Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000126

Adrese:

Kultūras nams-Alsviķi, Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26371358 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Alūksnes un Apes novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Alūksnes pilsētas bibliotēka
Citas iestādes vietne Alūksnes novada pašvaldība
Citas iestādes vietne Latvijas kultūras datu portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sarmīte Meļķe

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009480343

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.01.2011

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0533

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

11.05.2015

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

540A

Akreditācijas datums:

06.06.2016

Akreditācijas termiņš:

06.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1955

Sākums:

Alsviķu bibliotēka dibināta 1955. gada 16. septembrī. Sākumā tā atradās mājā „Ausekļi" līdz 1963. g. Līdz 1967. g. tā atradās mājā „Arodnieki” un kopš 1967. gada atrodas Alsviķu kultūras nama ēkā. Pirmais remonts veikts 2001. gadā, kad projektu „Solis pretī pasaulei" atbalstīja Nīderlandes karalienes Juliānas fonds, telpu paplašinājumu bibliotēka ieguva 2006. gadā. Tagad ir sava telpa datorlietotājiem, savs nodalījums darbiniekam, plaša vieta bibliotēkas apmeklētājiem, savs stūrītis mazajiem bērniem. 2009. gadā nomainīti logi, veikts kosmētiskais remonts un nomainīts grīdas segums grāmatu nodaļā un lasītavā, iegādātas žalūzijas logiem.

Darbība:

Alsviķu bibliotēka ir Alūksnes novada pašvaldības Alsviķu pagasta pārvaldes struktūrvienība, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas pieejamību un tās izmantošanu. Bibliotēkas darbību finansē no Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 17:00 Alsviķu bibliotēkas nodaļa Strautiņos
Otrdiena 09:30 18:00 Alsviķu bibliotēka
Trešdiena 08:30 17:00 Alsviķu bibliotēka
Ceturtdiena 08:30 18:00 Alsviķu bibliotēkas nodaļa Strautiņos
Piektdiena 08:30 16:00 Alsviķu bibliotēka

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbā ar datoru un internetu, informācijas resursu izmantošanu
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
4. Iepazīšanas ar bibliotēku Iepazīšanās ar bibliotēku un tās darbību un bibliotekāra darbu
5. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 26371358, e-pastu bibl.alsviki@aluksne.lv, kā arī grāmatu un citu materiālu rezervēšana saņemšanai
6. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Alsviķu bibliotēkas krājumā, var pasūtīt no citām bibliotēkām, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
7. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
8. Filmas Skatieties latviešu filmas portālā www.filmas.lv
9. Krājums Grāmatu, periodisko izdevumu ( žurnālu, laikrakstu), novadpētniecības materiālu un citu izdevumu krājums bērniem un pieaugušajiem, no kura izvēlēties sev vajadzīgo lasīšanai mājās vai bibliotēkā uz vietas
10. Literatūras izstādes Bibliotēkā regulāri ir skatāmas tematiskās literatūras izstādes
11. E-grāmatas Saņemot bibliotēkā lietotāja autorizācijas datus un piereģistrējoties E-grāmatu bibliotēkā www.3td.lv – iespēja bez maksas internetā lasīt e-grāmatas
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana no bibliotēku fonda Melnbaltā A4 formāta lapas viena puse - 0.07 EUR
2. Kopēšana no bibliotēku fonda Melnbaltā A4 formāta abas puses teksts - 0.11 EUR
3. Kopēšana no bibliotēku fonda Melnbaltā A4 lapas viena puse -teksts un attēls - 0.14 EUR
4. Kopēšana no bibliotēku fonda Melnbaltā A4 lapas viena puse - attēls - 0.21 EUR
5. Kopēšana no bibliotēku fonda Melnbaltā A3 lapas viena puse - teksts - 0.14 EUR
6. Kopēšana no bibliotēku fonda Melnbaltā A3 lapas viena puse - teksts un attēls - 0.28 EUR
7. Kopēšana no bibliotēku fonda Krāsainā A4 lapas viena puse - teksts un attēls - 0.57 EUR
8. Kopēšana no bibliotēku fonda Krāsaina A4 lapas puse - attēls - 0.85 EUR
9. Skenēšana Viena vienība - 0.14 EUR
10. Nozaudētās lasītāja kartes atjaunošana Maksa par nozaudētas lasītāja kartes atjaunošanu - 0.28 EUR (piemēro PVN )
11. SBA - iespieddarbu un citu dokumentu pasūtīšana SBA kārtā no citām bibliotēkām Pasta izdevumi
12. Kavējuma nauda par bibliotēkai laikā neatgrieztiem iespieddarbiem un citiem dokumentiem 0.03 EUR par katru nokavēto dienu pēc brīdinājuma saņemšanas
13. Kopiju un izdruku izgatavošana no citiem resursiem Melnbaltā A4 formāta lapas viena puse (teksts) - 0.07 EUR (piemēro PVN )
14. Kopiju un izdruku izgatavošana no citiem resursiem Melnbaltā A4 formāta lapas abas puses (teksts) - 0.11 EUR (piemēro PVN )
15. Kopiju un izdruku izgatavošana no citiem resursiem A3 Melnbalts 5-50% pārklājums - 0.14 EUR (piemēro PVN )
16. Kopiju un izdruku izgatavošana no citiem resursiem A3 Melnbalts 50-100% pārklājums - 0.42 EUR (piemēro PVN )
17. Kopiju un izdruku izgatavošana no citiem resursiem A4 Krāsains 5-50% pārklājums - 0.28 EUR (piemēro PVN )
18. Kopiju un izdruku izgatavošana no citiem resursiem A4 Krāsains 50-100% pārklājums - 0.65 EUR (piemēro PVN )
19. Kopiju un izdruku izgatavošana no citiem resursiem A3 Krāsains 5-50% pārklājums - 0.56 EUR (piemēro PVN )
20. Kopiju un izdruku izgatavošana no citiem resursiem A3 Krāsains 50-100% pārklājums - 1.30 EUR (piemēro PVN )
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

66

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

14

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

194

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

41

Pārējie:

153

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3346

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2901

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

445

Virtuālais apmeklējums:

635

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8699

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

419

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1880
Seriālizdevumi 6819
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 237

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 22
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 1
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 21

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

706

Izslēgto dokumentu kopskaits:

559

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

6945

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 191 112 5962
Seriālizdevumi 515 447 962
Audiovizuālie resursi 12
Elektroniskie resursi 9
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 21 47 652

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 10
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 8
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2