Valles pagasta Valles bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000120

Adrese:

Liepu iela 15, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov., LV-5106

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65152950 26368199 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ingūna Kļaviņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009115957

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0298

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

01.12.2003

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

426B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1958

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1958. gadā, lai gan ir agrākas ziņas par bibliotēkām Valles pagastā: 1927. gadā bijusi Valles Dziedāšanas biedrības bibliotēka ar 608 sējumiem un Valles Kultūras veicināšanas biedrības bibliotēka ar 549 vienībām. Tagadējās bibliotēkas mājvieta bijusi tautas namā. Pēc ugunsgrēka 1986.gada 30.septembrī grāmatu krātuvi iekārto izpildkomitejas laulību ceremoniju zālē- par laimi grāmatas ugunsgrēkā ir izglābtas. Tur bibliotēka atrodas līdz 1992. gadam. Tad bibliotēku pārceļ uz PII „Cielaviņa” vienu korpusu, kur tā atrodas arī šodien.

Darbība:

Vecumnieku novada Valles pagasta bibliotēka - pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, tā ir kultūrizglītības centrs lauku apvidū, kura mērķis – izglītotas un garīgi bagātas sabiedrības veidošana, balsts mūžizglītībā un formālajā izglītībā. Bibliotēka nodrošina literatūras un informācijas pieejamību, komplektējot iespieddarbus un citus dokumentus, sniedzot bibliotekāros un bibliogrāfiskos pakalpojumus un uzziņas. Pēc satura bibliotēkas fonds ir universāls. Bibliotēkas darbība saistīta ar iedzīvotāju informacionālo apkalpošanu, kultūras un izklaides iespēju piedāvājumu pagasta iedzīvotājiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 18:00
Otrdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 11:00 18:00
Piektdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Trešdiena - metodiskā diena. Bibliotēka vasaras mēnešos no 1.jūnija- 31.augustam apmeklētājiem atvērta no plkst.9.00-16.00.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datu bāzes Piekļuve datu bāzēm LETONIKA, LURSOFT Laikrakstu bibliotēka.
2. Apmācības un konsultācijas Apmācības darbā ar datoru un internetu.
3. Datori un internets WIFI, datori ar interneta pieslēgumu.
4. Ekskursijas Iepazīšanās ekskursijas pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem un skolēniem.
5. Elektroniskais katalogs Bibliotēkas krājums atspoguļots Bauskas bibliotēkas mājas lapā http://www.bauskasbiblioteka.lv .
6. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kas nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt SBA kārtā no citām bibliotēkām.
7. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematiskās un faktogrāfiskās uzziņas.
8. Pasākumi Lasīšanas veicināšanas pasākumi skolēniem; izglītojoši,informējoši un izklaidējoši pasākumi pieaugušajiem. Tikšanās ar rakstniekiem, dzejniekiem un interesantiem, radošiem vietējā sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem. Piedāvājam rokdarbu darbnīcas.
9. Izstādes Bibliotēkā tradicionālas tematiskās izstādes, piemēram, rokdarbu, lasītāju hobiju, floristikas utt.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana un drukāšana Melnbalta A4 1 lappuse 0.12 EUR Melnbalta A3 1 lappuse 0.24 EUR Krāsaina A4 1 lappuse 0.24 EUR Krāsaina A3 1 lappuse 0.48 EUR Vecumnieku novada Domes sēdes protokols Nr.5 2014.gada 26.martā "Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu kopēšanai, drukāšanai un faksa nosūtīšanai"
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1983

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

150

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

22

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

301

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

137

Pārējie:

164

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2377

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1521

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

856

Sociālo tīklu apmeklējums:

325

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6350

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

817

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3862
Seriālizdevumi 2291
Audiovizuālie resursi 4
Elektroniskie resursi 193
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 547

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 75
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 56
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 19

Digitalizācija pēc pieprasījuma

Elektroniski nosūtīto vienību kopskaits:

26

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

633

Izslēgto dokumentu kopskaits:

654

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

7862

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 240 654 6958
Seriālizdevumi 391 863
Audiovizuālie resursi 2 11
Pārējie dokumenti 25
Elektroniskie resursi 5
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 40 45 951

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

72

Tematiskie pasākumi:

31

Projektizstrāde:

1