Vārkavas novada Rožkalnu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000635

Adrese:

Saules iela 16, Rimicāni, Rožkalnu pag., Vārkavas nov., LV-5325

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29442909 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Preiļu Galvenās bibliotēkas mājas lapa
Citas iestādes vietne Vārkavas novada mājas lapa
Elektroniskais katalogs Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Iveta Some

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

900000065434

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

22.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0187

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.11.2003

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

363A

Akreditācijas datums:

11.06.2014

Akreditācijas termiņš:

11.06.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1949

Sākums:

Pamatojoties uz pirmo ierakstu Preiļu rajona Rožkalnu bibliotēkas inventāra grāmatā, par bibliotēkas dibināšanas gadu tiek uzskatīts 1949. gads.

Darbība:

Vārkavas novada Rožkalnu bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic pasaules kultūras mantojuma uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu. Bibliotēkas mērķis un uzdevumi:Apkopot informāciju un nodot to pagasta iedzīvotājiem, nodrošinot bibliotēkas lietotāju vajadzībām atbilstošus bezmaksas informācijas pakalpojumus, neierobežotu literatūras un nepieciešamās informācijas saņemšanu.Nodrošināt jaunas zināšanas, piedāvājot kvalitatīvu krājumu, piekļuvi datu bāzēm un elektroniskajiem dokumentiem, seriālizdevumus informatīvai un interešu nodrošināšanai.Sekmīgi iekļauties sabiedrības informācijas procesā, veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības attīstību, piedāvāt un nodrošināt to informāciju, ko vēlas saņemt lietotāji.Iesaistīt cilvēkus kultūras norisēs, literatūras un lasīšanas popularizēšanā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 08:00 16:30 Katra mēneša pirmajā un trešajā trešdienā Arendoles ārējā apkalpošanas punktā no 10: 30 līdz 11 : 00
Ceturtdiena 08:00 16:30
Piektdiena 08:00 16:30
Papildu informācija:

Pārtraukums 12:00 līdz 12:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
2. Grāmatas un preses izdevumi Grāmatu un preses izdevumu izsniegšana lasīšanai mājās
3. Biroja pakalpojumi Dokumentu kopēšana, printēšana, skenēšana
4. SBA Dokumentu pasūtīšana no citām Latvijas bibliotēkām
5. Novadpētniecības materiāli Novadpētniecības dokumentu mapes : Kalupes ev. -lut. baznīca, Vārkavas novadā, Izglītība, kultūra un lauksaimniecība novadā, Novada ļaudis, Rožkalnu bibliotēka, Jauktais vokālais ansamblis "Savādi gan", biedrība "Dzintars 2007", kolhozi Rožkalnu pagastā un bibliogrāfiskais rādītājs par Rožkalnu pagastu "Vai par pagātni stāstīs mums vējš?"
6. Tematiskās mapes Ziemassvētki; Lieldienas; Rokdarbniecēm; Veiklajām rokām; Personības u.c.
7. Rakstu pasūtīšana No LNB analītikas datu bāzes
8. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā- Letonika un LURSOFT datu bāze "Laikrakstu bibliotēka"
9. www.filmas.lv Latvijas filmu katalogs, tajā ir 2530 Latvijā radītas filmas.
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1971

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Arendole Pašvaldības īpašums 1910
Teritorijas kopējā platība (m2):

135

Papildu informācija par infrastruktūru:

Ārējās apkalpošanas punkts.

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

100

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

115

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

20

Pārējie:

95

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1462

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1400

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

62

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3364

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

148

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2000
Seriālizdevumi 1232
Pārējie dokumenti 132
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 231

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 148
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 106
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 42

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

873

Izslēgto dokumentu kopskaits:

671

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5850

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 588 429 5030
Seriālizdevumi 284 241 807
Audiovizuālie resursi 1 1 11
Elektroniskie resursi 0 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 86 37 592

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1