Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012570

Adrese:

Dzelmes 5, Raiskums, Raiskuma pag., Pārgaujas nov., LV-4146

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64107934 29489591
Bibliotēkā @
Informācija internetvietnēs:

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4423901099

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

13.12.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1094

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.03.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1957

Sākums:

Skolu 1957. gadā dibinājis profesors, bērnu ķirurgs Aleksandrs Bieziņš bērniem ar fiziskās attīstības traucējumiem - kustību un atbalsta traucējumiem no visas Latvijas.

Darbība:

Bibliotēka ar saviem krājumiem apkalpo skolēnus, kuri mācās pēc 5 izglītības programmām, kā arī pedagogus, skolas darbiniekus. Skolēnu vecākus apkalpo lasītavā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 11:00 20:00
Trešdiena 16:30 20:30
Piektdiena 11:00 18:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Krājumi Pieejami mācību grāmatu, mācību burtnīcu un vingrinājumu, metodiskās literatūras, uzziņu literatūras, nozaru literatūras, daiļliteratūras, nošizdevumu, periodisko izdevumu (avīžu, žurnālu), spēļu krājumi.
Lasītava Izmantojama individuāli un darbam grupās mācību uzdevumu, projektu izstrādei, sabiedrisko pienākumu veikšanai, interešu izzināšanai, dalībai bibliotēkas spēlēs un konkursos. Pēc pieprasījuma tiek veidotas nodarbības.
Internets Bibliotekāres datorā mācību un uzziņu informācijai, projektu nedēļas, skolas konkursu un pulciņu vajadzību izpildei.
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona pašvaldību un skolu bibliotēku kopkatalogs ar skolas sadaļu. Kopkatalogs izmantojams arī attālināti.
Datorizdruka Pēc pieprasījuma veic bibliotekāre no interneta mācību, uzziņu, dzīves mācības, projektu nedēļas, skolas konkursu un pulciņu vajadzību izpildei - vēlams bez attēliem un uz lietotāja papīra.
Uzziņas, konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku, tās izmantošanas iespējām, informācijas atrašanu reģiona kopkatalogā, citās bibliotēkās un internetā, tematisku un faktogrāfiisku uzziņu izpilde.
Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana kopkatalogā, kā arī pa tālruni skolā 64107934, 29489591, e-pastu bibliotēkā bibliot@raiskint.apollo.lv
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1963

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

66

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

28

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

193

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

129

Pārējie:

64

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

6128

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

785

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

5343

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

25521

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

17972

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 18850
Seriālizdevumi 6491
Nošizdevumi 58
Pārējie dokumenti 122
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 6532

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 23
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 22
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

55

Izslēgto dokumentu kopskaits:

629

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

18058

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 43 617 17742
Seriālizdevumi 12 12
Nošizdevumi 36
Pārējie dokumenti 280
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 18 17 7714

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1