Burtnieku novada pašvaldības Rencēnu pagasta 1. bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000860

Adrese:

Valmieras iela 13, Rencēni, Rencēnu pag., Burtnieku nov., LV-4232

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26554420 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Burtnieku novada pašvaldības mājas lapa
Citas iestādes vietne Valmieras bibliotēkas mājaslapa
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Elektroniskais katalogs Valmieras bibliotēku un VIA kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Andra Auniņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009170484

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

22.09.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0726

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

29.03.2016

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

737A

Akreditācijas datums:

05.09.2016

Akreditācijas termiņš:

06.09.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1908

Sākums:

Rencēnu pagasta 1. bibliotēkas pirmsākumi meklējami pagājušā gadsimta sākumā - 1908. gadā, kad Rencēnu pagastā nodibinās izglītības biedrība "Straume." Bibliotēka savu darbu sāk šīs biedrības paspārnē. 1. pasaules kara laikā bibliotēka stipri cieta un kādu laiku bibliotēka nedarbojas grāmatu trūkuma dēļ. Lasītava pie bibliotēkas nav tikusi atvērta. 1920. gadā 13. novembrī nodibinās Rencēnu lauksaimniecības biedrība, kas biedrības namā iekārto 2002 sējumu lielu bibliotēku 1922. gadā biedrības valde nolemj ziedot bibliotēkai 3000 rbļ. un tās turpmākai iekārtošanai lūgt šīm vajadzībām 10000 rbļ. pabalstu no Valsts Kultūras fonda. Bibliotēku ierīko 2. pakāpes pamatskolā , bibliotekāra darba veikšanai pieaicinot skolotāju Artūru Lapsiņu, kurš savus darba pienākumus veic līdz 1936. gadam. 1962. gadā bibliotēkas vadību uzsāk Daira Munce, bibliotēkas darbā vadot 47 gadus - līdz 2009. gadam.

Darbība:

Rencēnu pagasta 1. bibliotēka ir Burtnieku novada pašvaldības kultūras un izglītības iestāde, kas veic kultūras mantojuma uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, nodrošinot tajā esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu. Bibliotēka tiek attīstīta kā izglītības. informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centrs, kurā ieviestas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, nodrošinot iedzīvotājiem bezmaksas pieeju internetam un elektroniskās informācijas resursiem. Bibliotēkā ir pieeja datu bāzēm www.letonika.lv un www.news.lv. Bibliotēka piedalās e- prasmju nedēļas pasākumos, rosinot pagasta iedzīvotājus darbam ar datoru , apmācot darbam ar dažādo valsts un pašvaldību iestāžu mājaslapu attālināto vidi. Bibliotēka, sadarbojoties ar citām bibliotēkām , iekļaujas starpbibliotēku abonementa sistēmā, kas nodrošina brīvu literatūras un citu dokumentu izmantošanu. Rencēnu pagasta 1. bibliotēkas krājuma fonds ir iekļauts Valmieras bibliotēku un VIA kopkatalogā, kas pieejams ikvienam interesentam un bibliotēkas lietotājam. Bibliotēkā ir brīvpieeja fondam, tai skaitā jaunākajai periodikai, literatūra tiek izsniegta uz mājām. Bibliotēka piedalās pagasta kultūrvides attīstībā, organizējot Dzejas dienu pasākumus, literatūras lasījumus dažāda vecuma pagasta iedzīvotāju auditorijām Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā, tikšanās ar literātiem un māksliniekiem bibliotēku nedēļā. Bibliotēka piedalās VKKF lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija"

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 08:45 18:00 Pusdienas laiks 12:00-13:00
Trešdiena 08:45 18:00 Pusdienas laiks 12:00-13:00
Ceturtdiena 08:45 18:00 Pusdienas laiks 12:00-13:00
Piektdiena 08:45 18:00 Pusdienas laiks 12:00-13:00
Sestdiena 09:00 16:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pirmā piektdiena ir metodiskā diena, kad bibliotēka slēgta apmeklētājiem

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonētās datu bāzes. Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka.
2. Apmācības un konsultācijas. Konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
3. Datori un internets. Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
4. Ekskursijas. Ekskursijas pa bibliotēku bērnudārza un Rencēnu pamatskolas audzēkņiem.
5. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana. Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 26554420, e-pastu rencenu.biblioteka1@burtniekunovads.lv.
6. Jaunieguvumu apskats. Vienu reizi katrā gada ceturksnī jauniegūto grāmatu izstāde, apskats par jaunākajām grāmatām.
7. Starpbibliotēku abonements. Iespieddarbus, kuri nav Rencēnu pagasta 1. bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA).
8. Uzziņas un konsultācijas. Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Dokumenta kopēšana. Melnbalta dokumenta (A4) kopijas veikšana. 0,07 EUR
2. Dokumenta kopēšana Krāsaina dokumenta (A4) kopijas veikšana 0,21 EUR
3. Dokumenta izdruka Melnbalta teksta dokumenta (A4) izdruka 0,07 EUR
4. Dokumenta izdruka Melnbalta attēla dokumenta (A4) izdruka 0,61 EUR
5. Dokumenta izdruka Krāsaina teksta dokumenta (A4) izdruka 0,21 EUR
6. Dokumenta izdruka Krāsaina attēla dokumenta (A4) izdruka 1,15 EUR
7. Dokumenta skenēšana Dokumenta skenēšana (A4) 0,36 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1981

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

67

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

9

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

190

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

52

Pārējie:

138

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2526

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2136

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

390

Virtuālais apmeklējums:

1052

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4705

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

373

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2596
Seriālizdevumi 2109
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 138

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 94
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 80
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 14

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

640

Izslēgto dokumentu kopskaits:

573

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

6821

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 6280 238 160 6358
Seriālizdevumi 401 402 401 402
Audiovizuālie resursi 12 12
Nošizdevumi 3 3
Pārējie dokumenti 54 12 42
Elektroniskie resursi 4 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 692 27 29 690

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitalizēto kolekciju pieejamība:
Kur pieejamas Kolekciju skaits
Pieejamas tikai uz bibliotēkas datoriem 0

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

27

Tematiskie pasākumi:

11

Projektizstrāde:

2