Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000246

Adrese:

Jēkabpils iela 10A, Ilūkste, Ilūkstes nov., LV-5447

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
65462302 29763159 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Ilūkstes novada pašvaldība
Elektroniskais katalogs Kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ingrīda Strode

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009042259

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.03.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0079

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.10.2003

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

608A

Akreditācijas datums:

25.10.2016

Akreditācijas termiņš:

25.10.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1954

Sākums:

Ar Latvijas PSR Ilūkstes rajona darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas lēmumu Nr.204 Ilūkstes pilsētā ,1954.gada 15.jūlijā tika atvērta Ilūkstes rajona bērnu bibliotēka.

Darbība:

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka ir Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas struktūrvienība , kas nodrošina bērnu un pusaudžu informācijas, kultūras, izglītības un izklaides vajadzības. Bibliotēka sniedz pakalpojumus Ilūkstes novada 1.-9. klašu skolēniem, veic pirmsskolas vecuma bērnu iesaistīšanu bibliotēkā, sniedz pakalpojumus skolu pedagogiem un bērnu vecākiem. Bibliotēkas pakalpojumus izmanto arī vidusskolēni, augstskolu studenti un citas lasītāju grupas.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Mēneša pēdējā piektdiena - spodrības diena; trešdiena-metodiskā diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Datu bāzes Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka
Lasītāju reģistrācija un apkalpošana Bibliotēkā reģistrēti 444 lasītāji t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem - 343 Lasītāji tiek apkalpoti pirmsskolas vecuma abonementā, 1.- 12. klašu abonementā un lasītavā
Bibliotēkas brīvpieejas krājuma izmantošana Bibliotēkas krājums sastāda 7842 informācijas vienības. Krājumu veido grāmatas, audiovizuālie dokumenti, seriālizdevumi un citi bibliotēkas dokumenti. Pēc satura krājums ir universāls, jo ietver dokumentus visās zinātņu nozarēs. 2013. gadā viss krājums tika rekataloģizēts.
Bibliogrāfisko uzziņu sniegšana Bibliogrāfiskās uzziņas tiek sniegtas izmantojot dažādus informācijas avotus: bibliotēkas krājumu, datubāzes, elektronisko katalogu, interneta resursus.
Lasīšanas veicināšanas pasākumi Jau 17 gadus bibliotēka piedalās Lasīšanas veicināšanas projektā " Bērnu /Jauniešu /Vecāku žūrija ". Šajā pārskata periodā tika aizsākta lasīšanas veicināšanas programma "Grāmatu starts". Iesaistījāmies arī izdevniecības "Liels un mazs" organizētajā lasītveicināšanas programmā "Mūsu mazā bibliotēka". Vairākus gadus bibliotēka piedalās Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā, tiek atzīmēta starptautiskā bērnu grāmatu diena. Ar ekskursijām, izstādēm, jauno grāmatu informācijas dienām, bibliotekārajām stundām un dažādiem tematiskiem pasākumiem tiek atzīmēta bibliotēku nedēļa.
Interneta izmantošana Bibliotēka piedāvā bezmaksas pieeju interneta resursiem. Datoru kopskaits - 10 t.sk. darbiniekiem - 2, lasītājiem - 8.
Apmācības datorlietošanā un informācijas meklēšanā Bibliotekārajās stundās un individuāli tiek apmācīti visu vecumu bibliotēkas lietotāji.
SBA pakalpojumi Galvenokārt tiek izmantoti iekšzemes SBA pakalpojumi.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšana Maksu par šo pakalpojumu noteikusi Ilūkstes novada dome ( Lēmums Nr. 375, 2014. gada 26. jūnijs ) no 0.12 EUR līdz 0.29 EUR
Informācijas izdruka no datora Maksu par šo pakalpojumu noteikusi Ilūkstes novada dome ( Lēmums Nr. 375, 2014. gada 26. jūnijs ) no 0.30 EUR līdz 0.83 EUR
Dokumenta ieskanēšana un nosūtīšana pa e-pastu Maksu par šo pakalpojumu noteikusi Ilūkstes novada dome ( Lēmums Nr. 375, 2014. gada 26. jūnijs ) no 0.12 līdz 0.21 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
www vietne
www.ilukste.lv
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1988

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

132

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

11

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

444

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

343

Pārējie:

101

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3472

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1124

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2348

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

10804

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

6262

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 7670
Seriālizdevumi 3045
Audiovizuālie resursi 13
Kartogrāfiskie materiāli 33
Nošizdevumi 43
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 7087

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 28
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 13
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 15

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

364

Izslēgto dokumentu kopskaits:

388

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

7842

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 161 206 7198
Seriālizdevumi 197 182 546
Audiovizuālie resursi 1 58
Kartogrāfiskie materiāli 1 10
Nošizdevumi 1 25
Pārējie dokumenti 3 3
Elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 182 213 2830

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 10
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 8
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

3

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1