Kopēšana A4 melnbalta abas puses 0.16 (bez PVN)
6. Izdrukas A4 melnbalta abas puses 0.16 (bez PVN)
7. Skenēšana A4 formāta 1 lapa (1 dokuments) 0.15 (bez PVN)
8. Laminēšana A4 formāta lapa 0.98 (bez PVN)
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1985

Teritorijas kopējā platība (m2):

45000

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

134

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

21

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

579

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

159

Pārējie:

420

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3659

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2759

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

900

Virtuālais apmeklējums:

406

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8263

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

680

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4254
Seriālizdevumi 4009
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1268

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 65
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 17
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 48

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

771

Izslēgto dokumentu kopskaits:

19

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

9279

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 299 6 8221
Seriālizdevumi 448 12 1000
Audiovizuālie resursi 3 33
Kartogrāfiskie materiāli 3 6
Nošizdevumi 17 17
Attēlizdevumi 1 2
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 119 6 1604

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda