Dunikas pagasta Sikšņu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000462

Adrese:

Purenītes, Sikšņi, Dunikas pag., Rucavas nov., LV-3480

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Pagasta padomē 63400854 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Rasma Juzupa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000059230

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.09.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0387

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

05.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

402A

Akreditācijas datums:

14.10.2014

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1958

Darbība:

Sikšņu bibliotēkas misija ir padarīt savus globālos informācijas resursus pieejamus un noderīgus Dunikas pagasta iedzīvotājiem un tā viesiem.Rosināt bērnos un jauniešos interesi par grāmatu un tās pielietojumu.Radīt iedzīvotājiem modernu kvalitatīvu informācijas vidi.Nodrošināt ikvienam interesentam piekļuvi informācijas un komunikācijas tehnoloģijām. Savā darbībā bibliotēka ievēro Latvijas Republikas likumus,Bibliotēku likumu,Ministru kabineta noteikumus.Nodrošina bibliotēkas lietotājiem valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas pieejamību.Apmierina bibliotēkas lietotāju intereses un vajadzības.Nodrošina visiem lietotājiem brīvu,neierobežotu literatūras un citu pakalpojumu saņemšanu un izmantošanu.Nodrošina piekļuvi bibliotēkai,personām ar kustību traucējumiem.Veic bibliotēkas krājuma organizēšanu un pievērš īpašu uzmanību tā kvalitātei.Veic jaunieguvumu apstrādi,iespieddarbu un citu materiālu vērtību uzskaiti,saglabāšanu un norakstīšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.Nodrošina,lai bibliotēkas krājumā esošie iespieddarbi,elektroniskie izdevumi un citi dokumentii ir pieejami ikvienai personai saskaņā ar noteikto kārtību.Veido elektronisko kopkatalogu.Veic informācijas un uzziņu darbu.Sadarbojas ar Liepājas reģiona bibliotēkām.Iesaistās SBA sistēmā.Piedalās novad kultūras pasākumos.Organizē bibliotēkā izstādes,literāros un tematiskos pasākumus.Bibliotēkas krājuma veidošanu nosaka pati.Organizē pasākumus bērniem,jauniešiem un senioriem.Veicina bērnu un jauniešu lasītprieku.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:00 17:00
Otrdiena 9:00 17:00
Trešdiena 9:00 17:00
Ceturtdiena 9:00 17:00
Piektdiena 8:00 15:00
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1985

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Dunikas pagasta pārvalde "Purenītes",Dunikas pagasts,Rucavas novads Pašvaldības īpašums 1985
Teritorijas kopējā platība (m2):

754

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

157,4

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

5

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

274

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

80

Pārējie:

194

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3312

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2778

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

534

Virtuālais apmeklējums:

270

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4067

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

301

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1709
Seriālizdevumi 2355
Nošizdevumi 3
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1
Bērnu grāmatas 111

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 20
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 6
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 14

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

722

Izslēgto dokumentu kopskaits:

836

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

7363

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 167 315 4824
Seriālizdevumi 555 521 2507
Audiovizuālie resursi 29
Pārējie dokumenti 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 0 0 1
Bērnu grāmatas 45 65 44

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Vietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Microsoft