Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000126

Adrese:

Kultūras nams-Alsviķi, Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26371358 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Alūksnes un Apes novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Alūksnes pilsētas bibliotēka
Citas iestādes vietne Alūksnes novada pašvaldība
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sarmīte Meļķe

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009480343

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.01.2011

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0533

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

11.05.2015

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

540A

Akreditācijas datums:

06.06.2016

Akreditācijas termiņš:

06.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1955

Sākums:

Alsviķu bibliotēka dibināta 1955. gada 16. septembrī. Sākumā tā atradās mājā „Ausekļi" līdz 1963. g. Līdz 1967. g. tā atradās mājā „Arodnieki” un kopš 1967. gada atrodas Alsviķu kultūras nama ēkā. Pirmais remonts veikts 2001. gadā, kad projektu „Solis pretī pasaulei" atbalstīja Nīderlandes karalienes Juliānas fonds, telpu paplašinājumu bibliotēka ieguva 2006. gadā. Tagad ir sava telpa datorlietotājiem, savs nodalījums darbiniekam, plaša vieta bibliotēkas apmeklētājiem, savs stūrītis mazajiem bērniem. 2009. gadā nomainīti logi, veikts kosmētiskais remonts un nomainīts grīdas segums grāmatu nodaļā un lasītavā, iegādātas žalūzijas logiem.

Darbība:

Alsviķu bibliotēka ir Alūksnes novada pašvaldības Alsviķu pagasta pārvaldes struktūrvienība, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas pieejamību un tās izmantošanu. Bibliotēkas darbību finansē no Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 17:00
Otrdiena 09:30 18:00
Trešdiena 08:30 17:00
Ceturtdiena 09:30 18:00
Piektdiena 08:30 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbā ar datoru un internetu, informācijas resursu izmantošanu
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
4. Iepazīšanas ar bibliotēku Iepazīšanās ar bibliotēku un tās darbību un bibliotekāra darbu
5. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 26371358, e-pastu bibl.alsviki@aluksne.lv, kā arī grāmatu un citu materiālu rezervēšana saņemšanai
6. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Alsviķu bibliotēkas krājumā, var pasūtīt no citām bibliotēkām, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
7. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
8. Filmas Skatieties latviešu filmas portālā www.filmas.lv
9. Krājums Grāmatu, periodisko izdevumu ( žurnālu, laikrakstu), novadpētniecības materiālu un citu izdevumu krājums bērniem un pieaugušajiem, no kura izvēlēties sev vajadzīgo lasīšanai mājās vai bibliotēkā uz vietas
10. Literatūras izstādes Bibliotēkā regulāri ir skatāmas tematiskās literatūras izstādes
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana no bibliotēku fonda melnbaltā A4 formāta lapas viena puse 0.07 EUR
2. Kopēšana no bibliotēku fonda Melnbaltā A4 formāta abas puses teksts 0.11 EUR
3. Kopēšana no bibliotēku fonda melnbaltā A4 lapas viena puse -teksts un attēls 0.14 EUR
4. Kopēšana no bibliotēku fonda Melnbaltā A4 lapas viena puse- attēls 0.21 EUR
5. Kopēšana no bibliotēku fonda melnbaltā A3 lapas viena puse- teksts 0.14 EUR
6. Kopēšana no bibliotēku fonda melnbaltā A3 lapas viena puse- teksts un attēls 0.28 EUR
7. Kopēšana no bibliotēku fonda krāsainā A4 lapas viena puse- teksts un attēls 0.57 EUR
8. Kopēšana no bibliotēku fonda krāsaina A4 lapas puse - attēls 0.85 EUR
9. Skenēšana viena vienība 0.14 EUR
10. Nozaudētās lasītāja kartes atjaunošana maksa par nozaudētas lasītāja kartes atjaunošanu 0.28 EUR piemēro PVN
11. SBA iespieddarbu un citu dokumentu pasūtīšana SBA kārtā no citām bibliotēkām pasta izdevumi
12. Kavējuma nauda kavējuma nauda par bibliotēkai laikā neatgrieztiem iespieddarbiem un citiem dokumentiem 0.03 EUR par katru nokavēto dienu pēc brīdinājuma saņemšanas
13. kopiju un izdruku izgatavošana no citiem resursiem melnbaltā A4 formāta lapas viena puse (teksts) 0.07EUR piemēro PVN
14. kopiju un izdruku izgatavošana no citiem resursiem melnbaltā A4formāta lapas abas puses (teksts) 0.11EUR piemēro PVN
15. kopiju un izdruku izgatavošana no citiem resursiem A3 melnbalts 5-50% parklājums 0.14EUR piemēro PVN
16. kopiju un izdruku izgatavošana no citiem resursiem A3 melnbalts 50-100% pārklājums 0.42EUR piemēro PVN
17. kopiju un izdruku izgatavošana no citiem resursiem A4 krāsains 5-50% pārklājums 0.28EUR piemēro PVN
18. kopiju un izdruku izgatavošana no citiem resursiem A4 krāsains 50-100% pārklājums 0.65EUR piemēro PVN
19. kopiju un izdruku izgatavošana no citiem resursiem A3 krāsains 5-50% pārklājums 0.56EUR piemēro PVN
20. kopiju un izdruku izgatavošana no citiem resursiem A3 krāsains 50-100%pārklājums 1.30EUR piemēro PVN
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1959

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

66

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

14

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

198

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

40

Pārējie:

158

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3133

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2600

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

533

Virtuālais apmeklējums:

1001

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6970

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1178

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1922
Seriālizdevumi 5048
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 130

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 22
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 22

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

639

Izslēgto dokumentu kopskaits:

775

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

6798

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 209 325 5883
Seriālizdevumi 430 450 894
Audiovizuālie resursi 12
Elektroniskie resursi 9
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 42 67 668

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 10
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 8
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2