Skrundas bērnu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000418

Adrese:

Lielā iela 1A, Skrunda, Skrundas nov., LV-3326

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63331309 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Skrundas novada pašvaldība
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inga Zalgaucka

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000015912

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0474

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

252A

Akreditācijas datums:

15.11.2013

Akreditācijas termiņš:

15.11.2018

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1954

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1954.gadā. Atrašanās vietu mainījusi 5 reizes. Šobrīd atrodas Skrundas Kultūras namā. Vieta ir ļoti pateicīga, jo šajā pašā ēkā atrodas arī Skrundas pilsētas bibliotēka, Skrundas jauniešu iniciatīvas centrs un Skrundas TV. Netālu atrodas arī Skrundas vidusskola, Skrundas mūzikas skola, Skrundas PII "Liepziediņš" un Skrundas autoosta.

Darbība:

Skrundas Bērnu bibliotēka ir dinamisks kultūras, informācijas un izglītības centrs, kuras mērķis ir attīstīt un pilnveidot bibliotēkas pakalpojumus, kas sekmētu atgūt lasošo bērnu un jauniešu pārsvaru bibliotēkas lietotāju vidū, kā arī nodrošināt bibliotēkas lietotājus ar mūsdienīgu kvalitatīvu pakalpojumu klāstu, ceļot bibliotēkas prestižu un nozīmi sabiedrībā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 17:00
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 9:00 17:00
Piektdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

Katra mēneša trešā ceturtdiena metodiskā diena. Katra mēneša pēdējā piektdiena spodrības diena. Šajās dienās bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Grāmatu, žurnālu, laikrakstu, audiovizuālo materiālu un citu dokumentu izsniegšana pēc lietotāju pieprasījuma abonementā un izmantošanai uz vietas lasītavā.
2. Datubāzu izmantošana. Bibliotēkā abonētas datubāzes Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka.
3. Bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana
4. Datoru un interneta izmantošana
5. Konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību, krājumu un informācijas meklēšanas iespējām.
6. Lasīšanu un literatūru popularizējoši pasākumi, radošas nodarbības, tematiskas izstādes.
7. Bibliotēkas fondā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana no citām bibliotēkām (SBA).
8. Autorizācijas datu izsniegšana lietotājiem bibliotēkas attālinātai piekļuvei.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana, izdruka. Maksa atbilstoši Skrundas novada pašvaldības noteiktajiem izcenojumiem.
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Pašvaldības īpašums

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

85

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

491

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

382

Pārējie:

109

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

7813

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

935

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

6878

Virtuālais apmeklējums:

123

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

16294

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

15894

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 10547
Seriālizdevumi 3305
Audiovizuālie resursi 33
Kartogrāfiskie materiāli 3
Nošizdevumi 6
Pārējie dokumenti 2400
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 10120

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 8
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 4
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 4

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

396

Izslēgto dokumentu kopskaits:

605

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

7499

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 278 431 6989
Seriālizdevumi 86 172 352
Audiovizuālie resursi 25 2 83
Kartogrāfiskie materiāli 2 3
Nošizdevumi 1 27
Attēlizdevumi 2
Pārējie dokumenti 4 43
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 3 4
Bērnu grāmatas 172 180 2935

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda